Choď na obsah Choď na menu
 

Život svätého mučeníka Juraja (†303)

 

saint-george-victory-bringer-stoyanka-ivanova.jpgJuraj pochádzal z Kappadócie v Malej Ázii, zo slávneho kresťanského rodu. Keď jeho otec zomrel ako mučeník, matka sa so synom odobrala do Palestíny, kde mala majetok po rodičoch. Juraj bol povahou ohnivý a keď dospel, vstúpil do vojska. Aj ako vojak zostal cnostným a bohabojným vyznávačom a obhajcom Kristovej viery. V mladom veku sa stal dôstojníkom vo vojsku cisára Diokleciána (284-305). Tento panovník sa zo začiatku choval ku kresťanom mierne, ale keď spyšnel z víťazstiev, žiadal, aby mu bola vzdávaná božská pocta, a aby boli kresťania násilne vyhubení. Tu sa hneď začali žaláre plniť Kristovými mučeníkmi a kati mali plno práce s ich mučením a popravami. Po všetkých mestách celej ríše tiekla krv mučeníkov v potokoch. Keď to Juraj videl, pobral sa k cisárovi, ktorý sídlil v Nikomédii, predstúpil pred neho a povedal: „Cisár, prečo mečom a ohňom stíhaš kresťanov, ktorí ti v ničom neubližujú?“ Tvojim bohom sa samozrejme neklaňajú a neobetujú, lebo títo bohovia sú mŕtve modly, ale modlia sa za teba a za celú ríšu k živému Bohu a sú ti verne a poslušne poddaní.“

Dioklecián vidiac, že Juraj je kresťanom, prehlásil jeho slova za veľ zradu a kázal ho uväzniť. Po niekoľkých dňoch ho povolal k sebe a snažil sa ho sľubmi i hrozbami pohnúť k tomu, aby sa zriekol Krista a obetoval modlám. Avšak statočný plukovník pohrdol sľubmi a hrozieb sa nezľakol.  Juraj vyhlásil: „Cisár, čo mi sľubuješ, tým pohŕdam a čím mi hrozíš, toho sa neľakám.“

Ako pravý kresťanský bohatier hájil pred cisárom svoju vieru, aj keď vedel, čo ho za to čaká. Bol opäť odvedený do žalára, kde mu kati zavesili na hrdlo ťažký kameň. Potom jeho telo rezali ostrými nástrojmi. Mučeník bol počas týchto trápení potešovaný a posilňovaný zvláštnou Božou milosťou. Svojou trpezlivosťou a neohrozenou stálosťou vo viere obrátil mnoho prítomných pohanov ku Kristovi.

Napokon bol vykonaný ešte jeden pokus, aby bol Juraj zvedený k modlárstvu. Kati ho uviedli do pohanského chrámu, v ktorom ho nútili obetovať modlám. Keď potom aj tam zostal neoblomný, bol odsúdený na smrť. Na popravisku sa mučeník modlil za obrátenie pohanov a sklonil mužne svoju hlavu pod katov meč, čo sa stalo dňa 24. apríla 303.

Východná cirkev dáva Jurajovi titul Megalomartir, t. j. Veľký mučeník, pre neuveriteľné muky, ktoré musel vytrpieť, kým zomrel. Podľa tradície sa tvrdí, že sv. Juraj pred svojou smrťou vrúcne prosil Boha, aby vypočul tých, ktorí by ho prosili pre pamiatku jeho mučeníctva.

Sv. Juraj sa obyčajne zobrazuje ako bojovník v rytierskom pancieri, ako sedí na koni a doráža na draka, ktorý sa zvíja pod koňom. V úzadí na návrší vidieť dievčinu, ktorá drží v náručí baránka. Čo znamená toto vyobrazenie? V Kapadócii (dnešné východné Turecko), kde sa Juraj v r. 280 narodil, bola morská zátoka a v nej býval ohromný drak (stelesnený démon pohanstva, ktorý vládol nad tým územím), ktorý bol postrachom a hrôzou celého okolia. Aby bola jeho zúrivosť nasýtená, dávali mu miestni obyvatelia denne dve ovce, neskôr jednu ovcu a jedno dieťa. Tohto draka Juraj v znamení kríža zabil a tak kráľovu dcéru (cisárovná Alexandra) zachránil pred istou smrťou. Po tomto víťazstve statočný osloboditeľ ohlasoval kráľovi a jeho poddaným pravú Kristovu vieru a kráľ v krátkom čase prijal krst spolu s dvadsaťtisíc ľuďmi.

Katolícka cirkev si ctí svätého Juraja nielen ako ochrancu pred nájazdmi neveriacich, ale aj ako odvážny vzor bojovníka za kresťanskú cnosť pravej viery proti nevere a hriechu modlárstva.

Kiež je svätý Juraj pre súčasných katolíkov statočným príkladom vyznávania pravej viery v Ježiša Krista proti duchu falošného pohanstva,  a to i za cenu prenasledovania alebo straty dobrého mena, príbuzenských, priateľských vzťahov, či straty fyzického života.