Choď na obsah Choď na menu
 

Návrat kresťanstva k Božiemu slovu a súčasný stav nevery apostatickej hierarchii k Biblii – úvod

 

 

Katolícka Cirkev už od počiatku verí, že Božie zjavenie k nám prichádza prostredníctvom Božieho slova a Cirkevnej Tradície. Prvý Vatikánsky koncil o tomto hovorí: „Toto nadprirodzené (Božie) Zjavenie podľa viery celej Cirkvi – a túto vieru vysvetlil posvätný Tridentský koncil – sa nachádza v napísaných knihách a nenapísaných tradíciách, ktoré apoštoli dostali z úst Krista Pána, alebo boli skrze apoštolov vnuknutím Ducha Svätého akoby z ruky do ruky ďalej odovzdávané, a tak sa dostali až k nám.“ Cirkev s úctou a bázňou prijíma Knihy starého a Nového zákona, v ktorých k nám hovorí Boh. Prvotným autorom Biblie je Duch Svätý, ktorý si k jej napísaniu použil ľudských autorov, ktorí mali hlboký vzťah s Bohom. Jedným z nich je napr. kráľ Dávid, ktorý takto opisuje Božie Slovo: „Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.  Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.“ (Ž 19, 8-9).

V dejinách Cirkvi však boli a sú mnohí, ktorí Sväté Písmo spochybňujú a zle ho vykladajú. Na druhej strane sú tu svätci, ktorí Božiemu slovu najviac rozumeli a najlepšie ho vykladali. Prečo? Lebo verili, že Biblia je skutočným a pravým Božím slovom a tiež preto, lebo boli vedení a naplnení tým istým Duchom, v ktorom bolo Písmo napísané, totiž  Duchom Božím. Naproti tomu, všetci, ktorí Bibliu spochybňujú, svedčia, že neveria Bohu a nemajú Ducha Svätého, ale majú ducha nevery a smrti. Dnes sú to najmä liberálni teológovia, ktorí pod pláštikom historicko –kritickej teológie (HKT) otvorene alebo skryto popierajú základné pravdy katolíckej viery ako napr. Božskú inšpiráciu Sv. Písma, Kristovo Božstvo, Kristove zázraky, Kristovo vzkriesenie a iné. Prečo to robia, keď by mali práve oni hájiť Písmo a ohlasovať ho? Je to preto, lebo títo teológovia a s nimi zjednotená súčasná oficiálna hierarchia „katolíckej“ cirkvi na čele s pápežom - apostatom Františkom už neveria, že Ježiš Kristus je jediný Spasiteľ a Boh. Popierajú katolícku vieru, vyhnali zo svojich sŕdc Svätého Ducha a prijali iného ducha, ducha Assisi- ducha antikrista. Pre súčasných teológov, ktorí tvoria jednotu so súčasnou apostatickou hierarchiou, tvrdiac, že oni veria v Boha, platia slová Pána Ježiša: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Preto, že nemôžete počuť moje slovo. Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. Ale ja hovorím pravdu, a preto mi neveríte. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu?! Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“(Jn 8,42 – 46).

Ježiš jasne hovorí, že kto vedome neverí Jeho slovu, počúva diabla a kto verí Jeho slovu, počúva Boha. Čo však povedia liberálni teológovia Bohu na Božom súde? A ako znesú ten odsudzujúci krik miliónov zvedených duší?!

Svätý Hieronym hovorí: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“. V súčasnej dobe plnej zmätku a neistoty sa potrebuje katolík opäť vrátiť k Božiemu Slovu, ktoré mu bude oporou a cestou do večnosti. Nech je nám vzorom viery vo Sväté Písmo svätý apoštol Peter, ktorý na Ježišovu otázku, či chcú od neho apoštoli odísť, odpovedal: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý." Dnes sa Pán Ježiš pýta každého kresťana – katolíka: Si ochotný počúvať a realizovať Moje slovo i za cenu, že budeš za to prenasledovaný? Kristus sľubuje za vernosť nasledovania Jeho slovu večný život: Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ (Jn 8,51). V nasledujúcich listoch odmaskujeme nebezpečné a heretické  úvody do Svätého Písma od prof. Jozefa Heribana.

 

 Sťahuj: Návrat kresťanstva k Božiemu slovu