Choď na obsah Choď na menu
 

Kto je František?

           

Na ceste z Ria de Janeiro do Ríma mal František prehlásiť: „Pokiaľ je niekto gay a hľadá Boha, kto som ja, aby som ho súdil?“  Jeho výrok je viac než príznačný. Skutočne, kto je on, František z Ríma? Boh ustanovil Petra za strážcu zjavenej Božej pravdy  a zveril mu dar neomylnosti pri vyučovaní tejto pravdy. Nástupcovia  sv. Petra preto majú od Boha moc s neomylnosťou rozsudzovať otázky viery a mravov. Kto je ale tento František? Je nositeľom tohto svätopeterského apoštolského úradu?

Pokiaľ sa nám Boh zjavuje, tak jeho zjavenie je vždy spojené s jeho morálnymi požiadavkami voči nám, ľudom. Tak Boh už na počiatku stanovil ľuďom zákon nejesť zo stromu poznania. Porušením zákona stratil človek spoločenstvo s Bohom, stratil priame poznanie, kto a aký je Boh. Keď sa potom Boh zjavil Noemovi a dal sa mu tak poznať, vydal mu určité príkazy. Noe mal postaviť archu. Splnenie tohto príkazu bolo podmienkou záchrany pre Noeho i jeho rodinu. Keby neposlúchol, zahynul by vo vodách potopy. Taktiež po potope, keď Boh uzavrel s Noem zmluvu, vydal mu určitý zákon, ktorý sa týkal obživy pre ľudí a predovšetkým toho, aby pamätali na Boha, báli sa ho a boli poslušní Božiemu zákonu vpísanému už od stvorenia do ich sŕdc. Potom sa Boh zjavil Abrahámovi a takisto jemu vydal rôzne príkazy, medzi ktorými bola napr. obriezka. Bol to vlastne znak toho, že človek je vlastníctvom (otrokom) Boha a je Ho povinný bezpodmienečne poslúchať. Mojžišovi dal Boh na hore Sinaj Desatoro prikázaní ako svedectvo o sebe samom. Tým Boh  naplno zjavil, aký je a čo od nás chce:

Aby si ho miloval a bál sa Hospodina svojho Boha ...

V poslednom čase sa Boh definitívne zjavil skrze svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý svoje evanjelium odovzdal apoštolom. Táto evanjeliová zvesť hlásaná Kristovými učeníkmi, je nazývaná Novým zákonom. A Kristus nám sám tento svoj Nový zákon predstavil, keď vysvetlil, ktoré prikázanie je najväčšie: Miluj Hospodina, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a zo všetkých svojich síl. Už od stvorenia  a z Božieho zjavenia majú teda všetci ľudia možnosť poznať jediného pravého Boha práve skrze morálny zákon, cez svoje svedomie – ako Boha osobného, ktorému sa každý človek osobne zodpovedá. Pápež, ako Bohom určený správca tejto zverenej  Božej pravdy, musí mať preto autoritu vyjadrovať sa k otázkam morálky rovnako ako k otázkam viery, pretože Boží mravný zákon je neoddeliteľnou súčasťou Božieho zjavenia. Je cestou k poznaniu Boha, ktorú nikto, kto chce Boha nájsť, nesmie obísť!

Pokiaľ niekto hľadá Boha – či už je to gay alebo lesba alebo narkoman alebo smilník alebo modloslužobník alebo heretik alebo potratár alebo terorista alebo sociálny inžinier alebo feministka alebo globalista alebo akýkoľvek politický ideológ, ktorý odporuje pravde – povinnosťou každého pápeža je zvestovať mu, že Boha je možné nájsť len vtedy, keď odsúdime svoj hriech a oddelíme sa od neho, prijmeme na seba súd prirodzeného, aj zjaveného Božieho zákona a necháme sa súdiť, aj odsúdiť pravdou. Ak súdime sami seba, Boh nás neodsúdi.

Kto je ale František z Ríma, aby mohol súdiť? Tento František nedávno podpísal papier, podľa ktorého má byť čoskoro svätorečený Ján Pavol II. a Ján XXIII. Obaja títo zosnulí pápeži narušili vieru v jediného pravého Boha a v toho, ktorého On poslal – na spásu každého človeka – Ježiša Krista. Otvorili dvere pre obdiv modloslužobných falošných náboženstiev, ktoré v skutočnosti ani žiadnymi náboženstvami nie sú, lebo neuctievajú Boha, ale bohov falošných – démonov. Tým Ján Pavol II. a Ján XXIII.  klamali ľudstvo, pretože im zastreli cestu k poznaniu pravého Boha a zamezili im prístup k ceste spásy. Postavili úctu k démonom do jednej roviny s úctou k Hospodinovi, Bohu živému. Preto niet sa čo čudovať, že ich nasledovník František, ktorý ich chce „svätorečiť“, už ani túto Božiu cestu nerozpoznáva. Hovorí: „ Kto som ja, aby som súdil, čo je dobré a čo je hriech? Kto som ja, aby som hovoril, čo vedie k Bohu a čo do pekla? Kto som ja, aby som hovoril, aký je Boh a čo od ľudí žiada?

Kto je tento František, služobník bohov? Nástupcom sv.Petra, ktorému Boh zveril neomylné zjavenie, rozhodne nie je! Inak by musel poznať Boha a byť schopný odsúdiť hriech a ukázať cestu spásy, cestu k nájdeniu Boha tým, ktorí ho skutočne hľadajú. Kto je teda František? Kresťanom taktiež nie je! Pretože ten, kto osobne pozná Ježiša Krista, pozná tiež svetlo Božieho morálneho zákona, v ktorom môže posudzovať konanie ľudí.

Prečo ale máme súdiť ľudí? Kto nám dal právo súdiť? Sám Kristus hovorí farizejom, ktorí si mysleli, že zastupujú Boha: „ Ja vás nesúdim, ale to slovo, ktoré mi dal Otec, vás súdi. V tomto máme Spasiteľa nasledovať. Našou úlohou nie je bojovať proti ľuďom, ale za Božiu pravdu. Táto pravda potom sama ale súdi tých, ktorí sa jej protivia; a tých, ktorí sú ochotní sami prijať jej súd, tých zachraňuje a oslobodzuje. Ak František odmieta súdiť hriech, je sám odsúdený ako hriešnik, pretože odmietol súd Božieho slova, ktorý jediný prináša ospravedlnenie z hriechu milosťou Krista Ježiša. Pre toho totiž, kto nebol odsúdený, nie je ani žiadna milosť.

    V Kristovi

                    Rehoľníci SBM                                                        Žilina 2. 8. 2013

 

 

Sťahuj: Kto je František?