Choď na obsah Choď na menu
 

Život svätého biskupa Eugena († 501)

 

362.gifSvätý Eugen bol biskupom v Kartágu. Vynikal zbožnosťou, múdrosťou a opatrnosťou. Staral sa i o to, aby zahojil rany, ktoré spôsobil ukrutný národ vandalov. Pomáhal tiež chudobnému ľudu a to tak, že vdovám, sirotám, chorým a všetkým núdznym rozdával peniaze, šatstvo a potraviny. Z tohto dôvodu budil úctu nielen u katolíkov, ale aj u ariánskych vandalov, ktorí ho mali radi a  chodili do katolíckeho chrámu počúvať jeho kázne. Za toto ho však ariánski duchovní nenávideli. V Kartágu žil vtedy známy slepý muž, menom Félix. V noci pred sviatkom Zjavenia Pána sa mu vo sne zdalo, ako by ho niekto napomínal, aby šiel do kostola, kde biskup Eugen svätí krstnú vodu. Mal ho poprosiť, aby sa ho biskup dotkol, a že tak bude vidieť. Slepec si myslel, že je to len sen; keď však počul toto napomenutie viac krát, počúvol ho a dal sa priniesť do chrámu. Po vysvetlení Eugenovi, čo sa mu stalo a po jeho prosbe o vrátení zraku, mu biskup povedal: „Odíď odo mňa, brat, lebo ja som nehodný hriešnik!“ Slepec však neprestal prosiť: „Vráť mi zrak, ako mi Boh prikázal!“ Keď Eugen posvätil vodu, obrátil sa k slepcovi a povedal mu: „Brat Félix, už som ti povedal, že som hriešnik; avšak Ten, kto ťa navštívil, nech ti učiní podľa tvojej viery a vráti ti zrak!“. Zároveň urobil na jeho očiach znamenie sv. kríža a v okamihu slepec začal vidieť. O tomto zázraku sa hovorilo v celom meste a mnohí ariáni sa vrátili späť do Cirkvi. I ariánsky kráľ Hunnerich sa o tom dozvedel a dal si zavolať biskupa, aby mu povedal, ako sa to stalo. Ariánski biskupi ale falošne tvrdili, že Eugen učinil tento zázrak čarodejníctvom. Raz Hunnerich žiadal, aby katolícky biskup Eugen a  ariánsky biskup Cyril konali verejnú dišputu o viere. Cyril počul o Eugenovom zázraku a aby na poslucháčov viac zapôsobil, podplatil istého človeka k tomu, aby predstieral, že je slepý. Cyril mal potom na neho vložiť ruky a on mal povedať, že bol uzdravený. Deň rozpravy sa blížil. Eugen vyvrátil všetky ariánske bludy. Bludár Cyril chcel na prítomných poslucháčov, keďže ich už nemohol presvedčiť slovom, zapôsobiť podvodným zázrakom. Zavolal preto onoho človeka a vložil na neho ruky. Čo  sa však stalo? V tom okamihu ten človek oslepol a cítil tak hrozné bolesti, že hneď verejne vyznal, k čomu ho Cyril zviedol. Prehlásil, že sa zrieka bludu ariánizmu a chce sa vrátiť do Katolíckej cirkvi. V prítomnosti ariánov, ktorí popierajú Svätú Trojicu, učinil Eugen nad slepcom svätý kríž a vyhlásil: „Tvoje oči nech sa otvoria v mene Otca, Syna i Ducha Svätého, v mene jedného Boha v troch osobách.“ Na tieto slová prestali bolesti a slepý zasa videl. Ariánsky biskup potom poštval kráľa Hunnericha proti Eugenovi. Kráľ svätému biskupovi rozkázal, aby do svojho chrámu nepustil nikoho, kto nosí vandalský kroj. Eugen odpovedal: „Dom Boží je otvorený každému človeku a nemôžem z neho nikoho vyháňať.“ Dokonca dal vladár postaviť pred jeho kostol stráž, aby zabraňovala do neho vstupovať vandalom. Keď tam takýto muž, či žena prišli, boli uchopení pod krk, či za hlavu tyčou so zahnutým ostrým bodcom a odtiahnutí od vchodu. Niektorí boli skalpovaní, ďalší prišli o zrak a zohavené ženy vodili na výstrahu mestom. Pre slabý výsledok kráľ zvýšil prenasledovanie katolíkov a veriaci museli tvrdo pracovať na poli, o hlade a smäde. Mnoho panien bolo umučených, duchovní boli väznení v dierach a potom, ako vyhladovaní odvedení do púšte. Slabí boli ubití kamením a kto klesol od vysilenia, bol dobodaný. Biskup Eugen bol potom vypovedaný do Tamallumy, na kraj púšte a odovzdaný ariánskemu biskupovi pod dohľad. Ten zatvoril Eugena do špinavej diery a v tomto tmavom, vlhkom väzení ochorel; znášal veľké bolesti.  Nemohol sa ani hýbať, ani hovoriť, jazyk mu ochromel. Až  za nástupcu Hunnericha, Gunthamunda, sa mohol Eugen vrátiť späť do Kartága. Avšak ďalší nástupca Gunthamundov, Thrasamund, obnovil prenasledovanie katolíkov. Dal zatvoriť kostoly a asi 120 biskupov poslal do vyhnanstva na ostrov Sardíniu. Biskup Eugen bol tiež poslaný do  vyhnanstva, konkrétne do Gálie. Rozkaz bol vydaný tak rýchlo, že sa nemal kedy ani rozlúčiť so svojimi  veriacimi. Preto im napísal na rozlúčku list preniknutý apoštolskou horlivosťou a láskou k veriacim i ku Kristovi. Usadil sa v Gálii pri hrobe sv. mučeníka Amaranda, v juhofrancúzskom meste Albi. Tam zomrel okolo r. 501.

V r. 495 pápež Gelázius v jednom liste dával biskupa Eugena a jeho duchovných za vzor vytrvalosti v prenasledovaní. A SKUTOČNE, SVÄTÝ EUGEN JE NÁM PRÍKLADOM, ABY SME SI NEDALI ZOBRAŤ PRAVÚ, KATOLÍCKU VIERU, VEDÚCU DO NEBA A HLÁSAJÚCU SPÁSU JEDINE V MENE JEŽIŠA KRISTA, I KEBY SME ZA TO MALI BYŤ VYSMIEVANÍ, ČI ZABITÍ. OD KOHO? OD OFICIÁLNYCH MODERNÝCH ARIÁNOV, KTORÍ POD PLÁŠTIKOM „KATOLÍCKEJ CIRKVI“ HLÁSAJÚ BLUDY, KTORÉ POPIERAJÚ HLAVNÉ PRAVDY KRESŤANSTVA A VEDÚ DO VEČNÉHO PEKLA.