Choď na obsah Choď na menu
 

MODLITBOVÉ MODELY - KRISTOVA SMRŤ, VZKRIESENIE A INÉ

(Najnovšie doplnené verzie)

Brožúra obsahuje:

1. Kristova smrť a vzkriesenie (kontemplatívna modlitba) - Ak sa bude dať, tak neskôr pridáme i videá

2. Prorocká modlitba za vzkriesenie Slovenska

3. Modlitba jednoty a moci

 

image_preview.jpg

Úvod

Duchovné vzkriesenie cirkvi nastane skrze obnovené svätenie dňa vzkriesenia – nedele.

 

Prví kresťania mali tieto štyri základné duchovné piliere: a) apoštolské učenie, b) bratské spoločenstvo (koinonia), c) spoločné modlitby, d) eucharistiu (Sk 2,42). Všetky tieto štyri prvky je treba realizovať v deň, ktorý je celkom zasvätený Bohu. Nestačí len navštíviť chrám (eucharistia), ale sú potrebné aj stretnutia v malých spoločenstvách (bunkách). Takisto sú nám v tom vzorom apoštoli a prví kresťania. Oni navštevovali chrám, ale tiež sa stretávali po domoch.

Tu predkladáme modlitbové modely nielen svätenia dňa vzkriesenia, ale spočiatku rozjímania nad utrpením a smrťou nášho Pána a Spasiteľa.

Prostriedky na obnovu cirkvi

Základné stĺpy duchovného života sú:

 1. rozjímanie o posledných veciach – smrť, súd, večnosť
 2. rozjímanie o Kristovom utrpení, smrti a Jeho vzkriesení.

Na začiatku tretieho tisícročia sa završuje masový odpad od kresťanstva. Historicko-kritická teológia (HKT) spochybnila Božstvo Kristovo, Jeho výkupnú obeť na kríži, Jeho vzkriesenie, ba dokonca inšpiráciu Písma Duchom Svätým. Dokument Nostra aetate a apostatické gesto Jána Pavla II. v Assisi v roku 1986 zaviedli namiesto úcty k Bohu úctu k démonom a k pohanstvu. Tým došlo k likvidácii kresťanskej identity a pravdivej misie. Najsilnejším prostriedkom k démonizácii cirkvi je poslušnosť apostatickej hierarchii. Títo zradcovia tvoria jednotu ducha so slobodomurármi. Pod touto falošnou poslušnosťou idú katolíci oficiálne a masovo do večného zavrhnutia.

Synod biskupov UPGKC vyzval v rokoch 2009-2010 všetkých katolíc-kych hierarchov, aby vyznali pravú vieru a odriekli sa heréz. Neurobili tak (až na čestné výnimky). Dopadlo na nich Božie prekliatie. Sviatosti, ktoré udeľujú – svätenie kňazov, sväté liturgie, spovede, sú už neplatné.

Pápež Benedikt XVI. vyhlásil rúhačskú beatifikáciu apostatu Jána Pavla II., a tak sám na seba uvrhol Božiu anatému podľa Gal 1,8-9. Beatifikácia bola verejnou tragikomédiou. Týmto gestom v skutočnosti Benedikt XVI. zverejnil posmrtnú anatému aj na Jána Pavla II. Obidvaja pápeži boli týmto gestom verejne vylúčení z cirkvi. 

Túto anatému uvaľuje Boh. Je zakotvená v Božom slove, vo výroku apoštola Pavla:Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty.“ (Gal 1,8-9) Úprimní kňazi a veriaci sa pýtajú: Čo máme robiť? Ako sa máme orientovať v dobe totálneho zmätku a zrady cirkevnej hierarchie? Cirkev je jediná, svätá, všeobecná (katolícka), apoštolská. Tieto znaky pravovernosti cirkvi sú v Ježišovi Kristovi, v Jeho evanjeliu, v apoštolskom učení i tradícii svätých. Zradcovia a heretici, ktorí majú ducha antikrista, aj keď zastávajú vysoké úrady, k tejto svätej cirkvi nepatria. Pod ich vládou je z nej neviestka antikrista. Kto odpadol od Krista a evanjelia a zatvrdilo odmieta konať pokánie, bude večne zavrhnutý. Alternatívne cesty k spáse neexistujú. (por. Sk 4,12)

Na otázku, čo máme robiť, bola, je a vždy bude jedna Božia odpoveď: Kajajte sa a verte evanjeliu (Mk 1,15), a nie apostatickej cirkevnej hierarchii. Ako máme konať pokánie a ako veriť evanjeliu? Musíme si priznať svoj hriech, nazvať ho pravým menom. Oddeliť sa od neho i od heréz HKT a heretického ducha Assisi. To všetko protirečí pravovernému učeniu cirkvi. Po tomto kroku je nutné prijať Ježiša za svojho osobného Spasiteľa a Pána. Potom Ho máme nasledovať podľa evanjelia.

