Choď na obsah Choď na menu
 

Nové a staré Desatoro  

Nedávno sa antipápež Berghoglio vyjadril o svojich 10 radách pre „šťastný život.“ Média ich nazvali ako nové desatoro. Popri humanistických radách, ktoré v ňom podáva, v deviatom bode tvrdí, že „ najhorší zo všetkého je náboženský prozelytizmus (obracanie druhých na určitú vieru), ktorý paralyzuje". „Cirkev“ sa podľa neho rozrastá tak, že ľudí niečím pritiahne, nie že ich obráti na vieru.

Úprimný katolík sa ale pýta: Kto založil Cirkev a aké je jej poslanie? Katolícku Cirkev založil Ježiš Kristus s úmyslom, aby kázala spasiteľnú vieru a získavala duše pre Božie kráľovstvo. Kristus hovorí apoštolom: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 20,19) „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16,16) Teda Cirkev má od Krista poverenie kázať, vyučovať a obracať všetky národy na pravé náboženstvo a tým je Bohom zjavená katolícka viera. Kto tvrdí, že netreba obracať ľudí z nekresťanských náboženstiev na  túto pravú vieru, tak tým popiera i slová samotného Spasiteľa, aby apoštoli ohlasovali evanjelium všetkým národom a privádzali ich do Cirkvi!

I. Vatikánsky koncil (1870) v treťom zasadnutí o Cirkvi hovorí: „A tak zavrhujeme a dištancujeme sa od bezbožného učenia o rovnocennosti všetkých náboženstiev; čo odporuje aj ľudskému rozumu... Takisto odsudzujeme bezbožný názor tých, ktorí otvárajú nebeské kráľovstvo pod falošnou zámienkou: je nevhodné a rozhodne nie je na spásu nevyhnutné opustiť náboženstvo, v ktorom sa človek narodil, vyrástol, aj keď je ono falošné. Ba obviňujú Cirkev, ktorá vyhlasuje, že pravým náboženstvom je jedine ona, a ktorá všetky náboženstvá a sekty, ktoré sú odlúčené od jej spoločenstva, odmieta a zavrhuje...“            (VII. hlava)

Žiaden kresťan, ani biskup alebo pápež nemôže  meniť dogmy (Bohom zjavené pravdy), ani hlásať niečo iné ako Kristus, alebo čo predchádzajúce pravoverné koncily definovali ako pravdy viery. Kto tvrdí, že je jedno, aké náboženstvo človek vyznáva, a k spáse nie je potrebné poznať katolícku vieru, dáva viditeľne najavo, že už nie je katolíkom a je mimo Katolíckej Cirkvi. (Gal 1, 8-9)

I Atanáziovo vyznanie viery toto potvrdzuje: „Kto chce byť spasený, musí sa predovšetkým pridŕžať katolíckej viery; kto by ju v jej celosti a neporušiteľnosti nezachovával, bezpochyby naveky zahynie.“

Kresťan – katolík je dnes vystavený rôznym spochybneniam viery zo strany oficiálnej „cirkevnej“ hierarchie.  Prečo náboženská hierarchia zastáva bludné učenie? Je to preto, lebo odpadla od poznania pravého, Trojjediného Boha a prijala proti kresťanské učenie, že pohanské náboženstvá sú rovnakou cestou do neba ako katolícka viera. Boh sám ale odkrýva viditeľný odpad hierarchie od spasiteľnej viery, aby dal ľuďom rozpoznať, kto je ešte kresťan a kto je bludár.

Preto v súčasnosti je každý katolík povinný tvoriť jednotu len tými katolíkmi, ktorí prijímajú nezmenené katolícke učenie a oddeliť sa od tých, ktorí od neho odpadli! Za Ježišom raz prišiel istý muž a pýtal sa ho: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?" On mu povedal: ...Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!" (Mt 19, 16-17) Podmienkou spásy je nielen viera v Krista, ale aj zachovávanie Božích prikázaní. Vatikán však hovorí o novom, modernom desatore, založenom síce na morálke, ale bez podstatnej pravdy – bez Krista – pravého Boha a Spasiteľa. Každý katolík stojí pred otázkou: Aké Desatoro chceš vyznávať ty? To, ktoré Boh odovzdal Cirkvi a vedie do večného života alebo to, ktoré radikálne odmieta jedinečnosť spásy v Ježišovi a prijíma falošnú jednotu so všetkými náboženstvami? Od tvojho rozhodnutia bude závisieť tvoja večná blaženosť v nebeskom kráľovstve alebo večné trápenie v pekelnom plameni.


Rehoľníci SBM                                  Žilina, 23. 8. 2014                                                                                                                                                                              

Sťahuj: Nové a staré Desatoro