Choď na obsah Choď na menu
 

Keďže začíname Mariánsky mesiac október, mesiac Ružencovej Panny Márie, uvažujme chvíľku nad modlitbou Zdravas Mária.

 

Výklad k modlitbe Zdravas Mária

 

„Pri slovách Zdravas Mária sa celé nebo raduje, peklo sa chveje a diabol uteká.“ (Sv. Alfonz M. de Liguori)

 

mary-8.0.jpgNajčastejšia modlitba katolíckeho kresťana je Zdravas Mária.  Prvá a druhá časť tejto modlitby je pozdravením Archanjela Gabriela a Alžbety. Tretiu časť tvorí prosebná modlitba Cirkvi. Anjelský pozdrav preukazuje Kristovi česť, Panne chválu a nám veľký úžitok. S týmto pozdravom bolo spojené najväčšie tajomstvo, totiž vtelenie Syna Božieho do lona Panny, obnova ľudského rodu. Výsledkom tohto pozdravu bolo, že „Slovo (Ježiš) sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“(Jn 1,14)

Čo znamenajú jednotlivé slová modlitby? Ak chceme niekomu niečo povedať, najskôr ho oslovujeme. Takýmto oslovením v anjelskom pozdravení je slovo „Zdravas“. To značí „Raduj sa“, alebo „buď pozdravená, prajem ti pokoj, zdravie a šťastie.“ Anjel oslovil Pannu Máriu a preukázal jej česť, aká Matke Vykupiteľa patrila, pretože ona bola predpovedaná prorokmi, vytúžená patriarchami, nie ako matka umierajúcich, ale znovu žijúcich; áno, ako Matka Bohočloveka. Pozdravujúc ju po ňom a ako on, preukazujeme jej i my podobnú úctu. Sám anjel nám povedal, ako ju máme osloviť a náležite  si  ju ctiť. Slovo „Mária“ anjel síce nepovedal, ale oddávna ho kresťania k modlitbe pridávali a znamená „Pani“, alebo „horkosť“, „vzbura“, (proti hriechu a diablovi), alebo „hviezda morská“.

Slová „milosti plná“ znamenajú, že Matka Božia bola až do najvyššej miery naplnená milosťami Božími. Svätý Hieronym hovorí, že na Máriu bola milosť vyliata vo všetkej plnosti, pričom všetci ostatní svätí obdržali len ich časť. Bola uchránená od dedičného i všetkých osobných hriechov a obdarená najvyššími milosťami. Nikoho iného ani na nebi, ani na zemi, nemohol anjel týmito slovami pozdraviť. Čo znamenajú slová „Pán s tebou?“ Znamenajú, že Boh sa nikdy s nikým tak úzko nespojil, ako s Máriou. S ňou vstúpil do najužšieho spojenia, keď sa Syn Boží stal jej synom. Z nej si vzal aj svoje telo. S ňou bol zjednotený najtesnejším putom, jej duša a jej telo tvorilo s jeho dušou a s jeho telom jeden celok. Právom volá svätý Augustín: „Pán s tebou, ó, Mária, pretože je v tvojom srdci a v tvojom tele, pretože naplňuje tvoju dušu i tvoje telo.“

„Požehnaná si medzi ženami“ predstavuje, že Božia rodička bola vyvýšená nad všetky ženy a že ju, ako Matku Spasiteľa, nad všetky ženy máme blahoslaviť. Augustín z Leonissy napísal: „Mária je vskutku požehnaná a blahoslavená nad všetkými ženami, lebo zostala oslobodená od kliatby, ktorá postihla  všetky z pohlavia ženského a za to dostala milosti ako žiadna iná z jej pohlavia. Mária zostala pannou a predsa ako panna bola plodnou, učinená bola Matkou Božou; ona počala bez akejkoľvek poškvrny hriechu, ona bez ťažkosti a všetkého namáhania v živote materskom Božské dieťa nosila a bez bolesti porodila.“

„A požehnaný je plod života tvojho.“ Plodom života prečistej Bohorodičky sa rozumie Pán Ježiš. Blahoslavíme nielen Matku, ale i jej Syna. Svätý Bernardín hovorí: „Ako strom chválime pre jeho plody, tak sa Mária velebí kvôli svojmu dieťaťu. Mária je rajským stromom života, Kristus je plodom na tomto strome.“ Úcta k Panne Márii je v najužšej spojitosti s úctou k jej Synovi. Prečo hovoríme „svätá Mária?“ Pretože svätosť jej patrí.  Je mnoho svätých, ale Mária ich svätosťou všetkých prevyšuje. Svätou sa zrodila, porodila „Svätého Svätých“ (porov. Dn 7,24), svätosť duše si zachovala a kráľovnou svätých sa stala.

