Choď na obsah Choď na menu
 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

 

 

Vážený pán minister školstva,

 

V Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2013/2014 v časti 1.6 Výchovno-vzdelávací proces, podčasť 1.6. pre 10 Ľudské a detské práva v ods. 1 je uvedené:

 

„Do ŠkVP (školských vzdelávacích programov) sa odporúča zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.“

Dovoľujeme si Vás upozorniť na závažnosť zavádzania termínu rodová rovnosť(gender). Čo znamená gender? Zástancovia genderu  chápu rod (gender) ako sociálnu kategóriu, ktorá  vysvetľuje rozdiely a vzťahy mužov a žien. Pohlavie chápu ako biologickú kategóriu, ktorá označuje univerzálne, vrodené rozdiely  medzi mužmi a ženami. Rod a pohlavie rozlišujú. Rodová rovnosť presadzuje rovnaké postavenie a účasť oboch pohlaví napríklad v politickom, finančnom, či kultúrnom živote. Čo sa však skutočne skrýva za rodovou rovnosťou? Vznešené heslá o rovnakých právach sú len zneužitím pre šírenie homosexuálnej a pedofilnej ideológie! Gender spochybňuje rozdelenie ľudí na mužský a ženský rod, a chápe rod ako neutrálnu kategóriu. Neodmieta síce dané pohlavia, ale hovorí, že totožnosť muža a ženy sa vytvára nezávisle od biologických skutočností. Čiže každý si môže určiť svoj rod podľa toho, ako sa cíti (napr. homosexuál, lesba, transsexuál, neutro a podobne) a na základe toho používať svoje „práva“. Takíto ľudia sa označujú i názvom trans – rodoví ľudia. Muži podľa toho, ak chcú, tak budú mať právo napr. používať ženské spoločné sprchy alebo wc, pretože sa cítia ako ženy a naopak.  Ide tu o stratu zdravého rozumusvedomia!

  Uvedieme zopár skutočností:

- V meste Main v USA sa  prípad 16-ročného trans (dievčaťa/chlapca) dostal na Najvyšší súd. Tvrdí, že je diskriminovaná/ý, pretože mu škola umožnila používať učiteľské toalety, kým on chcel používať ženské. 

- Vo Švédsku sa v detských  škôlkach používa gender literatúra, v ktorej princ hľadá princa, aby si ho vzal za muža,

- Keď sa britskému princovi narodil syn, tak genderoví experti boli nahnevaní na to, že mu vybrali mužský rod a hovorili: „Nie je vari príliš skoro takto mu vnucovať pohlavie?”; „Chlapec? Nechajte ho, nech si samo vyberie, čím chce byť!“ „Ako transsexuál som znechutený spoločnosťou, ktorá je priam posadnutá poznať pohlavie tohto dieťaťa!”

- V Nemecku chcú v novembri zaviesť zákon o pohlaví X pre tzv. intersexuálnych ľudí. Lekári, ani rodičia, nebudú mať právo zasahovať do výberu pohlavia narodeného dieťaťa, lebo si ho vraj musí zvoliť samo, a to až v dospelosti. Takto dospelá osoba by potom v pase nemala skratku M či F, ale X.

Vážený pán minister, Pýtame sa: Chceme zavádzať túto šialenú gender – gay ideológiu na slovenských školách? Ak majú vyrásť z našich žiakov a študentov schopní mladí ľudia, potrebujú zdravú formáciu na základe morálneho a Božieho zákona, ktorý formoval našu vlasť už viac ako 1000 rokov. Zavádzaním rodovej rovnosti a LGBTI amorálnych zákonov  bude Slovensko spieť k záhube prirodzenej rodiny i k jeho autogenocíde!  Preto vás žiadame, odstráňte termín rodová rovnosť z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2013 až 2014.

Nestaňte sa hrobárom slovenského školstva, ale buďte morálnou autoritou pre slovenských občanov i žiakov!

 

S pozdravom Rehoľníci Spoločnosti svätého Bazila Veľkého                                                  

 

Žilina 11. 9. 2013

 

  Sťahuj: List ministrovi školstva