Choď na obsah Choď na menu
 

 

Vážený pán poslanec/poslankyňa,

 

dňa 17. 9. zasadala Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Hlavným bodom programu rokovania bola informácia predsedu Rady ministra M. Lajčáka o výsledkoch rokovaní k aktuálnej verzii návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Je známe, že ministerstvo zahraničných vecí, zastrešujúce túto stratégiu, vôbec neakceptuje pripomienky mnohých ľudí a občianskych združení, ktoré považujú Stratégiu za neprijateľnú. Dokument v niektorých častiach i v jeho prílohách jednoznačne odporuje kresťanským a morálnym hodnotám, ktoré sú vlastné väčšine Slovákov. Napríklad príloha č. 8, ktorá obhajuje práva LGBTI osôb, diskriminuje všetky ostatné znevýhodnené skupiny a všetkých obyvateľov Slovenska oproti ľuďom  LGBTI. Z prílohy č. 8 citujeme plán Stratégie:

„Prijať legislatívu zastrešujúcu homofóbne a transfóbne nenávistné verbálne prejavy a trestné činy z nenávisti tak, aby LGBTI osoby boli chránené rovnako ako národnostné, náboženské a iné menšiny. Zahrnúť do osobitných motívov trestných činov z nenávisti aj rodovú identitu a rodové prejavy.“ (príloha 8.0, strana 26)

Čo to znamená? Ak budú LGBTI osoby legislatívne chránené, tak už si rodič nebude môcť dovoliť povedať, že homosexualizmus je ohavnosť, a že si nepraje, aby sa jeho dieťa v škole učilo, aký rod si má zvoliť. Zatiaľ je takýto rodič označený len nálepkou „homofób“, no v najbližších rokoch sa tento jeho názor stane trestným činom! Z tohto vyplýva, že sa tu chystá zavedenie homo terorizmu, ktorý bude šikanovať a zákonne stíhať väčšinu obyvateľov Slovenska.

 

V stratégii sa tiež chce zaviesť už spomínaná tzv. rodová rovnosť. V rámci úlohy č. V. I. sa tam hovorí: „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ (Str. 24) O čo skutočne ide zástancom rodovej(gender) rovnosti? Podstata gender rovnosti je v tom, že muž a žena si nezávisle od svojich biologických vlastností môžu zvoliť svoj rod podľa toho, ako sa cítia (napr. transsexuál, intersexuál, tranrodový, neutro) a zmena ich pohlavia im bude musieť byť zaznamenaná  v úradných dokumentoch.

Toto je strata zdravého rozumu a svedomia!

Gender ničí prirodzenosť človeka a robí z neho psychicky narušenú bytosť. Jedným z nezmyselných plánov gender rovnosti je aj odstraňovanie rodových stereotypov. To znamená, že muž už nemá konať úlohu muža a žena úlohu ženy, ale naopak.

Je tragédiou, že táto chorá gender rovnosť chce preniknúť skrze túto Stratégiu pod zneužitým pojmom ľudských práv do všetkých oblastí spoločnosti, i k deťom na školách, a totálne zmeniť normálne zmýšľanie na šialené! (Viď príloha č.6)

Vážený poslanec/poslankyňa, dnes sa Slovensko rozhoduje, či v budúcnosti prežije alebo zanikne. Našej krajine je skrze plánovanú stratégiu ľudských práv nanútená diktatúra morálnej a fyzickej smrti, ktorá chce zlikvidovať jednotlivca i tradičnú rodinu, ktorú tvorí otec, matka a deti.

Preto Ťa v  autorite Trojjediného Boha prosíme:

Vystúp v parlamente proti pripravovanej Stratégii ľudských práv a varuj slovenský ľud pred jeho autogenocídou ! Nemlč, ale postav sa svojim odmietavým postojom proti systému gender rovnosti a LGBTI ideológii. Tvoj hlas môže povzniesť a zachrániť mnohých ľudí, ktorým ide o zachovanie jedinca, rodiny i  celého národa.

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                            Žilina, 23. 9. 2014

 

Sťahuj: List poslancom NR SR o Stratégii ľudských práv