Choď na obsah Choď na menu
 

Čistota v živote Panny Márie

 

annunciationofthelord.jpgČo je cnosť čistoty? Čistota je cnosť, ktorou máme pomocou Božej milosti našim rozumom a vôľou ovládať hriechom poznačenú telesnú žiadostivosť. (Porov.Gn 4,7)

Cnosť čistoty srdca je nevyhnutná k spáse duše. Pán Ježiš hovorí: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“(Mt 5,8) a sv. Pavol píše v liste Rimanom: „Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť.“(Rim 8,13) Cirkevní otcovia a učitelia vychvaľujú túto cnosť najkrajšími slovami a odporúčajú ju. Svätý Atanáz volá: „Aká neoceniteľná je tvoja cena, cnosť čistoty! Ty si najväčším pokladom človeka, priateľkou Božou, predmetom chvály anjelov. Ty víťazíš nad smrťou i peklom a dobývaš nesmrteľnosť; ty si radosťou prorokov, chválou apoštolov, životom anjelov, oslavou svätých.“

Na druhej strane Boh viackrát varuje ľudí pred hriechmi ohavnej nečistoty. Veď čo bolo príčinou potopy? Nemravnosť ľudstva. „Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí.“(Gn 6,11) Podobne Boh naložil aj s mestami Sodomou a Gomorou, ktoré nehorázne páchali zvrhlé zvrátenosti a za trest boli zničené ohňom a sírou z neba ako varovanie pre budúce pokolenia! (Gn 19,5; 23.24; 2 Pt 2,6) Svätý Remigius hovorí, že práve pre hriech nečistoty prichádza najviac duší do zatratenia, preto je potrebné chrániť sa tejto neprávosti. Najväčším vzorom v zachovaní cnosti cudnosti po Pánovi Ježišovi je nám najsvätejšia Panna.

Duch Svätý svoju nevestu prirovnáva k ľalii, ktorá je symbolom čistoty: „Ako ľalia medzi tŕním je moja priateľka medzi dievčatami.“(Pies 2,2); „Celá si krásna, priateľka moja a škvrny na tebe niet.“(Pies 4,7) Táto čistota Panny Márie žiari v celom jej živote. Už ako malé dievča, keď bola daná rodičmi do Jeruzalemského chrámu, sľubuje podľa Tradície Bohu čistotu. Neskôr, keď k nej archanjel Gabriel prichádza s posolstvom od Boha a zvestuje jej, že sa stane Matkou Božieho Syna, „ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.“(Lk 1,29) Prečo bola taká užasnutá? Bála sa o svoju čistotu a bola hotová zrieknuť sa tejto najvyššej dôstojnosti, len aby zostala čistá. Preto tiež cirkevní otcovia usudzujú, že Mária pre svoju čistotu a pokoru bola povýšená k dôstojnosti Matky Božej. Svätý Bernard hovorí: „Syn Boží, keď sa mal stať človekom, chcel, aby jeho matka bola pannou, čo by z nepoškvrnenej, sám čistý, sa narodil, majúc nás očistiť od našich hriechov. Aby bola čistá telom, dostala Mária dar panenstva; aby bola svätá dušou, prijala dar pokory. Kráľovská panna, ozdobená týmito dvoma cnosťami, krásou duše a čistotou tela, obrátila na seba oči obyvateľov neba, takže si získala srdce Kráľa a  bol k nej poslaný s posolstvom archanjel Gabriel.“

Tak teda Mária prvá vztýčila vlajku cudnosti a stala sa, ako hovorí svätá Cirkev, pannou nad pannami a uskutočnila, čo povedal žalmista: „V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.“(Ž 44, 15-16) Kto sú tieto panny? To sú nepoškvrnené duše, ktoré radšej podstúpili mučenícku smrť, než by stratili čistotu, ako napr. svätá Anežka Rímska, sv. Dorota, sv. Cecília, sv. Agáta, sv. Lucia, sv. Barbora a mnoho iných.

Ale ako konkrétne nasledovať Matku Božiu a zachovať si čistotu tela i duše? K tomu nám slúžia tri hlavné prostriedky: Pôst, modlitba a chrániť sa zlých príležitostí. Pôstom sa rozumie, ako hovorí sv. Alfonz, umŕtvovanie, zvlášť bdelosť nad zrakom a striedmosť v jedení pokrmov. „Aj keď bola Panna Mária plná milosti, bola tak umŕtvená, že mala neustále sklopené oči a na nikoho ich neupierala“, hovoria sv. Epifánius a sv. Ján Damascénsky. I my katolíci, sa máme snažiť byť ostražití v pohľadoch a nehľadieť na zakázané predmety, lebo oko, ako tvrdí istý svätý, je oknom, ktorým diabol vchádza ako zlodej do našej duše. V jedení bola Panna Mária tak striedma, že celý jej život nazvať jedným stálym pôstom, ako píše sv. Gregor Tourský. Bez pôstu, ako hovorí sv. Bonaventúra, by nikdy takéto milosti nebola dostala, lebo milosť Božia a nestriedmosť si vzájomne odporujú.

