Choď na obsah Choď na menu
 

Život svätého apoštola Ondreja († 63 po Kr.)

 

029e7e4a9b7e8da2899442006bd4f263.jpgOndrej pochádzal z mesta Betsaidy pri Genezaretskom jazere. Bol syn Jánov a brat Šimona Petra. Tak ako otec a brat, aj on bol rybár. Akonáhle sa Ján Krstiteľ ujal zvestovania blížiaceho sa kráľovstva Božieho, pridružil sa k nemu. Keď sa Ježiš postil na púšti, vrátil sa potom k Jordánu a Ján Krstiteľ Ho pred svojimi učeníkmi nazval Baránkom Božím, ktorý sníma hriechy sveta. Istého dňa stál Ján Krstiteľ opäť na púšti a dvaja z jeho učeníkov boli pri ňom. A keď sa k nim približoval Ježiš, povedal Ján zasa: „Hľa, Boží baránok!“ I pridružili sa Ondrej a Ján Zebedeus k Ježišovi. Ondrej sa však neuspokojil s tým, že našiel sám Ježiša. Na druhý deň hľadal svojho brata Šimona Petra a povedal mu: „Našli sme Mesiáša“, čo v preklade znamená Kristus.  A priviedol ho k Ježišovi.“ (Jn 1,41-42). Preto cirkevní otcovia nazývajú Ondreja aj „Uvádzač ku Kristovi.“ Apoštol Ondrej bol svedkom Ježišovho učenia a mnohých jeho zázrakov, ale aj svedkom Jeho utrpenia, smrti, vzkriesenia a nanebovstúpenia. Evanjeliá nám rozprávajú, ako bol napr. povolaní za Kristovho učeníka (Mt 4, 18-22),  ako bol prítomný pri zázračnom rozmnožení chlebov na púšti (Jn 6, 1-13), alebo keď chceli Gréci v Jeruzaleme vidieť Ježiša (Jn 12, 13-25). Podľa Tradície sa Ondrej 12 rokov po zoslaní Ducha Svätého, podobne ako ostatní apoštoli, rozišli z Jeruzalema kázať Kristovo evanjelium do celého sveta. Ondrej pôsobil hlavne u Skýtov (severne od Čierneho mora, dnešné južné Rusko). Zo Skýtie precestoval Malú Áziu a Grécko. Pôsobil aj v Egypte, v ktorom napr. oslobodil sv. Mateja z väzenia alebo aj v Byzancii, kde zanechal prvého biskupa Stachysa. Kristus sa skrze misiu sv. Ondreja oslávil hlavne v provinciách už spomenutého Grécka. Obyvatelia Sinope ho vyhlásili za „verejného a všestranného učiteľa.“ Odsúdil veštby modiel, ktoré na jeho modlitby stíchli. Veštice nenachádzali odpovede, pohanské chrámy pustli, oltáre a čmudiace trojnožky boli rozváľané...Národy sa klaňali už len krížu, žiadali už len krst, takže podľa sv. Bernarda - vo všetkých achájskych mestách neostal ani jeden pohanský chrám, ktorý by nebol býval opustený alebo v ruinách. Potom sa stalo, že v hlavnom meste Achájska, v Patrase, sa proti Ondrejovi postavil rímsky pohanský prokonzul Egeas. Dal ho predviesť pred súdnu stolicu a prikázal mu obetovať modlám. Ondrej sa nezľakol a smelo mu zvestoval Pána Ježiša Krista. Na prokonzulove hrozby o mučení odpovedal: „Som kňazom Najvyššieho a Jemu prinášam každý deň obetu nepoškvrneného Baránka, ktorý umrel na kríži za spásu celého ľudského pokolenia. Akože by som mohol priniesť obetu vašim klamným lživým božstvám? Vaše modly majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú; nohy, ale nechodia. Náš Boh však je živý a pravý. Je všade, vidí a počuje všetko a my všetci v Ňom žijeme a sme...“ Egeas ale Ondreja nepočúval a dal ho uväzniť. Potom vyriekol nad ním verdikt smrti ukrižovaním, pričom kríž bol v tvare písmena X. Keď bol Ondrej vedený na popravisko a uvidel kríž, zvolal plný radosti: „Pozdravujem ťa, ó kríž, tak dlho očakávaný, tak vrúcne milovaný! Prijmi ma teda do svojho náručia a pritisni ma svojimi klinmi, opoj ma svojimi bolesťami, vysloboď ma z tohto sveta a vráť ma môjmu Božskému majstrovi, ktorý ma miloval a vykúpil.“

Aby apoštol dlhšie trpel, tak údajne nebol pribitý na kríž klinmi, ale priviazaný povrazmi. I zostal nažive až do tretieho dňa a neprestával ďakovať Kristu Pánu, že bol vybraný za hodného pripodobniť sa mu svojou smrťou. Ani na kríži neprestával kázať pravdy spasiteľnej viery prichádzajúcim zástupom. Modlil sa a kázal im o Svätej Trojici, o Cirkvi, o oltárnej obeti, o Božom súde, o večnom živote, ba aj o článku viery o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Niektorí mu pripisujú tieto slová: „Tak, ako z nepoškvrnenej zeme bol stvorený prvý Adam, tak isto bolo potrebné, aby aj druhý Adam, totiž Ježiš Kristus, bol vytvorený z nepoškvrnenej panny.“ Podľa ústneho podania sa obrátilo na Ondrejovo hlásanie Božieho slova vyše 20 000 ľudí na kresťanskú vieru! Nakoniec svätý apoštol oslávil Ježišovo meno svojou mučeníckou smrťou okolo r. 63 po Kr. Bolo to 4 roky pred tým, než umučili jeho brata, apoštola Petra. Prosme i my tohto svätého apoštola o milosť, aby sme vrúcne milovali Ježiša, tak ako on a tiež, aby sme privádzali ľudí k jedinému Spasiteľovi a pravému Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi.