Choď na obsah Choď na menu
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ing. Peter Pellegrini

Stromová1
813 30 Bratislava

 

 

Vážený pán Minister školstva,

chceme Vás informovať o vážnych skutočnostiach, ktoré môžu mať katastrofálne následky pre budúcu generáciu detí a mládeže na Slovensku.


V štvrtom ročníku ZŠ na hodinách etickej výchovy žiaci majú napísať a nakresliť sen o tom, čo by robili, keby si zmenili  pohlavie, čo by im táto zmena priniesla a či by chceli , aby sa tento sen stal skutočnosťou. Nakoľko takáto výučba vedie deti k nezdravému transsexualizmu a homosexualizmu, ktoré ohrozujú fyzický i duchovný vývin dieťaťa, žiadame Vás, aby ste učebnicu Etická výchova pre 4. ročník ZŠ – Pracovné listy, stiahol z obehu.

Ďalej Vás chceme upozorniť na Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014 v časti 1.6 Výchovno-vzdelávací proces, podčasť 1.6. pre 10 Ľudské a detské práva v ods. 1, kde je uvedené:

„Do ŠkVP (školských vzdelávacích programov) sa odporúča zapracovať témy súvisiace   s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.“

Čo znamená výučba rodovej (gender) rovnosti pre deti a mládež? Zástancovia gender ideológie  chápu rod (gender) ako sociálnu kategóriu, ktorá  vysvetľuje rozdiely a vzťahy mužov a žien. Rodová rovnosť presadzuje rovnaké postavenie a účasť oboch pohlaví napríklad v politickom, finančnom, či kultúrnom živote. Čo sa však skutočne skrýva za rodovou rovnosťou? Vznešené heslá o rovnakých právach sú len zneužitím pre šírenie homosexuálnej a pedofilnej ideológie! Gender spochybňuje rozdelenie ľudí na mužský a ženský rod, a chápe rod ako neutrálnu kategóriu. Neodmieta síce dané pohlavia, ale hovorí, že totožnosť muža a ženy sa vytvára nezávisle od biologických skutočností. Čiže každý si môže určiť svoj rod podľa toho, ako sa cíti (napr. homosexuál, lesba, transsexuál, neutro a podobne) a na základe toho používať svoje „práva“. Túto šialenú ideológiu, ktorá vážne narušuje duševný stav dieťaťa, nedávno u nás  odsúdilo  vyše 130 odborníkov z oblasti výchovy a  medicíny  a  ich počet stále rastie. (https://www.youtube.com/watch?v=2AjBpZGbhVA)

Zavádzaním rodovej rovnosti sú deti nútené vymeniť prirodzený pohľad na sexualitu za zvrátený. Takáto zmena v myslení budúcej generácie prinesie likvidáciu zdravej rodiny a autogenocídu Slovenského národa!

Preto Vás žiadame: Zasaďte sa svojou autoritou za slovenské rodiny a odstráňte termín rodová rovnosť z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2013 až 2014.

Váš hrdinský odmietavý postoj k zvrátenej gender ideológii môže pozitívne ovplyvniť morálnu výchovu detí a podnietiť rodičov k pozornému sledovaniu vyučovania svojich detí.

Rehoľníci Spoločnosti svätého Bazila Veľkého                                                                              Žilina 28. 7. 2014

 

List ministrovi školstva o etickej výchove a gendernej ideológii