Choď na obsah Choď na menu
 

 

Nezlučiteľnosť kresťanského učenia s hinduizmom. – II. časť


-      Ad 1. Kresťanská viera nás učí, že Boh je osoba, náš nebeský Otec, Stvoriteľ, ktorý „tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“(Jn 3,16). Je falošné a klamné ho stotožňovať s nejakou neosobnou energiou, princípom sveta, ktorú svetu podsúva hinduizmus. Pretože žiadna energia, ale len Osoba je schopná milovať človeka, hovoriť k nemu a dať mu všetko. Boh tiež hovorí: „Teraz však toto hovorí Pán, tvoj Stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: "Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj.“(Iz 43,1) 

-         Ad 2. Hoci v prvotných védskych spisoch sa pojem duše používal, postupom času však v hinduizme zanikol. Pojem átman nie je to isté čo duša v kresťanstve. Vieme, že jednou zo základných kresťanských právd je, že duša človeka je nesmrteľná, ktorá bola Bohom vložená do človeka. Duša popri tele je najdôležitejšou a neopakovateľnou podstatou človeka. Každému človeku, ktorý na túto zem prichádza v určitom čase, je  Bohom vložená osobitná duša. Duša je nesmrteľná a jej existencia je večná. Popierať existenciu duše znamená v podstate poprieť spásu človeka, a tak aj samotný zmysel života každého z nás. Duša aj po smrti si zachováva svoju autonómnosť a v prípade dosiahnutia neba bude hľadieť na Boha z tváre do tváre. Avšak nikdy s Ním nesplynie.

-        Ad 3. Božie slovo hovorí jasnou rečou na viacerých miestach o tom, že veriť v reinkarnáciu je hriech proti  1. Božiemu prikázaniu a popretím osobného Božieho súdu po smrti.

-         Biblia hovorí: „Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou. Lebo je napísané: "Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu."(Rim 14, 10-11).

-       Boh si zavolá pred svoj súd všetky činy aj všetko, čo je skryté, či už to bolo dobré a či zlé.“(Kaz 12, 14).

-         Šance človeka na spásu sa už nikdy nebudú opakovať, tak ako sa nebude opakovať život človeka, nová inkarnácia. Preto kresťan, ak počúva a zachováva Božie slovo, má sa o svoju dušu a jej spásu starať počas svojho života. Možnosť reparátu je mylná predstava, a zároveň spôsob, ako človeka odviesť od spásy v Kristovi. 

-   Ad 4. Karma automaticky vylučuje Božiu milosť prameniacu z dreva Kristovho kríža, bez ktorej spása človeka nie je možná. Karma tak odsúva nabok Kristovu obeť. Inak povedané karma, ak by ju kresťan  prijal, je herézou voči Kristovi. Karma sa od reinkarnácie nedá oddeliť. To znamená, že obidva hinduistické princípy popierajú význam spásonosnej obety nášho Pána Ježiša Krista. 
Ad 5.  Jedna zo základných právd kresťanstva hovorí, že milosť Božia je ku spáse každého z nás potrebná. Jednoducho človek sa nemôže spasiť sám svojim vlastným úsilím. Hoci by konal samé dobré skutky. Už v minulosti tento blud hlásal mních Pelágius (4.stor. n.l.). Sväté Písmo hovorí, že nikto si spásu a očistenie od hriechov nemôže sám sprostredkovať, ani zaslúžiť. Toto platí hlavne o cvičení jogy, o ktorej E. Kremer tvrdí: „Jogíni (zástancovia jogy) dokazujú, že človek chce vstúpiť prostredníctvom ovládnutia tela do spojenia s bohom a pokúša sa pomocou vlastného úsilia o záchranu a zmenu... Joga je teda sebavykúpením.“ (Geoffnete Augen.16.Auflage.Selbstverlag 1977).

 Písmo nás ale učí, že: Každý je hriešny a potrebuje Spasiteľa.

„lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé.“(Gn 8,21).

„Všetci poblúdili, všetci sa skazili; nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.“ (Ž 14,3).

Ad 6. Uctievanie modiel a cvičenie rôznych tzv. meditačných, medicínskych a telesných techník v hinduizme je v podstate uctievaním satana a vzývaním démonov – zlých duchov.

