Choď na obsah Choď na menu
 

Slovensko, na kolená!

slovakia.jpgByzantský katolícky patriarchát v tomto kritickom čase tlmočí slovenskému národu Božiu vôľu: Boh chce pokoj a dobro pre Slovensko a nie jeho sebazničenie. Žiada preto, aby k Nemu národ v skrúšenosti srdca a s úpenlivou modlitbou volal o pomoc.

Súčasné problémy sa nevyriešia emóciami a manifestáciami v desiatkach miest. Tým viac sa nevyriešia zvrhnutím vlády. Ak by k nemu došlo, nastane oveľa horšia situácia, ako je teraz. Jediné východisko je ísť na kolená a volať k Bohu. Boh osvieti náš rozum a dá silu k pravdivej reforme, ktorá musí začať od každého z nás. Potom sa splnia slová hymny: „Slováci ožijú!“ Podmienkou je: „Zastavme sa bratia“, démoni sa stratia. Teda je potrebné sa zastaviť na modlitbe. To je základ. Stále sme niekým alebo niečím štvaní, neschopní sa pred Bohom zastaviť, stíšiť. Stále komunikujeme len v horizontále – mobilmi, internetom, pozeráme sa na televíziu, počúvame rozhlas a rôzne názory ľudí, čítame komentáre, ale zabúdame na vertikálu – na vzťah k Bohu. S Ním nekomunikujeme, Jeho nepočúvame a Jeho Tvár nehľadáme. Preto musíme práve z tohto konať pokánie. Ide o živý vzťah lásky, nie o nejakú rutinu, obradníctvo alebo mŕtvu náuku. Musíme sa zastaviť, aby sme počuli hlas nášho nebeského Otca, ktorého dôverne oslovujeme: „Otče náš!“ Každý modlitebník nech si uvedomí: „Ty, Otče, si mi dal život, udržuješ ma teraz pri existencii, Ty si za mňa obetoval svojho Jednorodeného Syna Ježiša, aby som nezahynul, ale mal večný život.“

V tomto strategickom čase nás môže inšpirovať tzv. modlitbový zápas, ktorý prebiehal pred 30 rokmi v bývalom Československu. Veriaci sa rok modlili za obsadenie biskupských stolcov. Boh nás vypočul. A navyše, dal aj náboženskú slobodu.

Je 4. pôstna nedeľa. O tri týždne oslávime Kristovo slávne vzkriesenie. Tieto dni sa ale stupňuje psychologický a duchovný boj, ktorý sleduje duchovnú, morálnu i fyzickú likvidáciu Slovenska. Národ je v podobnom nebezpečenstve ako Izrael za kráľa Jozafata, keď mu bolo oznámené, že proti nemu vytiahli tri armády a z ľudského hľadiska nemá šancu na víťazstvo. Ako reagoval Jozafat? „Rozhodol sa obrátiť na Pána a vyhlásil v celom Júdsku pôst. Júdovci sa zhromaždili uprosovať Pána.“ (2 Krn 20,3-4)

Jozafat vyhlásil pôst. Niektorí ľudia sa v čase pôstu obzvlášť tri dni, a to v pondelok, stredu a piatok, postia o chlebe a vode a potom večer požijú ľahkú, teplú stravu.

