Choď na obsah Choď na menu
 

Apológia katolíckej viery proti Luteránskej náuke – Téma: Primát pápeža

M. Luther odmietal primát pápeža. Odkiaľ ako katolíci vieme, že apoštol Peter má byť hlavou apoštolov a celej viditeľnej cirkvi?

Výklad

7497aa394d2345328bfe67d31310845d.jpgKatolícku cirkev založil Boží Syn, Ježiš Kristus. Pred svojim nanebovzatím sľúbil apoštolom, že im dá Ducha Svätého, a že On, Ježiš, bude s nimi, teda so svojom cirkvou až do konca sveta. Tým podľa Kristovej vôle bola zaručená jej neomylnosť a pravosť v učení viery a mravov. Ježiš odovzdal cirkev do správcovstva apoštolom a  ich nástupcom – biskupom. V pastierskej službe im mali pomáhať kňazi a diakoni. Z 12 učeníkov, ktorých si pre dielo spásy Vykupiteľ vybral, má prvenstvo apoštol Peter. Hlavou neviditeľnej cirkvi zostal a bude stále až do konca sveta Pán Ježiš, jej zakladateľ. Za viditeľnú hlavu cirkvi a svojho zástupcu na zemi (Najvyššieho pastiera) ustanovil Kristus apoštola Petra – prvého pápeža a jeho nástupcov – rímskych biskupov. Čo je podstatou pápežstva? Kázanie evanjelia a ochrana jednoty spasiteľnej viery pred herézami. Svätý Peter najskôr sídlil v Jeruzaleme, neskôr v Antiochii a nakoniec pôsobil 25 rokov v Ríme. (42- 67). Tam ako rímsky biskup zomrel mučeníckou smrťou a tam bol aj pochovaný.

DÔKAZY O PETROVOM VYVOLENÍ DO PÁPEŽSKÉHO ÚRADU

Biblia

„A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján,“ (Mt 10, 2)

A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter.“(Jn 1, 42)

„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."(Mt 16, 18-19) Tieto slová vysvetľuje svätý Augustín takto: „Preto Pán hovorí: „Na tejto skale postavím svoju Cirkev,“ lebo Peter povedal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Teda na tejto skale, ktorú si vyznal, hovorí, postavím svoju Cirkev. „Tou skalou bol Kristus.“ Na tomto základe bol postavený aj sám Peter.“

„Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov."(Lk 22, 32)

Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky... Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!"(Jn 21, 15-17)

Ďalšie citáty: Jn 20, 1 – 2; Lk 24, 34; Sk 1, 15 – 26; 2, 14 – 41; 15, 6 – 7 atd.

Tradícia cirkvi

  1. Keď v roku 94 povstali v Korinte vnútorné spory, tak veriaci sa neobrátili na ešte žijúceho apoštola Jána, ale na rímskeho biskupa Klimenta, hoci Korint nepatril k metropole Rímskej. Kliment, vedomý si svojej moci a hodnosti, píše do Korintu a napomína kresťanov, aby poslúchali toho, „ktorý im skrze Ducha Svätého píše.“ Veriaci ho rešpektovali a Kliment napokon obnovil mier svojim rozhodnutím v Korintskom spoločenstve.
  2. Ignác Antiochijský rímsku cirkev nazýva Hlavou zväzkov lásky.
  3. Sv. Irenej († 202), dáva cirkvi v Ríme zvláštnu prednosť. „Rímska cirkev má osobitné postavenie, a preto každá cirkev sa jej musí podriadiť.“ Okrem iného Irenej zostavil prvý zoznam Rímskych biskupov – pápežov z roku 180. Táto historická chronológia bola potrebná, aby sa ukázalo, že spasiteľná viera sa podávala od Krista cez Petra a jeho nástupcov. Tento postoj mal aj sv. Augustín: „Čo mňa ku katolíckej Cirkvi viaže, to je nepretržitý rad biskupov až po terajšieho pápeža.“
  4. Sv. Cyprián († 258), biskup z Kartága, volá cirkev rímsku „Radix at matrix Ecclesiae“ – Koreň a matka celej cirkvi.
  5. Citácia sv. diakona Efréma († 373) „Šimon, môj učeník! Ja som ťa postavil za základ Cirkvi svätej. Skalou som ťa predtým nazval, lebo ty budeš držať všetky budovy. Ty si dozorcom tých, čo mi vybudujú cirkev na zemi. Ak by chceli stavať niečo nesprávneho, ty, ako základ, ich zastav. Ty si hlavou studne, z ktorej sa čerpá moje učenie, ty si hlavou mojich učeníkov...Teba som si vyvolil, aby si bol ako prvorodený v mojej ustanovizni a stal si sa dedičom mojich pokladov. Kľúče svojho kráľovstva som ti odovzdal. Urobil som ťa kniežaťom nad všetkými svojimi pokladmi.“