Svätý Pavol píše: „Ale to, čo (pohania) obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu.“ (1 Kor 10,20). Toto potvrdzujú mnohí, ktorí si prešli týmito bludnými cestami. Napríklad      J. M. Verlinde, ktorý strávil v hinduistickom ašráme niekoľko rokov, tvrdí, že techniky prebúdzajú  v človeku nebezpečné  okultné sily a energie.(Porov. Z ašrámu do kláštera, s. 44) 

Podobne  Dave Hunt  o opakovaní tzv. mantier v Transcendentálnej meditácii píše: „Pretože mantry v TM sú kódovými menami vzývaním démonov hinduistických božstiev, za ktorými sa v skutočnosti skrývajú démoni, opakovaním mantier je výzvou pre démonov, aby sa zmocnili meditujúceho a potom je úplne zákonité, že meditujúci majú špiritistické zážitky.“(Gotter, Gurus und geheimnisvolle Kraäfte. Brunnen – Verlag, Basel, 1984).

Modlárstvo a okultné praktiky neprinesú spásu, ale naopak, zaslepujú svedomie i rozum človeka a vedú ho do večného zatratenia. „Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť."(Zjv 21, 8). 

Tieto meditačné techniky a okultný  systém hinduizmu nie sú teda zlučiteľné s kresťanstvom a Boh pred nimi jasne varuje!  (Porov. Dt 12, 9- 14)

A.   Božou odpoveďou na túžbu človeka vyslobodiť sa z hriechov a spoznať pravdu je Evanjelium Ježiša Krista.

Priepasť medzi Bohom a človekom, ktorú spôsobuje hriech, prišiel vyplniť Boží Syn, Ježiš Kristus. Ježiš nám tiež zjavil pravé učenie o Bohu a jeho lásku k ľudom. On Jediný dobrovoľne zobral na seba všetky hriechy sveta a na golgotskom kríži zomrel za všetkých hriešnikov, čím zadosťučinil za nás Nebeskému Otcovi a stal sa dokonalým prostriedkom spásy. V Kristovom kríži pripravil Boh Otec jedinú možnú cestu spasenia, ktorá platí po všetky veky! „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“(1 Jn 4,10).

 „Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.“(1 Pt 3,18).

Ako získať skutočné spasenie, večný život?

B.   Podmienka spásy je uveriť v Ježiša ako Pána a Spasiteľa a konať úprimné pokánie z hriechov. 

Biblia hovorí: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom."(Sk 16,31). 

 „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo.“(1 Jn 1,9-10).

Pán Ježiš, Vykupiteľ ľudstva, vyžaduje od svojich učeníkov, ak chcú vojsť do večného života, vernosť Jeho vôli a vytrvalosť vo viere až do konca života. „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!(Mk 8, 34-36).

Svedectvo bývalého hinduistu

Vasant Pai vytrhol mladému evanjelistovi leták z ruky a s nechuťou sa na neho pozrel. Nadpis bol: Ninage Rakshane Beke – „Potrebuješ spasenie?“ Ako Vasant trhal leták na kusy, ostatní členovia jeho skupiny začali mladíka biť. Vasant vyrástol v meste Challakere v Indii. Bol synom hinduistického kňaza. Jeho brat sa hlásil k extrémistickej náboženskej sekte Hindutva. Vasantovi vštepoval presvedčenie, že kresťania sú ich nepriatelia. „Bil som ich,“ prehlasuje Vasant. „Mal som vo zvyku ich nechať vyzliecť do pol tela a potom som ich mlátil tak dlho, dokiaľ nezačali krvácať. Už ani nedokážem spočítať, koľko Biblií som spálil.“

I keď je v médiách India uvádzaná ako pokojná krajina, Vasant hovorí, ako hinduistickí radikáli svojich stúpencov učia fyzicky týrať kresťanov. V šestnástich rokoch, kvôli svojich ambíciám stať sa hinduistickým kňazom, študoval staroveké sanskritné texty. Narazil na pasáže o „ľudskej hriešnosti“, o potrebe „spasiteľa pre vykúpenie človeka“ a na slová om shree kannika sutaya namaha, čo znamená  „svätého syna panny.“ „Ako som čítal, dospel som k tomu, že tieto miesta ukazujú na Ježiša. A keď som sa raz pýtal rodičov i svojho učiteľa, čo tieto termíny znamenajú, nikto mi na to nedokázal pokojne odpovedať a skôr sa snažili, aby som sa tým nezaoberal.“