Jozafat volal pred zhromaždeným národom k Bohu, vyznával Jeho všemohúcnosť. Spoliehal na prisľúbenie: „Ak budeme vzývať Tvoje meno, Bože, vo svojom súžení a naliehavo volať k Tebe, Ty nás vypočuješ a zachrániš.“ (v. 9) Potom ukázal na konkrétnu bezvýchodiskovú situáciu a modlil sa: „...nemáme sily proti tomuto veľkému zástupu, ktorý prichádza proti nám, a sami nevieme, čo si počať, ale iba k Tebe obraciame svoj zrak.“ (v. 12) Národ nebol ľahostajný, ale tvoril s Jozafatom v modlitbe jednotu: „Všetci Júdovci stáli pred Pánom, aj ich maličkí, ich ženy a synovia.“ Boh dal prorocké slovo jednému mládencovi, ktorý tlmočil ľudu Božiu vôľu: „Vy sa nebojte a nestrachujte pred týmto veľkým zástupom, lebo ten boj nie je váš, ale Boží! Zajtra tiahnite dolu proti nim!... Vašou úlohou nebude bojovať... Pozerajte sa na pomoc, ktorú vám poskytne Pán.“ (v. 15-17) Keď vytiahli do boja, prví šli speváci, ktorí s vierou chválili Pána, že im dá víťazstvo. V tom čase, kedy sa dali do jasotu a chvál, spôsobil Pán zmätok medzi tromi nepriateľskými armádami, a tie sa vzájomne pobili. Keď Izraeliti prišli k miestu, kde sa mal odohrať boj, našli len mŕtve telá nepriateľov. Skutočne sa splnilo: „Boj nie je váš, ale Boží... Pozerajte sa na pomoc, ktorú vám poskytne Pán!“

V tejto bezvýchodiskovej situácii im bolo dané víťazstvo a nezahynul ani jeden Izraelita! Ako je to možné? Boh poplietol hlavy nepriateľov. Podobné víťazstvo chce Boh dať aj Slovensku. On je rovnaký – všemohúci – a Jeho prisľúbenia, dané nám vo Svätom písme, platia aj dnes. Z našej strany je potrebný duch kajúcnosti a úpenlivé modlitby. Potom i Slováci uvidia, ako ich Pán zachráni!

Tým, že slovenská vláda odmietla islamizačné kvóty a takisto Istanbulský dohovor, sa postavila proti programu autogenocídy národov, ktorú presadzuje najväčšia svetová veľmoc. Tá pôsobí nielen zvonku, ale skrze svoje štruktúry priamo vo vnútri demokratických štátov.

Čo sa týka víťaznej piesne, tú potom zaspievame z celého srdca i duše v deň Kristovho vzkriesenia, kedy budeme ďakovať za záchranu Slovenska. Boh ju dá skrze vašu kajúcnosť a vytrvalé modlitby. Nesklamte! Uvedomte si, že zodpovednosť za národ v tejto chvíli spočíva na každom z vás. Preto opretí o Božie prisľúbenie sa stavajte pred Boha s vedomím, že Ježiš, ktorý je v nás, sa za nás prihovára u Otca.

Nech každý úprimný kresťan túto 4. pôstnu nedeľu (11. marca 2018) dá Bohu sľub, že bude zostávajúce tri týždne pôstu obetovať denne 2 hodiny modlitbe.

Jedna hodina od 20-21:00 nech je spoločná pre všetkých. Táto modlitba nech je rodinnou modlitbou. V tomto čase sa modlíme ruženec, hlasno vyznávame hriechy, prednášame prosby, ďakujeme Bohu, spievame duchovné piesne. Platí Ježišovo prisľúbenie: „...kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ A Ježiš ďalej sľubuje: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18,19-20)

Mnohí kňazi o 21:00 hod. dávajú požehnanie na štyri svetové strany obzvlášť tým, ktorí sa zapojili do modlitby za Slovensko.

Druhú hodinu modlitby počas zostávajúcich troch týždňov nech si každý zvolí tak, ako by mu to najviac vyhovovalo, a nech tento čas dodržiava. Nech si v týchto kritických dňoch uvedomuje, že Boh ho vidí a počuje. On dal prisľúbenie, že vypočuje modlitbu viery, konkrétne za záchranu Slovenska. „A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou...?“ Ježiš zdôrazňuje: „Hovorím vám: Zaraz ich obráni.“ (Lk 18,7-8a)

Slováci ožijú!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu

 

+ Metod OSBMr                   + Timotej OSBMr

Biskupi sekretári

 

11. 3. 2018