Choď na obsah Choď na menu
 

Život svätého Joachima a svätej Anny, rodičov Panny Márie

 

457a1b83ba3de586b3ddefb3eff38533.jpgPodľa starej kresťanskej Tradície pochádzal Joachim z Dávidovho rodu. Jeho meno znamená „pripravenie sa pre Pána“. V mladosti uzavrel manželstvo s Annou, dcérou kňaza Matana, z pokolenia Júdovho, tetou sv. Alžbety. Anna znamená „milosť“ a zo strany matky pochádzala z pokolenia Lévi. Krásnou vlastnosťou rodičov preblahoslavenej Panny Márie, teda Joachima a Anny, bola zbožnosť, ktorá sa prejavovala v milosrdenstve k chudobným, ale hlavne v úprimnej láske k Bohu. Hoci boli bohatší, neboli pripútaní srdcom k majetku. Ročne rozdeľovali svoj majetok (stáda oviec) na tri diely: prvý dávali do chrámu, druhý chudobným a z tretieho sami žili. Nemali však deti, čo sa u Izraelitov považovalo za trest Boží. Manželia sa preto vrúcne modlili, aby ich Boh obdaril potomstvom a tento Boží dar sa snažili získať aj dobrými skutkami. Museli však trpezlivo čakať mnoho rokov. Z dôvodu bezdetnosti zažívali zo strany iných ľudí mnoho opovrhovania.  Napr. keď raz Joachim chcel priniesť Bohu na sviatok Obnovenia chrámu v chráme obety, bol zahriaknutý židom Rubínom: „Nie si hodný skladať dar ako prvý, lebo si nesplodil potomstvo Izraela.“

Verejne urazený odišiel Joachim na istú horu, kde sa 40 dní a nocí modlil a postil, aby im Boh požehnal dieťa. Medzitým sa Anna, ktorá bola doma, dozvedela o ponížení svojho muža v chráme a tiež sa veľmi zarmútila. Preto sa takto modlila: „Beda mi jedinej odstrčenej od chrámu Hospodina, Boha môjho, beda mi pred všetkými poníženej dcére izraelskej. Všetci sa tešia zo svojich detí, iba ja jediná nemám tú radosť...Bože, Ty, čo si dal Sáre syna v starobe a otvoril neplodné vnútro Anny, matky tvojho proroka Samuela, vzhliadni na mňa a vypočuj modlitbu moju! Pane Zástupov! Ty poznáš hanobenie neplodnosti, preto utíš bôľ môjho srdca a rozviaž uzly mojej neplodnosti! Nech dieťa mnou zrodené bude prinesené Tebe ako obeta a nech bude v ňom požehnané, zvelebené a oslávené Tvoje milosrdenstvo!“

Po tomto sa Anne zjavil archanjel Gabriel a predniesol jej radostnú správu od Boha, že jej modlitba bude vyslyšaná. Ihneď sa ponáhľala do Jeruzalema poďakovať sa Bohu a tam sa stretla aj s manželom, ktorému sa tiež zjavil archanjel. Prinesúc obetu vo svätyni, vrátili sa domov naplnení pokojom.  Boh im potom doprial sľúbenú veľkú radosť 8. septembra, keď sa im narodila dcéra Mária. Cez slzy radosti sa povďačný Joachim modlil: „Ty, Pane, dal si nám kedysi nepokorným ľuďom vodu zo skaly a dnes na radosť nám, pokorným, dávaš plod i z neplodných bedier!“ Spravodlivá Anna, teraz šťastná matka, pozdvihnúc dušu k Bohu, sa k Nemu prihovárala: „Ty, ktorý zamykáš a odomykáš nebesia, zdvíhaš vodu nad mraky a dávaš dážď, dal si i mne láskavo vidieť prečistý plod i z neplodného koreňa!“ Potom sa Joachim ponáhľal do Jeruzalemskej svätyne a obetoval bohaté dary. Tentokrát všetci prítomní kňazi, leviti i národ s radosťou pozdravovali šťastného otca. Každý mohol vidieť, akí šťastní boli svätí Joachim a Anna, keď mohli prežívať dni, mesiace a roky s takým dieťatkom, akým bola ich dcérka, jediná v ľudskom pokolení, plná milostí, vyvolená Matka Božia!

Prečistá Panna Mária sa pravdepodobne narodila v Jeruzaleme, ako to tvrdí svätý Sofronij, alebo sv. Ján Damascénsky. Svätého Joachima a Annu povolal Boh k sebe zrejme ešte pred zvestovaním. Slávenie ich pamiatky sa začalo najprv na kresťanskom východe najneskôr v 5. storočí. Na západe sa uctievanie Joachima a Anny prijalo neskôr. Väčšiu úctu prejavujú veriaci svätej Anne ako matke Presvätej Bohorodičky. V roku 1382 Cirkev v latinskom obrade na to ustanovila zvláštny sviatok svätej Anny a jej úcta sa najviac ujala vo Francúzsku. Mnohé zázraky, ktoré sa diali na príhovor svätej Anny, a najmä v zázračných mestách svätej Anny,    d´Ore vo Francúzsku i De Bopr v Quebecu sú pevným znakom, že Bohu sa páči uctievanie svätej Anny, ktorá bola vzorom dobrej manželky, aj matky. Svätí Joachim a Anna budú vždy krásnym príkladom svätého manželského života i starostlivej výchovy detí.

Poučenie

Svätá Anna sa modlila 20 rokov, kým bola vypočutá. Milý kresťan! Buď vytrvalý v modlitbe a dôveruj v Boha. Svätý Augustín hovorí: „Modlitba je základný pilier svätých cností, Božský rebrík, družka vdov, priateľ anjelov, základom viery, koruna mníchov a podpora manželov.“

(Spracované podľa kníh Život svätých, Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roku, s. 489 – 491; Obrázkový život svatých pro školu a dům, s. 414 - 415)