Biskupský synod UPGKC tu podáva duchovný rámec obnovy

veriacich i celej cirkvi.

Obsahuje tri body:

 1. rozjímanie o utrpení Pána,
 2. svätenie nedele,
 3. liturgické časy.

Ad A) Rozjímanie o utrpení Pána

Obsahuje rozjímanie Getsemani, krížovej cesty a siedmych posledných slov z kríža. Optimálny čas na rozjímanie je od 20-21:00, tzv. svätá hodina.

Vo štvrtok od 20-21:00 rozjímame:

 1. Poslednú večeru a Getsemani,
 2. z Getsemani na Golgotu,
 3. prvé slovo z kríža.

Piatok od 20-21:00 rozjímame:

 1. druhé slovo z kríža,
 2. tretie slovo z kríža,
 3. štvrté slovo z kríža.

Sobota 20-21:00 rozjímame:

a) piate slovo z kríža,

b) šieste slovo z kríža,

c) siedme slovo z kríža.

Ad B) Svätenie nedele

V sobotu po 21. hodine začína noc, kedy prežívame Kristovo vzkriesenie. Nie je presne povedané, v ktorú hodinu sa stalo, preto celá noc je svätá.

 

Začíname hodinou rozjímania o Kristovom vzkriesení:

 1. realita Kristovho vzkriesenia,
 2. spoluvzkriesenie Ježišovej Matky,
 3. spoluvzkriesenie každého z nás.

Túto hodinu prežívame od 21:30-22:30.

Druhú hodinu je možné prežiť v noci, či skoro ráno:

 1. zjavenie anjelov a odvalenie kameňa,
 2. stretnutie vzkrieseného Krista s Máriou Magdalénou,
 3. stretnutie vzkrieseného Krista so ženami.

Tretia hodina:

 1. stretnutie vzkrieseného Krista s Petrom,
 2. stretnutie pri Genezaretskom jazere,
 3. Kristovo nanebovstúpenie.

Štvrtá hodina 8:00-9:00 – prežívame vo viere realitu zoslania Ducha Svätého:

a) krst Duchom svätým,

b) krst ohňom,

c) prosbu a prijatie daru proroctva.

Popoludní alebo vo svätej hodine 20:00-21:00 sa modlíme piatu hodinu:

 1. Emauzy,
 2. stretnutie s apoštolmi,
 3. stretnutie s Tomášom.

Stretnutie spoločenstva veriacich býva v nedeľu popoludní. Podľa Skutkov

apoštolov 2,42 obsahuje:

a) hodinu modlitby,

b) hodinu náuky – apoštolské učenie

c) hodinové alebo dlhšie svedectvo v bratskom spoločenstve,

d) hodinu liturgie (pokiaľ niekto nebol na liturgii v inom čase).

Ad C) Liturgické časy

V cirkvi bola tradícia, že v určitých časových úsekoch sa veriaci, pre-dovšetkým rehoľníci, zastavovali a niekoľkokrát za deň sa modlili

(Ž 119,164). Navrhujeme obnovenie tejto osvedčenej tradície cirkvi. Ide o čas líhania, vstávania, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Tu sa krátko pomodlíme modlitbu dokonalej ľútosti a dokonalej lásky. Na záver citujeme jeden výrok Písma svätého, ktorý opakujeme dva týždne. Slovo života na dva týždne je zverejnené na www.vkpatriarhat.org.ua., alebo na spolocnostsbm.com

Modlitba tzv. Stopky, alebo Effathy:

+ V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.

Effatha!“ (Otvor sa!) „Ja som svojvoľník. Ja som hedonista. Ja som sudič.“

Marana tha!“ (Príď, Pane!) „Ježišu, Ježišu, Ježišu, zmiluj sa nado mnou!“ (5x, do každej z piatich Kristových rán)

„Šéma“ (Počúvaj),„Izrael (svoje meno), miluj Boha! Ježišu, Bože môj, milujem Ťa celým svojím srdcom, celou svojou dušou a zo všetkých svojích síl. Teraz strácam svoju dušu pre Teba a pre evanjelium.“ 

Slovo života: (citát zo sv. Písma sa mení raz za 14 dní, citát sa opakuje 3x)

„Odteraz všetko robím + v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (3x)

Modlitbové modely - Kristova smrť, vzkriesenie a iné (sťahuj tu):