Choď na obsah Choď na menu
 

Odpověď na výzvu pseudopapeže Františka

hfdh.jpg

  Jaký cíl sleduje výzva pseudopapeže k přijetí imigrantů? Jde tu o islamizaci Evropy! Nejdříve manipulačně vzbudil dojem, že v otázce imigrantů jde o záchranu křesťanských rodin v nouzi. Když realita ukázala, že nejde o křesťany, klerikálové hned vymysleli vysvětlení, že křesťanům má být jedno, komu pomáhají. Mají prý být, podle kard. Duky, jako milosrdný samaritán a pomáhat komukoliv. Cílevědomě zatajili, že ovocem bude sebezničení – vlastní i svých nejbližších.

Vpravdě vlastenecký postoj k uměle vyvolané vlně imigrantů má český prezident: „Ani jednoho imigranta, protože jinak se spustí lavina!“ Chtít rozlišovat, komu pomoci a komu ne, jak to sugestivně tvrdí klerikálové, je pastí a prohrou. Teoreticky se dá rozlišit mezi utíkající rodinou a zabijákem teroristické islámské skupiny, ale prakticky je jakékoliv rozlišování utopií. Imigranti jsou bez pasů a je vytvářen nekontrolovatelný tlak. Statistiky uvádějí, že 90 % imigrantů jsou mladí muslimové. Spolu s nimi přicházejí zamaskovaní teroristé, jak svědčí policie. V kořeni islámu je princip krvavé likvidace jinověrců (džihád), svědčí o tom i tisíciletá historie.

Ničením islámských zemí Američany (Libye, Sýrie, Irák) byla cílevědomě vyvolána silná imigrační vlna. Ta se stala prostředkem USA k vykořenění křesťanství i civilizace v Evropě.

Na koho se měl František obrátit a s čím? Měl se s naléhavostí obrátit na OSN a na americkou vládu, aby zastavila iniciování a zbrojení povstalců. Měl vyžadovat, ať Amerika přestane realizovat revoluční technologie státních převratů, kterými uměle vyvolává občanské války, a tím i vlny imigrantů. Toto by bylo gesto milosrdenství vůči statisícům.

Na kard. Bergoglia (Františka) dopadla Boží anathema dle Gal 1,8-9 za hlásání herezí, které popírají podstatu křesťanství. Byla zveřejněna dne 15. 9. 2009. Dle věroučné buly svatého otce Pavla IV. „Cum Ex Apostolatus Officio“ jestliže by se papežem stal někdo, kdo v minulosti hlásal hereze, i kdyby byl jednomyslně zvolen, jeho volba je neplatná. Tedy Bergoglio okupuje papežský úřad nezákonně.

Ježíš i dnes vyzývá: „Varujte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouše ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte...“ (Mt 7,15-17).

„Duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, už nyní je ve světě. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky.“ (1J 4,3-4).

Citace Františka: „Obracím svou výzvu k farnostem, řeholním komunitám, klášterům a poutním místům celé Evropy, aby dali výraz konkrétnosti evangelia a přijali rodinu imigrantů.“

...obracím svou výzvu k farnostem

Odpověď: Podle statistik 90% imigrantů jsou muži – muslimové. Navíc zde nejde o dočasnou pomoc, ale každá farnost bude muset přijmout muslimy natrvalo. Ti pak k sobě pozvou další a další a farnost jim bude muset poskytnout byty a pak postavit mešitu nebo uvolnit kostel, jako je tomu v Holandsku či ve Francii.

František tak zabezpečí celoplošnou islamizaci Evropy. Pod rouškou milosrdenství se mají katolíci dopustit největší krutosti a cynismu sami vůči sobě i vůči svým vlastním dětem a svému národu.

Citace: „...obracím svou výzvu k řeholním společenstvím

Odpověď: Tím František likviduje řeholní společenství a redukuje jejich řeholní činnost, a to ne ve prospěch církve, ale ve prospěch šíření islamizace k vlastní škodě až k sebezničení.

Citace: „...obracím svou výzvu ke klášterům…“

Odpověď: V případě kontemplativních ženských klášterů, anebo vůbec klášterů, je to jejich totální konec. Stanou se z nich bašty teroristických bojovníků, kterým budou řeholnice sloužit. Navíc je zde reálné nebezpečí sexuálního zneužívání řeholnic. Tento zločin proti Bohu a zasvěceným osobám František přikrývá milosrdenstvím!

Citace: „...obracím svou výzvu k poutním místům…“

Odpověď: Jsou to duchovní posvátná místa, kde je uctíván Pán Ježíš a Bohorodička a všude tam budou muslimové, uctívající Alláha a terorizující křesťany. De facto jde o zánik všech těchto poutních míst.

Citace: „...obracím svou výzvu k celé Evropě…“

Odpověď: Tento projekt falešného milosrdenství, neboli sebevraždy křesťanství František vytýčil pro celou Evropu. Tedy nad každou farností brzy bude vztyčen půlměsíc, a kříže budou odstraněny z veřejných prostranství a nakonec i z chrámů, které postupně budou přebudovávány na mešity. Evropa se má stát částí Islámského státu.

Citace: „...dát výraz konkrétnosti evangelia…“

Odpověď: Spáchat duchovní sebevraždu není konkretizace evangelia, ale je to gesto Františkova antievangelia, za něž na něj dopadla anathema – prokletí: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet.“ (Gal 1,8-9) Pravdivá konkretizace evangelia je hlásat spasení v Kristu i za cenu mučednické smrti!

