Choď na obsah Choď na menu
 

 

Vyučovanie predmetu „Katolícke náboženstvo“ na školách

(pastiersky list)

Drahí bratia a sestry v Kristovi!

Výchova a vzdelávanie má veľký vplyv na formovanie osobností detí. Sväté písmo všetkých ľudí vyzýva k bdelosti. O to viac vyzýva tých ľudí, ktorí majú veľkú zodpovednosť, medzi nimi aj rodičov. Rodičia nesmú byť ľahostajní, komu zverujú výchovu a vzdelávanie svojich detí. Preto si, rodičia, dôkladne skontrolujte, kam sú smerované vaše deti na vyučovacom predmete s názvom „Katolícke náboženstvo“ alebo „Náboženská výchova.“ Nespoliehajte sa na to, že deti navštevujú cirkevné školy alebo na to, že ich vyučuje kňaz.

            Na predmete „Katolícke náboženstvo“ sa žiaci už v treťom ročníku učia, že náš Boh má tisíc tvárí a tisíc mien.(pozn.¹) Kto číta Božie slovo, vie, že to je podlá lož. Ďalej sa žiaci učia, že peklo je iba stav duše a že ťažký hriech je vôbec problém spáchať, čím sa ospravedlňuje to, čo Boh nenávidí. Mnohí učitelia náboženstva spochybňujú Božie slovo tvrdeniami, že svätopiscom piatich kníh Mojžišových nebol Mojžiš, že Pán Ježiš sa na púšti nepostil 40 dní alebo dokonca sa popiera aj existencia osôb, ktoré Sväté písmo spomína – napríklad Jób. V siedmom ročníku sa žiaci učia o tom, že boh moslimov Allah alebo iní pohanskí bohovia sú v podstate jeden a ten istý Boh kresťanov, čo je heréza maxima.(pozn.²)

Svätý apoštol Pavol jasne píše, že bohovia pohanov sú démoni a čo ľudia obetujú im, obetujú zlým duchom. (1Kor 10,20) Tak sa  pýtam: „Kto sa mýli?!“ Mýli sa sv.  apoštol Pavol  aj Duch Svätý, ktorý je podľa učenia svätej Cirkvi autorom Svätého písma alebo títo bludní učitelia?!

            Vyučovanie takýchto bludov môže rodič zistiť viacerými spôsobmi, predovšetkým tak, že sa spýta svojho dieťaťa, o čom sa na náboženstve učia, ďalej skontrolovaním poznámok v zošite alebo kontrolou učebnice či pracovného zošita. Samotné učebné osnovy predmetu „Katolícke náboženstvo“ smerujú k religionistickej výchove. Táto výchova presadzuje, že všetky svetové náboženstvá sú rovnocenné katolíckemu náboženstvu. Učitelia náboženstva sú vedení v tom duchu, že sú povinní ponúknuť žiakom takzvaný kritický pohľad. Deti si tak podľa tohto učenia môžu vybrať sami cestu – teda akékoľvek náboženstvo, v ktorom údajne nájdu spásu svojej duše. Pán Ježiš jasne hovorí: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba ak cezo mňa.“ (Jn 14,6)

Výsledkom tohto vzdelávacieho procesu je, že pre deti, ktoré absolvovali túto výuku, sú atraktívnejšie iné svetové náboženstvá, ktoré hlásajú namiesto Božieho slova iba lásku, mier, toleranciu, ľudskosť, humanizmus, reinkarnáciu, pohanské meditácie a iné. Zavedením tohto náboženského a následne mravného relativizmu sa kriví svedomie detí a formuje sa v nich duchovná schizofrénia, ktorej následkom môže byť medzi inými aj samovražda. Deti strácajú vieru v Trojjediného Boha, v Najsvätejšiu Trojicu.

            Drahí rodičia, povzbudzujem vás, aby ste chránili poklad katolíckej viery a svojim deťom vštepovali lásku a úctu k nášmu jedinému a pravému Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Nech vám Pán Ježiš Kristus udelí milosť, aby ste dodržali krstné sľuby, ktoré zložili pred Bohom za vaše deti v deň ich svätého krstu a tak oslávili Božie meno.

Žehná vám katolícky biskup Matej     

                                                                         Žilina1.2.2013

Sťahuj: Pastiersky list

 

¹  Moja kniha náboženstva. - Text na vyučovanie katolíckeho náboženstva pre žiakov základnej školy. Vydal Biskupský úrad Banská Bystrica... Nihil obstat: Talianská Biskupská Konferencia. Imprimatur: mons. Giovanni Maria Sartori, arcibiskup. Text náboženstva je možné pozrieť: tu klikni

²  Sloboda človeka. - Pracovný zošit Metodickej príručky katolíckeho náboženstva pre 7. ročník. Vydalo: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Spišská Nová Ves. Nihil obstat: prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. Text náboženstva je možné pozrieť: tu klikni