Nazývame ju „Matkou Božou“, lebo práve materstvo Božie ju tak nesmierne vyvýšilo. Ľudia ju rôznymi spôsobmi oslovujú, ale žiaden titul nevyjadruje tak dobre jej vysokú dôstojnosť, ako pomenovanie matka Božia. Kto má mnoho titulov, oslovujeme ho vždy tým najvyšším. Máriin titul ju aj teší, pretože ním uznávame jej Syna za Boha. Veľkosť rodičov meriame podľa veľkosti ich dietok. Dobre poznamenal svätý Bonaventúra: „Boh mohol stvoriť väčší svet a väčšie nebo, ale väčšej matky, ako je matka Božia, stvoriť nemohol.“Mária je nielen Matkou Božou, ale aj našou matkou, ktorú máme prijať duchovne tak, ako ju prijal aj učeník Ján pod krížom. (Pozri (http://www.spolocnostsbm.com/clanky/clanky/rozjimanie-nad-jn-19--26-27.html)

„Pros za nás hriešnych“. Chceme, aby Bohorodička za nás prosila, a aby sme ju tým skôr k tomu podnietili, vyznávame o sebe, že sme hriešni. Hriech je najväčším zlom a urážkou Boha, a kto si priznáva, že je týmto zlom postihnutý, vzbudzuje u šľachetných sŕdc súcit. Kto sa hlási k chybám, ukazuje pokoru a pokora je cnosť, ktorou Panna Mária zvlášť vynikala a ktorú zvlášť miluje.

„Teraz i v hodinu smrti našej, Amen.“ Voláme a túžime, aby sa Mária za nás prihovárala, a to ako teraz, totiž dokiaľ žijeme, a najmä vtedy, keď budeme zomierať. V hodine smrti nastáva najdôležitejšia chvíľa života. Vtedy ešte zlý duch napne všetky sily, aby dušu, ktorá má už odísť na večnosť, zobral so sebou. A v tej chvíli potrebujeme Božiu pomoc. Kresťan má v poslednej chvíli oľutovať svoje hriechy a vzývať meno svojho Spasiteľa, Ježiša, lebo „každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený“(Rim 10,13). Keďže sme aj Máriinými deťmi, je vhodné volať aj jej meno. Svätý Bonaventúra sa domnieva, že Mária posiela svojim umierajúcim ctiteľom na pomoc archanjela Michala a iných anjelov.

Bohorodička je záštitou umierajúcich. Učený Gerson hovorí, že Boh odovzdal súd svojmu Synovi, milosť a milosrdenstvo však Jeho matke. Mnohí svätí, ako napr. sv. Alojz, sv. František Saleský, sv. Ján Nepomucký, sv. Stanislav Kostka, sv. Terézia a iní, sa jej v smrti odovzdali a bolo o nich postarané. Svätý Ján z Boha mal veľkú lásku k Panne Márii. A preto sa mu dostalo tej milosti, že pred svojou smrťou uvidel Matku Božiu, ktorá mu zjavila, že svojich verných sluhov ani v hodine smrti neopustí. A aká bola smrť tohto jej verného ctiteľa? Keď sa dal zaopatriť sviatosťou zomierajúcich a  prijal Telo Kristovo na cestu do večnosti, zostúpil z postele, kľakol si povedal: „Ježišu, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ A povediac to, usnul v Pánovi.

Kresťan sa má modlitbu Zdravas modliť často, rád a nábožne. Má uvažovať o zmysle slov, ktoré hovorí. Túto modlitbu Mária rada počuje. Veď vždy znovu sa raduje, počujúc tie isté slová, ktorými jej v Nazarete Gabriel ohlásil preradostnú novinu, že sa stane Matkou Božieho Syna, Pána Ježiša Krista.