Druhým prostriedkom k zachovaniu čistoty je varovanie sa blízkych príležitostí k hriechu, „lebo kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom.“(Sir 3,27) Mária pokiaľ mohla, chránila sa ľudí, preto tiež čítame u sv. Lukáša, že keď sa vydala na cestu, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu, išla k nej s náhlením a že sa vrátila od nej skôr, než Alžbeta porodila. Prečo nepočkala na narodenie Jána krstiteľa? Zrejme preto, pretože sa chcela vyvarovať návštev a spoločnosti, ktoré sa pri takejto príležitosti schádzajú. 

Tretím prostriedkom k udržaniu si čistoty je modlitba. V Knihe Múdrosti  Šalamún prosí Boha o múdrosť, ale túto prosbu môžeme obrátiť aj na cnosť čistoty: „Ale keď som videl, že sa jej nedomôžem inak (nijako), len keď(mi ju) dá Boh,...pristúpil som k Pánovi a jeho som prosil.“(Múdr 8,21) Život Panny Márie bol ustavičnou modlitbou. I my, ak si chceme zachovať čistotu svojho srdca, modlime sa stále za tento úmysel a často vzývajme v pokušeniach o pomoc Svätú Pannu. Skúsenosť učí, že tí, ktorí sa s dôverou, zvlášť v pokušeniach, odporúčajú Matke Božej, vychádzajú z nebezpečenstiev ako víťazi.

Príklad

V roku 1635 mal v Ríme kázanie slávny kazateľ a veľký mariánsky ctiteľ, páter Zuchi. Na kázni bol aj istý mladík, ktorý síce chodil často k svätým sviatostiam, ale mnohokrát upadal do hriechu nečistoty. Prišiel práve do Ríma, aby sa vyspovedal a poprosil o radu, čo má robiť. Páter ho vyspovedal a vyzval ho, aby do nasledujúcej spovede konal každodenné odporúčané modlitby, a to: 1x Zdravas ráno a večer pred spánkom s priloženou modlitbou. Mladík predsavzatie svedomite plnil a spozoroval, že pokušenia sú zo dna na deň menšie a pády do hriechu úplne prestali. Po štyroch dňoch sa vrátil k spovedníkovi, ktorý sa čudoval, že človek oddaný ťažkým hriechom je zrazu od týchto pút oslobodený. „Ako si dokázal nadobudnúť takú čistoty duše, syn môj?“ – pýta sa páter. „Dôstojný otče, odpovedal mladík, „od toho dňa, čo ste mi odporúčal modliť sa doporučenú modlitbu, som zrazu pociťoval na sebe ochranu Matky Božej. Akási neviditeľná moc mi dodávala statočnosti a sily v pokušeniach tak, že sa mi zdalo, i keby pokušenia boli sebaväčšie, že im odolám.“ Páter Zuchi potom so zvolením mladíka ochotne zoznámil s jeho svedectvom mnoho mladých duší. Hľa, ako pomáha v pokušeniach proti čistote vrúcna a vytrvalá modlitba k Panne Márii!

Modlitba P. Zuchiho

Po Zdravas nasleduje: „Ó, Pani moja, Ó Matka moja! Tebe sa úplne obetujem a aby som  prejavil a dokázal k tebe svoju zbožnosť, zasväcujem ti dnes svoje oči, svoje uši, svoje ústa, svoje srdce a celého seba. Keď som teda už tvojim, ó, dobrá Matka, stráž ma a chráň ma ako svoj majetok! Amen.“

Je veľa modlitieb k Márii s prosbou o pomoc pri ochrane čistoty. Tu sme uviedli 1x Zdravas s modlitbou. Niektorí svätí odporúčajú aj 3 x Zdravas ráno a večer. Niekedy pri boji o čistotu zasa stačí len vrúcne zvolanie: „V Mene Ježiša Krista, odíď, duch nečistý!“ Alebo „Matka Božia prečistá, zachráň ma!“

(Preložené a doplnené  zo spisu Měsíc Máj, 31 promluva k úcte Panny Márie s příklady od F. Šebestíka z roku 1930 v Prahe)

Pozri tiež:

(http://www.spolocnostsbm.com/clanky/clanky/chudoba-v-zivote-panny-marie.html)