Choď na obsah Choď na menu
 

Neplatná kanonizácia Ján XXIII a Jána Pavla II

  

V Ríme boli 27. apríla „kanonizovaní“ pápeži Ján XXIII a Ján Pavol II. Prvý z nich svojim aggiornamentom (tzn. zdnešnením sa) otvoril Cirkev na Druhom vatikánskom koncile duchu sveta a moderným herézam, ktoré popierajú podstatu kresťanstva.

Ján Pavol II. mal zasa svojim dlhým 27- ročným pontifikátom  zásadný vplyv na súčasný stav západnej civilizácie, ktorú mnohí dodnes pokladajú za kresťanskú. On sa ako prvý pápež v dejinách Cirkvi oficiálne stretol s predstaviteľmi všetkých náboženstiev – teda i nekresťanských náboženstiev (Assisi 1986 a 2002). Na týchto stretnutiach sa každý „modlil“ k  svojmu bohu a na záver sa všetci spoločne „pomodlili“ Otče náš. Aké posolstvo tým Karol Wojtyla odovzdal súčasnému ľudstvu? Veľmi výstižne to vyjadril svetoznámy český teológ Prof. Tomáš Halík. Vo svojej knihe „Divadlo pro anděly“ na str. 156 píše: „„Pokoncilní otevřenost a vůle k dialogu byla papežem Janem Pavlem (a pak i papežem Benediktem) právě modlitebním setkáním v Assisi veřejně a slavnostně demonstrována před očima celého světa. Dnes už je katolická „teologie náboženství“ dál a Rahnerovu teorii (o spáse nevěřících) chápe jen jako mezistupeň k učení o přítomnosti Božího Ducha i za hranicemi křesťanství, učení rovněž zakotvenému v dokumentech (druhého vatikánského) koncilu“.

Týmito slovami Halík jasne potvrdzuje, že katolícka cirkev zmenila svoju vieru a Ján Pavol II. je vodcom a dnes už i patrónom tejto novej „cirkvi“ s novým zmeneným učením. Pôvodná Katolícka cirkev vždy verila, že za pohanskými náboženstvami nie je Duch Svätý, ale naopak – démoni – zlí duchovia. Božie slovo jasne svedčí: „Lebo ničoty (dosl. démoni) sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia.“(Ž 96,5)

Preto i ty, milý katolícky kresťan, si dnes postavený pred závažné rozhodnutie, na ktorom závisí tvoja budúcnosť: večná spása v nebi alebo večné zatratenie v pekle. Pokiaľ chceš byť spasený, musíš s istotou poznať, ktorá viera a ktorá Katolícka cirkev ťa privedie k spáse. Ver v Pána Ježiša Krista tak, ako apoštol Peter, ktorý povedal veľkňazom: On (Ježiš) je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení." (Sk 4,11-12) Túto vieru mali všetci kresťanskí mučeníci, ekumenické koncily i pápeži až do polovice 20. storočia. Ale Ján Pavol II. túto vieru verejne pred celým svetom poprel a stal sa vodcom a symbolom falošnej „katolíckej“ cirkvi. Táto bludná cirkev nehlása „spásu a odpustenie hriechov z Božieho milosrdenstva Toho, ktorý nás navštevuje ako Vychádzajúci z výsosti – Ježiša Krista (porov. Lk 1,77). Ona hlása jednotu ducha všetkých náboženstiev a tento duch, ktorého Vatikán na čele so pseudopápežom Františkom, zdieľa s pohanskými náboženstvami, nie je Duchom Svätým, ale duchom antikrista. Ak si túžiš zachrániť dušu, musíš sa oddeliť od tých, ktorí tvoria jednotu s duchom Assisi – duchom apostázie. Katolíkovi nie je a nikdy nebolo dovolené mať spoločenstvo viery s tým, kto nemá katolícku vieru. Apoštol Pavol hovorí: „Neťahajte jarmo s neveriacimi! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?!“ (2 Kor 6,14-16)

Katolícka viera a Duch Svätý boli a i vždy budú len v takom Cirkevnom spoločenstve, ktoré zachováva nepoškvrnený poklad apoštolskej viery a nezmenenú Tradíciu Cirkvi! 

V jednote s celou pravovernou Tradíciou Katolíckej Cirkvi prehlasujeme, že vyhlásenie Jána XXIII a Jána Pavla II. za tzv. svätých, je neplatné! Prečo? Lebo na ex – kardinálovi Bergogliovi (Františkovi) spočíva od 15. 9. 2009 Božia anatéma (vylúčenie z Cirkvi) v súlade s vieroučnou bulou pápeža Pavla IV. a podľa Písma Gal 1,8-9 je už v úrade nezákonne. Všetko čo koná, nie je platné.

Božia anatéma je i na pápežovi – apostatovi Jánovi Pavlovi II., ktorý zatvrdilo hlásal bludy  proti katolíckej viere . Toto potvrdzuje i cirkevné právo (CIC kán. 1364). Nemožno  si preto vziať za vzor viery človeka, ktorý verejne popieral pravú vieru v Krista.  Kto si berie od Wojtylu príklad z jeho heretického učenia, nepríde do neba, ale  do večnej záhuby v pekle! Okrem toho týmto falošným gestom „svätorečenia“ anti – pápež František iba potvrdil, že  oficiálna cirkevná hierarchia opäť viditeľne zradila katolícku vieru.

Milý kresťan – katolík, pýtame sa ťa: Ku ktorej cirkvi chceš patriť ty? K tej, ktorá je verná apoštolskému učeniu, vedie do Kráľovstva Božieho, a ktorú dnes predstavuje Byzantský katolícky patriarchát, alebo k oficiálnej neviestke antikristovej, ktorá sa tvári ako „Katolícka“, ale v skutočnosti má ducha pohanstva a zvádza duše do záhuby? Neboj sa urobiť krok viery, neboj sa ani ľudí, ani zastrašovania od už odpadnutej hierarchie, lebo Ježiš aj tebe hovorí:  Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.“ (Lk 6,22-23)

 Sťahuj: Neplatná kanonizácia Jána XXIII a Jána Pavla II