Choď na obsah Choď na menu
 

predseda vlády Slovenskej republiky

doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.

Úrad vlády Slovenskej republiky  
Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

 

Vážený pán premiér,

Dňa 17. 9. zasadala Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Hlavným bodom programu rokovania bola informácia predsedu Rady, ministra Miroslava Lajčáka, o výsledkoch rokovaní k aktuálnej verzii návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR (ďalej len stratégie).  Je verejne známe, že ministerstvo zahraničných vecí, zastrešujúce túto stratégiu, neakceptuje tak pripomienky Vašich vládnych rezortov, a už vôbec nie vznesené pripomienky a protinávrhy mnohých ľudí a občianskych združení, ktoré považujú pripravovanú stratégiu za neprijateľnú. Dokument vo viacerých častiach vrátane príloh jednoznačne odporuje kresťanským a morálnym hodnotám, ktoré sú vlastné väčšine Slovákov. Napríklad príloha č. 8, ktorá obhajuje práva LGBTI osôb, diskriminuje všetky ostatné skupiny obyvateľov Slovenska oproti navrhovateľom tejto stratégie za skupinu LGBTI. Z prílohy č. 8 citujeme plán stratégie:

„Prijať legislatívu zastrešujúcu homofóbne a transfóbne nenávistné verbálne prejavy a trestné činy z nenávisti tak, aby LGBTI osoby boli chránené rovnako ako národnostné, náboženské a iné menšiny. Zahrnúť do osobitných motívov trestných činov z nenávisti aj rodovú identitu a rodové prejavy.“ (príloha 8.0, strana 26)

Čo to znamená? Ak budú LGBTI osoby legislatívne chránené, tak si už rodič nebude môcť dovoliť povedať, že homosexualizmus je ohavnosť, a že si nepraje, aby sa jeho dieťa v škole učilo, aký rod si má zvoliť. Zatiaľ je takýto rodič označený len nálepkou „homofób“, no v prípade prijatia takejto legislatívy sa jeho názor stane trestným činom! Z tohto vyplýva, že sa tu pripravuje zavedenie homo - terorizmu, ktorý bude môcť zákonne - s priamou podporou štátu - šikanovať väčšinu obyvateľov Slovenska.

V stratégii sa predpokladá zaviesť už spomínaná tzv. rodová rovnosť. V rámci úlohy č. V. I. sa  hovorí: „Nevyhnutné je podporovať prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života.“ (Str. 24)

O čo skutočne ide zástancom rodovej (gender) rovnosti? Podstata gender rovnosti smeruje k tomu, že muž či žena si nezávisle od svojich biologických daností môžu zvoliť svoj rod podľa toho, ako sa cítia (napr. transsexuál, intersexuál, transrodový, neutro...) a zmena ich pohlavia bude musieť byť pri presadzovanej podpore gender rovnosti zaznamenaná i  v príslušných úradných dokumentoch. Toto je strata zdravého rozumu a svedomia! Gender ničí prirodzenosť človeka a robí z neho psychicky narušenú bytosť. Jedným z nezmyselných plánov gender rovnosti je aj odstraňovanie rodových stereotypov. To znamená, že muž už nemá konať úlohu muža a žena úlohu ženy, ale naopak.

Je tragédiou, že táto chorá gender rovnosť má za neskrytý cieľ preniknúť skrze túto stratégiu pod zneužitým pojmom ľudských práv do všetkých oblastí spoločnosti, i k deťom na školách, a totálne zmeniť normálne zmýšľanie na šialené! (Viď príloha č.6)

Vážený pán premiér,

dnes sa Slovensko rozhoduje, či v budúcnosti prežije alebo zanikne. Našej krajine je skrze plánovanú stratégiu vnucovaná diktatúra morálnej a fyzickej smrti, ktorá má za cieľ likvidáciu tak jednotlivca, ako i tradičnej rodiny, ktorú tvorí otec, matka a deti.

Preto Vás  v  autorite Trojjediného Boha prosíme, aby  ste sa z titulu funkcie premiéra vlády Slovenskej republiky zasadili o:

- zamietnutie celého návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR,

-  odvolanie ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka pre  nekompetentnosť, zaujatosť a neodbornosť pri spracovaní predkladaného návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                        Žilina, 23. 9. 2014

 

Sťahuj: List premiérovi o zamietnutí Stratégie ľudských práv