Choď na obsah Choď na menu
 

Aký postoj zaujať k Františkovi I.

(Jorge Mario Bergogliovi)?

 

Mnohí katolíci sú znepokojení z vyjadrení tzv. pápeža Františka a pýtajú sa na dôvod jeho mätúcich vieroučných výrokov. V prvom rade treba zdôrazniť, že František nie je právoplatným Petrovým nástupcom. Jeho voľba za pápeža bola neplatná, pretože h volili kardináli – apostati, ktorí odpadli od katolíckej viery i cirkvi tým, že od 1. 5. 2011 prijali oficiálne ex katedra falošné učenie tzv. Ducha Assisi– ducha antikrista, podľa ktorého Pán Ježiš už nie je jediný Spasiteľ sveta a pohanstvo a kresťanská viera sú rovnocenné cesty k spáse. Podľa  svätého Pavla (Gal 1,8 – 9) za toto prijatie falošného evanjelia, dopadá na všetkých predstaviteľov cirkvi, ktorí tvoria s ním jednotu, Božia anatéma (prekliatie – vylúčenie z cirkvi).

Sám František I.  sa s  pohanským duchom – duchom Assisi stotožňuje a tak i on je mimo katolícku cirkev. Toto zjavne potvrdzuje i fakt, že  už od prvých dní svojho zvolenia  ide v šľapajách Jána Pavla II i Benedikta XVI . Pod dojmom pokory, skromnosti a zbožnosti sa snaží vzbudiť dojem katolíckeho pápeža, ale v skutočnosti svojimi slovami i gestami prekrúca Kristovo evanjelium a celú Tradíciu cirkvi.  Zjednocuje sa s náboženstvami, ktoré nemajú Ducha Božieho a rúhajú sa pravému Bohu a Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Nehovovorí im o potrebe pokánia a obrátení sa ku Kristovi. Schvaľuje ich démonské náuky a necháva ich, aby v nich ďalej kráčali po ceste do pekla. (pozri tiež jeho stretnutie v Argentíne ešte ako kardinála so židmi a šamanmi Umbanda... http://sk.gloria.tv/?media=416328. ). V jednej zo svojich kázni povedal:

 „Rád by som to zopakoval – podporovať priateľstvo a úctu k ženám a mužom odlišných náboženských tradícii. ...V tomto zmysle cítime, že sú nám blízki tiež všetci muži a ženy, ktorí i keď nezdieľajú svoju príslušnosť so žiadnou náboženskou tradíciou, hľadajú pravdu, dobro a krásu – túto pravdu, dobrotu a krásu Boha.“  Ale Pán Ježiš hovorí apoštolom, že majú pohanom hlásať Evanjelium: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.  Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16, 16).

Za tento Františkov tolerantný postoj „pokoja“ a jednoty s inými náboženstvami, ale  žiaľ, bez Jediného Vykupiteľa Ježiša sú mu náboženskí lídri veľmi vďační a svet ho za to vrelo oslavuje. Zarážajúce je i jeho nedávne vyjadrenie k ateistom, že konanie dobra ich privedie do neba aj bez viery.  Z toho je zrejmé, že mu ide o to, o čo sa usilujú slobodomurári: vytvoriť jedno svetové náboženstvo, jednu menu, ustanoviť jednu svetovú vláda, čiže inými slovami pripraviť cestu k vláde antikrista. Boh chce však spasiť i jeho, a preto ho volá ho k pokániu: „Kajajte sa a verte  evanjeliu.“ (Mk 1,15). Pokiaľ ale František vedome odmieta robiť verejné pokánie z apostázie a popiera Krista ako jediného Boha a Spasiteľa, každý úprimný katolík sa musí od Vatikánu, (Babylonskej neviestky) oddeliť, ako o tom hovorí Boh v Zjavení Svätého Jána:  "Vyjdite z neho, môj ľud(z Babylonu - Vatikánu), aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán,  lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.“ (Zjv 18,4-5).

 

 + biskup Matej a Rehoľníci SBM    Žilina 13. 6. 2013                                            

 Sťahuj: Aký postoj zaujať k Františkovi?