Choď na obsah Choď na menu
 

Neplatnosť kňazských vysviacok a  výzva po nových svätých povolaniach

„Katolícke“ noviny v č. 23 sa venujú téme kňazských vysviacok. Na str. 16 -17 je rozhovor s rektorom KU v Ružomberku , s kňazom – apostatom, Jozefom Jarabom, o kňazstve a sile požehnania.  V celom článku prakticky zaznievajú pekné náboženské vyjadrenia, ktoré vyzerajú akoby „pravdivo“, ale v skutočnosti nič nehovoria dnešnému  mladému človekovi, ktorý potrebuje konkrétny návod ako žiť s Kristom, ako konať pokánie,  bojovať s hriechom a ako dôjsť k spaseniu.

Jedna z otázok rozhovoru znela: „Počet povolaní na zasvätený život klesá. Ako vidíte ďalší vývoj kňazských povolaní v budúcnosti u nás, či vo svete?“

J. Jarab: „Na túto otázku niet odpovede a nechcel by som sa hrať na proroka.“

Na túto otázku je jasná odpoveď.  Ak by pánovi Jarabovi skutočne išlo o spásu nesmrteľných duší, tak by musel veľmi jasne odpovedať na takúto závažnú otázku. Riešením klesajúceho stavu povolaní je ohlasovanie živého Božieho slova a nasledovanie pravého Boha, Pána Ježiša Krista, v ktorom Jedinom je odpustenie hriechov i večný život. Ďalšou podmienkou k pritiahnutiu mladých do duchovných povolaní je úprimné pokánie a vytvorenie pravdivého vzťahu s Kristom v modlitbe.

J. Jarab ďalej tvrdil:  „Demografická krivka spôsobuje, že z menšieho počtu detí je aj menej povolaní.“

Toto nie je nijako ospravedlňujúci argument, práve naopak, je to zamlčovanie skutočných dôvodov narastajúceho nezáujmu o kňazstvo. Naozajstnou príčinou klesajúceho počtu duchovných povolaní je strata spasiteľnej viery u náboženskej hierarchie, ktorá sa šíri vyučovaním historicko – kritickej teológie. Táto pseudoteológia spochybňuje Božstvo Ježiša Krista, jeho historické vzkriesenie a Božskú inšpiráciu Písma Svätého. Ďalším dôvodom je falošná úcta k nekresťanským náboženstvám. Pán Jarab toto dobre vie, a aj tak k týmto herézam mlčí a schvaľuje ich.

V záverečnej časti príspevku autor hovorí , ako si v minulosti boli ľudia schopní zodrať topánky na nové kňazské požehnanie, ale dnes nám to už zovšednelo. Prečo je to tak? Lebo oficiálna „cirkevná“ hierarchia  nie je tou, aká by mala byť, pretože zmenila katolícke učenie o jedinečnosti spásy v Kristovi a prijala falošného ducha synkretizmu s pohanstvom – ducha Assisi.  Preto stratila Božiu moc, Božieho Ducha, i milosť vysluhovať platne sväté  sviatosti, aj sviatosť kňazstva. Čo je potrebné k tomu, aby bola sviatosť udelená  platne? Je to v prvom rade spasiteľná viera a úmysel konať to, čo koná Cirkev. Kto je však mimo Cirkvi na základe hlásania prekrúteného evanjelia (Gal 1, 8-9) a kto popiera jedinečnosť spásy v Ježišovi Kristovi, popiera zároveň aj pojem Božej milosti, a teda aj samotnú existenciu sviatostí, a nemôže mať žiadny úmysel ich vysluhovať. Každý, kto uznáva, že iné náboženstvá sú cestami ku spáse a každý, kto tvorí jednotu s duchom Assisi, teda          s náboženským synkretizmom, ktorý stavia ospravedlnenie v Ježišovi Kristovi do jednej roviny s pohanskou modloslužbou, tým popiera katolícky zmysel termínov „Božia milosť“ alebo „dar spásy“. Takýto človek je apostatom a jeho sviatosti sú neplatné. Teda ak biskup – apostata tzv. „vysväcuje“ kandidáta na kňaza, tento kandidát na kňazstvo nie je kňazom, pretože sviatosť je neplatná, a preto nemôže platne slúžiť ani svätú omšu! Každý katolík je povinný sa od tohto psedokňaza oddeliť (2 Kor 6,17). Odpadnutým biskupom a kňazom Boh vyčíta, že ich „žehnanie“ nemá účinok, ba že bude zmenené na kliatbu: Teraz však, kňazi, vám platí toto rozhodnutie. Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.“(Mal 2,1-2)

Ak oficiálna „katolícka“ hierarchia, i kňaz – apostata J. Jarab, nebudú konať pokánie z odpadu od kresťanskej viery, tak i naďalej nad Slovenskom bude pôsobiť nie sila kňazského požehnania, ale moc prekliatia, ktorá strháva duše do večného zavrhnutia! Božský Spasiteľ, Ježiš Kristus, dáva jasný program na reformu Katolíckej Cirkvi: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa (dosl. zmeňte zmýšľanie) a verte evanjeliu."

Rehoľníci SBM                                                        Žilina, 12.6.2014

Sťahuj: O neplatných vysviackach