Choď na obsah Choď na menu
 

Cnosti Panny Márie - vzor pre súčasného kresťana - (úvod)

 

2.jpgSkôr, než budeme hovoriť o cnostiach Matky Božej, definujme si, čo je cnosť. Podľa  sv. Tomáša Akvinského je cnosť dobrá vlastnosť, dobrá dispozícia alebo pevný stav duše (habitus), skrze ktorú správne žijeme. Cnosť je tiež trvalý alebo stály návyk konať dobré skutky. Cnostným človekom je teda ten, kto sa navykol stále konať dobré skutky a chrániť sa zlých skutkov. Príklad zo života. Ak sa niekto túži stať dobrým majstrom v hudbe alebo v športe, musí ustavične cvičiť. Aby sa niekto stal cnostným kresťanom, musí sa v spolupráci s Božou milosťou ustavične cvičiť v konaní dobrých skutkov.

Napríklad v kresťanskom živote sa cvičením môžeme naučiť pravdivo hovoriť, kázať, pekne spievať, zapierať sa a pracovať na česť a slávu Božiu pre seba i pre iných. Cvičenie v cnostnom konaní nám pomáha bojovať proti hriechu a napredovať vo svätosti života.

Písmo Sväté hovorí: „Cvič sa v nábožnosti! Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.“(1 Tim 4,8) Zaiste sa už od začiatku tohto cvičenia predpokladá pomoc a milosť Božia, lebo nikto sa nestane svätým svojou vlastnou silou. Jediný svätý a spravodlivý je náš Pán a Boh, Ježiš Kristus. Avšak svätým krstom, vierou v Ježiša Krista a Jeho nasledovaním preniká do človeka milosť Ducha Svätého, a v spolupráci s ňou sa človek potom v obmedzenej miere taktiež stáva svätým a spravodlivým.

V staršom katechizme sa uvádza takéto delenie cností:

  1. Božské cnosti (viera, nádej, láska)  
  2. mravné cnosti (opatrnosť, spravodlivosť, miernosť, zmužilosť). Z týchto štyroch cností vyrastajú všetky ostatné mravné cnosti, ako: pokora, štedrosť, čistota, priazeň, zdržanlivosť, dobromyseľnosť, či horlivosť v dobrom.

Najžiarivejším príkladom z ľudí v raste cnostného života je prečistá Panna Mária, kráľovná svätých a naša orodovnica. Písmo Sväté ju nazýva milosti plnou (Lk 1,28) a Duch Svätý o nej povedal: Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.“(Prís 4,7) Sv. Ambróz hovorí, že „život Panny Márie môže byť pre všetkých ľudí vzorom, lebo ona bola pannou telom i srdcom: pokorná, skromná a opatrná v reči, rozumná a rozvážna vo všetkom, čo konala, plná túžby, aby sa zaľúbila viac Bohu, ako ľuďom.“ Istý svätý ju zasa takto krásne oslovuje: „Panna najchvályhodnejšia, v tebe sú zosobnené všetky krásy a cnosti; v tebe je čistota anjelov, trpezlivosť mučeníkov, zdržanlivosť vyznávačov, nevinnosť a pokora panien, skrátka, ty si obdržala korunu všetkých cností.“ Prečo však Matka Božia žiari všetkými cnosťami? Pán Boh predvídajúc, že Panna Mária bude vernejšie spolupracovať s milosťou Božou ako ktokoľvek iný, ozdobil ju všetkými cnosťami, jednak na svoju slávu, lebo svet je stvorený ku cti a k sláve Božej; a jednak tiež preto, že chcel, aby sme vidiac krásu Božej Rodičky, boli k nej vedení a nasledovali jej cnosti. Svätý Hieronym nás napomína, že ak chceme milovať prečistú Bohorodičku, máme nasledovať jej cnosti, lebo to je najmilšia služba, akú jej môžeme preukázať. Mária nás sama k tomu pobáda v Knihe Prísloví: A teraz počúvajte ma, synovia: blahoslavení sú tí, čo cesty moje varujú.“  (Prís 8,32)

Mýli sa ten, kto sa domnieva, že láska k Panne Márii záleží len na odriekaní niektorých modlitieb, a že je vedľajšou vecou, či niekto žije cnostne alebo hriešne. Svätý Alfonz Liguori uvádza príklad, ktorý nám to objasní.

V istom meste bol vojak, ktorý sa rád modlieval k Matke Božej a k jej úcte odriekaval litánie, ruženec, atd. Raz sa mu zjavila Panna Mária, držiac v ruke nádobu s prekrásnym ovocím, ktoré podávala vojakovi. Ale tá nádoba bola tak odporne špinavá, že vojak, i keď bol veľmi hladný, nechcel ovocie prijať. „Hľaď“, povedala mu Panna Mária, „práve tak sa chováš ty ku mne; podávaš mi najkrajšie ovocie, t.j. modlitby, ale nádoba, z ktorej tie modlitby vychádzajú, t.j. tvoje srdce, je tak nečisté, že ich nemôžem prijať.“

Teda ak chceme naozaj milovať Máriu, Božiu Matku, ktorú nám Kristus zveril pod krížom za našu matku (Jn 19,27) a tiež, aby nám v živote žehnala, chránila nás pred zlým a udeľovala nás všetko dobré, nasledujme jej cnosti!

(Táto séria cností Panny Márie je preložená a upravená zo spisu Měsíc Máj, 31 promluva k úcte Panny Márie s příklady od F. Šebestíka z roku 1930 v Prahe)

Pozri tiež:

(http://www.spolocnostsbm.com/clanky/clanky/viera-v-zivote-panny-marie.html)