Citace: „přijmout rodinu imigrantů…“

Odpověď: František neprozradí, že pokud by se někdo z těch imigrantů stal křesťanem, dříve nebo později ho podřežou, protože takové jsou islámské zákony, které Brusel začíná respektovat, a dokonce prosazovat. Kdo řekne pravdu, bude podle Bruselu nazván xenofobem a potrestán až třemi lety vězení!

Citace: „...obracím se ke svým bratřím, biskupům Evropy…“

Odpověď: František zneužil několika staletími budovanou strukturu katolické církve, ale i papežskou autoritu k likvidaci nejen křesťanství, ale i evropských národů. A k tomuto mají posloužit biskupové, které nazývá spolubratry a žádá je, aby tento zločinný program vtělovali skrze kněze do každé farnosti bez ohledu na to, jestli to národ chce nebo nechce.

Co mají dělat důstojníci, když se generál dopustí vlastizrady a dá sebevražedný rozkaz k totálnímu zničení celé armády i bráněného území? Musí se postavit proti němu i za cenu vlastní smrti. Masový vrah musí být ze své funkce svržen a odstraněn.

Citace: „...aby jako praví pastýři…“

Odpověď: Pokud biskupové Evropy poslechnou Františka, nejsou už pastýři podle vzoru Krista, ale jsou lupiči a vrazi (srov. J 10,10).

Citace: „...aby podpořili moji výzvu ve svých diecézích…“

Odpověď: Vyzývat biskupy k sebevražedné globalizaci je ze strany Františka i politickou diverzí. V Česku prezident řekl: „Ani jednoho imigranta“, ale František říká: „Do každé farnosti!“. Kardinál Duka se pokrytecky vyjádřil: „Ty, kteří se chtějí uchýlit k nám, chceme pozvat, aby se stali součástí naší demokratické společnosti.“ Ať kardinál Duka, jako milosrdný samaritán, na něhož se odvolává, tedy nejprve obětuje všechny církevní restituce, které vymámili na českém národě. Podobné gesto tzv. milosrdenství ať učiní i banka Vatikánu, která především pere špinavé peníze.

Citace: „Co jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, Mně jste učinili.“(Mt 25,40)

Odpověď: František vráží nůž do zad svým nejmenším bratřím, a tím i Kristu. Prostí věřící mu v slepé poslušnosti důvěřují a ani je nenapadne uvažovat, že by on mohl být falešný pastýř, kterému jde o likvidaci Kristova stáda v Evropě.

Citace: „Co jste učinili jednomu z mých nejmenších...“

Odpověď: Co učinil František když zločinné antizákony zaváděly tzv. sexuální výchovu, de facto morální devastaci Kristových nejmenších? Co učinil k zastavení kradení dětí juvenilní justicí? Jen v Norsku ročně 59 z takto ukradených dětí páchá sebevraždu... Co učinil proti antidesateru Lisabonské smlouvy s prioritou homosexualismu, která likviduje miliony Kristových nejmenších? Co učinil proti herezím, které jsou kořenem této sebevražedné epidemie nejmenších a bezbranných?

Závěr:

Františkova výzva není ve shodě s Duchem Pravdy k obnově křesťanství, ale je k jeho sebezničení. Je to navádění na sebevraždu, ne na milosrdenství. Proto žádný křesťan nesmí uposlechnout této Františkovy výzvy ze dne 6. 9. 2015. Pokud tak činí, svolává na sebe i na celé okolí prokletí. Navíc tím realizuje program zednářské globalizace spojené s redukcí lidstva, která vede k smrti časné i věčné.

František buduje svou výzvou celoplošnou síť islamizace skrze zrádné biskupy a zrádné kněze, kteří tímto už dovršují proces, který započala generace před nimi prosazováním herezí popírajících podstatu křesťanství a vyžadujících úctu k pohanství a jeho démonům (Nostra aetate 1965, Assisi 1986) spolu s tolerováním sexuálních zvráceností genderu a LGBTQ a jejich propagací (Bergoglio líbá nohy transsexuálovi). Islamizace je už závěrečnou etapou masového odpadu od křesťanství a koncem křesťanské evropské kultury.

Byzantský katolický patriarchát vybízí kněze, aby přestali zmiňovat jméno heretika Bergoglia pod jménem František v liturgii, protože tím veřejně dávají najevo, že se podřizují jeho heretickému a autogenocidnímu programu. Proto katolíci už nesmí chodit na liturgii těch kněží, kteří tvoří jednotu s tímto pseudopapežem. Kněží, kteří s ním zůstávají v jednotě, přijímají ducha antikrista, vyhnali Ducha svatého a svaté svátosti už slouží neplatně!

Co mají dělat křesťané k obnově své víry?

Ať přijmou program duchovní reformy: desátek času Bohu – 2,5 hodiny denně! Ať se každý modlí jednu hodinu a druhou hodinu od 20:00-21:00 ať se modlí rodina společně. Přes den ať se modlí krátké modlitební zastavení (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=15625). V neděli ať už od časného rána rozjímají a prožívají tajemství Kristova vzkříšení a seslání Ducha svatého podle modelu (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31289). Liturgii ať navštěvují jen u takových kněží, kteří jsou pravověrní a nesdílejí jednotu se současnými herezemi, které reprezentuje pseudopapež František. Činnost Františka Bergoglia je jen pouhým produktem sebevražedného apostatického ducha post II. Vaticana s heslem aggiornamento – přizpůsobení se světu.

Poslouchat Františka Bergoglia je bezpečnou cestou do časného i věčného pekla!

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

8.9.2015

 

Kopie: Prezidentům Evropy; Poslancům Evropského parlamentu; Pravoslavným biskupům; Masmédiím