Choď na obsah Choď na menu
 

ALAH NIE JE TÁ ISTÁ BYTOSŤ AKO BOH

Kňaz – apostata Marián Kuffa tvrdí: Alah je tá istá bytosť ako Boh. Toto je heréza! Alah ako boh islamu nie je totožný s  pravým Trojjediným Bohom kresťanov! Tento blud o falošnej jednote Alaha a Trojjediného Boha bol nepriamo vyhlásený na II. Vatikánskom koncile deklaráciou Nostra aetate (1965). Moslimovia však túto herézu sami popierajú.

   

Pokiaľ by tu išlo o jednotu, potom by nebol v Koráne daný príkaz, aby moslimovia zabíjali inovercov a najmä „ľudí Zmluvy“, teda židov a kresťanov. Preto kresťanský Boh a islamský Alah sú dve diametrálne odlišné bytosti, z čoho vyplýva, že aj tieto dve vierovyznania nie sú totožné! Cirkev vždy túto pravdu hlásala a hájila. Napríklad pápež Lev X. († 1521) na V. lateránskom koncile (1517) o náuke Turkov tvrdí: „Stavajú sa k ceste pravého svetla a spásy s úplným pohŕdaným a neústupnou slepotou. Útočia na životodarný kríž, na ktorom náš Spasiteľ zomrel, aby svojou smrťou zničil smrť a nevýslovným tajomstvom jeho presvätého života obnovil život. A robia zo seba nenávistných nepriateľov Boha a prehorkých prenasledovateľov kresťanského  náboženstva.“

Jedným zo základných bludov islamu, ako už bolo spomenuté, je nevera v Ježiša, ako Božieho Syna a Vykupiteľa sveta. Avšak Pán Ježiš Kristus a Písmo Sväté svedčia o opaku.  

„Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.“(Jn 5, 23)

 „Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca."(Jn 8, 19)

 „Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.“ (1 Jn 2, 23)

Kresťanskú vieru proti náuke islamu v minulosti bránili napr. sv. Ján Damaský, sv. Tomáš Akvinský, Raimundus Lullus, opát Peter z Cluny a mnohí ďalší. Preto pravdiví katolíci nikdy nemôžu, a v zmysle prvého Božieho prikázania ani nesmú, stotožniť kresťanského Boha Otca s Alahom, ktorý okrem iného vyžaduje aj krvavé vykynoženie všetkých kresťanov. Toto vedome zastierajú súčasní cirkevní odpadlíci – apostati. Tí s tzv. duchom ekumenizmu a  medzináboženského dialógu klamú veriacich „modlitbami“ za mier a rôznymi pohoršlivými gestami. Jedným z nich bol napr. Ján Pavol II., ktorý pobozkal korán (1999) a v Assisi (1986, 2002) sa modlil s pohanmi, ktorí podľa Božieho slova obetujú démonom (por. 1Kor 10, 20)

Všetkých úprimných katolíkov preto varujeme: NEVERTE KUFFOVÝM SLOVÁM O TOTOŽNOSTI ALAHA S  KRESŤANSKÝM BOHOM!

Rehoľníci SBM                                                                                                Jarok, 20. 1. 2018