Ale on  pokračoval v ešte hlbšom štúdiu. Raz si pri jednom záťahu na kresťanov nechal jednu bibliu a začal si ju čítať. Niekoľko rokov porovnával bibliu s hinduistickými textami. A tak sa ho  Božie slovo začalo pomaly dotýkať a Duch Svätý v ňom začal pracovať. Keď sa jeho rodičia dozvedeli, že číta Bibliu, dostali strach. Musel chodiť na rozhovory s hinduistickými učiteľmi, ktorí sa ho pýtali na jeho vzťah k Ježišovi. Ešte väčší rozruch spôsobilo, keď u neho našli rodičia traktát: „Chceš prijať spasenie?“. To spôsobilo rozruch u jeho príbuzných, veď jeho dedko bol hinduistickým kňazom a brat bol vyhlásený za Swami (Titul jogína). „Na šesť mesiacov ma doma zamkli.“ Jedlo a vodu mi podávali cez malé okienko. „Modlil som sa k hinduistickým bohom, ktorých som poznal, ale vedel som, že mi nikto z nich nepomôže. Nakoniec som sa začal modliť k Ježišovi Kristovi, aby mi pomohol, ak je On pravým Bohom.“ Krátko po tejto modlitbe bol Vasant naozaj oslobodený. I napriek tomu, že  sa ho jeho rodina zriekla a raz sa ho pri jednej návšteve snažili dokonca otráviť, pamätá Vasant na svojich príbuzných v modlitbách. 

V srdci cítil povolanie stať sa evanjelistom a tak začal hojne študovať Božie slovo. V tej dobe bol úplne sám a Božím riadením stretol na ulici mladého evanjelistu, ktorého kedysi zbil. Ten sa ho ujal, dal mu peniaze, Bibliu a zohnal mu i ubytovanie u jedného kresťanského priateľa v susednom meste. Od tej doby už prešlo veľa rokov a Vasant tých letákov, ktoré kedysi trhal a pálil, rozdal okolo 50 000. Hinduisti o ňom napísali: „Tento muž patril pôvodne do rodiny brahmanských kňazov, ale teraz sa dostal pod vplyv „Angličanov“, a začal obracať veľa ľudí, čo sa mu darí vďaka podvodom, ku ktorým patrí to, že hovorí láskavo s chudobnými a najrôznejšími spôsobmi im pomáha, zháňa mladým ľudom prácu, ženám zháňa ženíchov a pomáha týmto rodinám v ich začiatkoch s cieľom „obrátiť“ ich. Ach, hinduistickí bratia, pokiaľ máte v sebe aspoň nejakú mužskú hrdosť, zjednoťte sa a zastavte tohto človeka.“

A raz sa im to takmer podarilo. Chytili Vasanta, práve keď sa vracal zo zhromaždenia, zviazali ho, povesili dolu hlavou a rozložili pod ním oheň. Ale našťastie ho zachránil jeho sused a odviezol Vasanta do nemocnice. I keď vie, že unikol smrti iba o vlások, i ďalej pokračuje vo svojej službe, pri ktorej rozdá asi 25 až 30 traktátov denne. Nedávno prišiel o život pri ďalšom útoku kresťan, ktorý pomáhal Vasantovi pri organizácii biblického tábora pre deti ako šofér. Vasant bol pri útoku zranený a od tej doby kríva. Pretože sa však  stretol so skutočnou Božou láskou, nemôže inak, ako milovať i tých, ktorí ho prenasledujú: „Hovorím im o evanjeliu, pretože nepoznajú pravdu. Mali by pochopiť, že Ježiš za nich zomrel, aby mohli byť zachránení,“.

Milý čitateľ, ktorý si si prečítal túto krátku štúdiu o kresťanskom pohľade na hinduizmus, zamysli sa. Možno i ty máš priateľov, ktorí sa zaoberajú hinduizmom a neuvedomujú si nebezpečenstvo okultného duchovna, ktoré sa za ním skrýva a kráčajú po ceste do pekla. Dnes napríklad mnohí ľudia, ale i kresťania, veria v reinkarnáciu alebo považujú jogu za neškodnú a „zdraviu prospešnú.“ Opak je ale pravdou. V takomto prípade neveria v to, čomu nás vyučuje Božie slovo a vedome tým zrádzajú Kristovo učenie. Zvestuj im preto záchranu a Božiu lásku,  ktorú všetkým zdarma ponúka Pán Ježiš Kristus, ktorý povedal:  Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. (Jn 3, 17).

 

 Sťahuj: Nezlučiteľnosť kresťanského učenia s hinduizmom. - II časť