Efezský koncil (431) prijal list pápeža Celestína o spornej otázke Nestória, adresovaný Cyrilovi Alexandrijskému, ako jasnú autoritu. Zástupca pápeža na koncile vyslovil koncilu uznanie za to, „že sa údy pripojili k hlave, uvedomujúc si, že „Peter je hlava viery a všetkých apoštolov.“

Vidíme, že primát pápeža, ako najvyššej hlavy v cirkvi, o ktorom hovorí Kristus i cirkevná Tradícia, bol od počiatku všeobecne uznávaný, čo nemožno poprieť.

Otázka: Je súčasný pápež José Mária Bergoglio, menom František, platným pápežom?

Odpoveď: Súčasný tzv. pápež nie je legitímny pápež. Na Bergoglia už ako kardinála (15. 9. 2009) dopadla za hlásanie heréz, ktoré popierajú základy kresťanstva,  podľa Gal 1, 8 – 9, Božia anatéma – exkomunikácia.  Bergoglio sa tak stal verejným apostatom – odpadlíkom od kresťanstva. Podľa vieroučnej buly svätého otca Pavla IV. „Cum Ex Apostolatus Officio“, pokiaľ sa pápežom stal niekto, kto v minulosti hlásal herézy, je jeho voľba neplatná. Teda Bergoglio okupuje pápežský úrad nezákonne a všetky úkony, zvlášť sviatosti,  ním udeľované sú neplatné! Neplatnosť sviatostí sa vzťahuje aj na biskupov, kňazov a diakonov, ktorí tvoria vnútornú jednotu s pseudo pápežom Františkom a jeho herézami. 

Otázka: Zaniká cirkev v momente, keď od viery odpadne cirkevná hierarchia, napr. Bergoglio a s ním spojení biskupi a kňazi?

Odpoveď: Nie, ak oficiálna katolícka hierarchia poprie a zradí skrze herézy vieru v Ježiša Krista, neznamená to, že zaniká cirkev, či Petrov primát. Katolícka cirkev je tu na zemi nepremožiteľná, lebo sám Ježiš jej prisľubuje svoju ochranu a vedenie. Patria však do nej len tí, ktorí majú Kristovho Ducha a sú verní Písmu Svätému, aj apoštolskej Tradícii. Preto netreba odchádzať ani k protestantom, pravoslávnym , či do rôznych siekt.

Otázka: Má ostať katolícky kresťan poslušný odpadnutému „pápežovi“ Františkovi a biskupom, či kňazom, ktorí sú s ním v jednote?

Odpoveď:  Nie. Pápež Pavol IV. v Bule „Cum Ex Apostolatus Officio“ jasne hovorí, že: „…je dovolené, beztrestne sa kedykoľvek zriecť povinnej poslušnosti a oddanosti voči týmto…a strániť sa ich ako čarodejov, pohanov, neviestok a arcibludárov.“ (viď §6 a §7).

Otázka: Komu sú potom veriaci viazaní poslušnosťou?

Odpoveď: Pápež Pavol IV. hovorí: „Podriadené osoby zostávajú naďalej zaviazané poslušnosťou voči budúcim (pravoverným) biskupom, patriarchom, prímasom a voči budúcemu (pravovernému) rímskemu pápežovi.“ Každý katolík sa však musí v tejto aktuálnej  situácii od apostatov oddeliť a ostať verný Kristovmu evanjeliu, aj zdravému učeniu cirkvi. Katolíci sa môžu modliť k Bohu za nového, pravoverného pápeža. Pokiaľ nie je možnosť prijímať platné sv. sviatosti, nech nenavštevujú chrámy, v ktorých slúžia apostatickí kňazi, ale namiesto toho nech sa radšej modlia doma vo svojich príbytkoch. V súčasnosti nepoškvrnený poklad katolíckej viery chráni a hlása Byzantský katolícky patriarchát. Úprimný kresťan sa môže k nemu pridať v nasledovaní  Ježiša Krista, ktorý hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju.“(Lk 9, 23 – 24)