Choď na obsah Choď na menu
 

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,

poslanci strany SaS predložili na septembrovú schôdzu parlamentu návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 1098 z 24. augusta 2018).

Čo je jeho hlavným cieľom? Zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky inštitút partnerského spolužitia, ktorý má byť rodovo neutrálny, teda určený predovšetkým pre páry rovnakého ako aj rôzneho pohlavia.

Je dojímavé, ak dôvodová správa k návrhu zákona smerujúceho k uzákoneniu partnerského spolužitia predovšetkým pre páry rovnakého pohlavia zakladá predloženie návrhu na tvrdení, citujeme: „V neposlednom rade bude pozitívom tohto návrhu zákona zníženie miery rozvodovosti (keďže dnes niektoré manželstvá vznikajú neuvážene a po novom bude možné manželstvo alternovať oficiálnym partnerským spolužitím). So znížením rozvodovosti samozrejme súvisí aj odbremenenie súdov.“

Zo skúseností z iných krajín sa dá z predkladaného návrhu zákona usudzovať, že ide o  jeden z  postupných krokov na uzákonenie, legalizáciu, ochranu a propagáciu neprirodzeného životného štýlu osôb rovnakého pohlavia, ako i skryté oslabenie manželstva ako nepotrebného legislatívneho inštitútu zakotveného dokonca ústavným zákonom.

TAKTO PROPAGOVANÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL VŠAK ROZVRACIA MORÁLKU, PRIRODZENÚ RODINU, NÁROD A JE V PRÍKROM ROZPORE S VIEROU V BOHA!

Dovoľujeme si Vás preto záverom požiadať, aby ste vzhľadom na uvedené, predložený návrh zákona nepodporil(a) a postavil(a) sa za morálne a zdravé hodnoty.

 

S úctou

rehoľníci SBM:

o. Michal Martin Chlebek, o. Bernard Martin Jararbica, o. Charbel Peter Mazúr

                                                                                                                                 Jarok, 31. 8. 2018

Zdroj: -  https://www.hlavnespravy.sk/sas-chce-zaviest-rodovo-neutralny-institut-partnerskeho-spoluzitia/1506558,

  • parlamentná tlač 1098 z 24. augusta 2018, Národná rada SR