Choď na obsah Choď na menu
 

Ústavný súd Slovenskej republiky
         Hlavná 110
         042 65 Košice

 

Vážení členovia ústavného súdu,

viac ako 400 000 občanov SR žiada riadne podanou petíciou referendum o tom, akou cestou sa má naša legislatíva uberať v principiálnych otázkach rodiny a manželstva. Pán prezident Andrej Kiska sa na  Ústavnom súde domáha výroku, ktorý má stanoviť, či nie sú požadované otázky protiústavné. Ale práve samotným podaním tejto veci k Ústavnému súdu sú porušené základné princípy demokracie a slobody, na ktoré sa naša ústava odvoláva.

V demokratickom štáte je zdrojom zákonnosti vôľa ľudu, a to sa vzťahuje aj na ústavu. Vôľa ľudu je najplnším spôsobom vyjadrená práve v referende. Tu bude môcť každý svojprávny občan SR na dané otázky odpovedať alebo „nie, alebo „áno“. Ak by bolo referendu zabránené, bolo by občanom upreté ich právo rozhodnúť v otázkach rodiny, ktoré sa týkajú všetkých občanov Slovenska. Toto občianske právo by bolo upreté nielen jednému názorovému táboru, ale všetkým. Už samotná snaha zabrániť referendu svedčí o antidemokratickej obave z názorov väčšiny obyvateľstva a úmysle presadzovať partikulárne záujmy aj proti vôli väčšiny.

Byť proti tomuto referendu znamená byť za nastolenie totalitného režimu. Tvrdiť, že jestvujú otázky, na ktoré sa demokratický princíp rozhodovania o verejných veciach nevzťahuje, a že občania sa k niektorým vybraným otázkam nemajú právo vyjadrovať – to je protiústavný a protidemokratický postoj. Presne tento postoj pán prezident Kiska svojím návrhom k Ústavnému súdu zastáva.

Znamenalo by to totiž, že tie oblasti, ktoré sú vyňaté z vôle ľudu, sa musia rozhodovať podľa iných vopred stanovených ideologických princípov. Podľa akých a kým stanovených princípov sa teda potom majú otázky manželstva a rodiny riadiť? A kto bude rozhodovať o tom, na ktoré otázky sa vzťahuje vôľa ľudu a na ktoré princíp ideológie? A kto je tým orgánom, ktorý nám bude aktuálnu štátnu ideológiu stanovovať!?

Demokratický štát poskytuje všetkým presvedčeniam a svetonázorom slobodu, rovnaké postavenie a rovnú spoluúčasť na rozhodovaní vo verejných otázkach. Ak by bolo pravdou, že referendum o otázkach manželstva je protiústavné, potom by to znamenalo, že naša ústava nie je ústavou demokratického štátu, ale akéhosi autoritatívneho a totalitného štátneho zriadenia, ktoré má už vopred stanovenú ideológiu, ktorú sú povinní všetci občania SR vyznávať. Ak je to naozaj tak, potom chceme verejnú debatu a referendum o tom, čo má byť tou ideológiou alebo hodnotovým morálnym princípom, podľa ktorého sa náš štát bude riadiť.

Keďže ale Ústava SR stanovuje, že je náš štát zriadením demokratickým, je v skutočnosti protiústavným práve návrh prezidenta Kisku podaný na ÚS, a ÚS je povinný ho zamietnuť ako bezpredmetný z dôvodu, že v našej demokratickej republike je prameňom ústavnosti práve vôľa ľudu, ktorá bude vyjavená v referende.

Podľa tohto demokratického princípu musí byť na Slovensku v súlade so zákonom č. 564/1992 Zb. a v nadväznosti na predloženú petíciu vyhlásené referendum o požadovaných otázkach a všetky príslušné inštitúcie SR vrátane verejnoprávnych médií sú povinné zabezpečiť, aby pred týmto referendom mohla prebehnúť verejná, otvorená, nezaujatá a predovšetkým objektívne informovaná diskusia o požadovaných otázkach.

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého: 

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel   P. Mazúr

                                                            Žilina, 11. 9. 2014

 

Sťahuj: List Ústavnému súdu SR