Choď na obsah Choď na menu
 

Pravdivý dopad homosexuality na spoločnosť a riešenie tohto problému

 

Kto diskriminuje koho?

V súčasnosti sme svedkami toho, ako sa globálne s podporou miestnych vlád uzákoňujú  neprirodzené homosexuálne partnerstvá. Napríklad nedávno parlament v Slovinsku schválil registrované rovnako pohlavné páry i s ich následnou adopciou detí. Americká vláda vymenovala prvého medzinárodného vyslanca pre nové ľudské práva LGBTI, ktorý sa za ne bude zasadzovať po celom svete.

Skupina LGBTI osôb sa domáha legalizácie svojich práv a takisto žiada tzv. antidiskriminačné zákony proti svojim odporcom. Aká je ale realita? V skutočnosti ich nikto nediskriminuje, obeťami sa stávajú naopak ostatní občania, zvlášť rodičia.

Čo znamená prijatie ich legislatívnych antidiskriminačných opatrení? Za touto požiadavkou homosexuálov sa skrýva snaha o dosiahnutie absolútnej podriadenosti ich zvrátenému zmýšľaniu aj jednaniu, a to na báze zákonov. Kto sa nepodriadi, je za tzv. diskrimináciu gayov trestaný homofóbnym zákonom. Pravda je však taká, že tí, ktorí diskriminujú väčšinu spoločnosti, terorizujú a demoralizujú bezbranné deti, mládež a rodiny, sú práve oni. Preto nie normálni ľudia, ale táto LGBTI agenda by mala byť zákonne stíhaná, spravodlivo potrestaná a tradičná rodina zákonom chránená! Nastolenie totalitnej homodiktatúry začína zmenou myslenia už od škôlok  i v školách a pokračuje popretím slobody svedomia a slobody hlásania  kresťanskej viery.

Pohľad na rodinu

Pýtame sa: čo prináša prijatie existujúcich „rodín“ rovnakého pohlavia? V nijakom prípade spôsob života dvoch alebo dokonca troch ľudí toho istého pohlavia nemožno nazvať rodinou. Rodina, ktorú stvoril Boh, od nepamäti vždy bola, je a bude: muž, žena a deti. A v žiadnom prípade nie akési zväzky LGBTI skupiny. Toto je výplod nemravníkov, ktorí chcú zničiť základnú bunku spoločnosti tým, že svoju úchylnosť postavia na rovnakú úroveň s tradičnou rodinou. Pokiaľ nedostanú svoje práva a postavenia, prináležiace len zdravej rodine, hovoria o diskriminácii. Aká prevrátenosť!

Výsledok spolužitia homosexuálnych párov

Predstavitelia Európskej Únie, kde patrí aj naše Slovensko, sa stále nechávajú znásilňovať demagógiou a tlakom totalitnej LGBTI skupiny a stále uzákoňujú pohrebné zákony pre Európu. Výnimkou žiaľ, nie je ani naša vláda, ktorá nedávno schvália dokument Celoštátnej Stratégie na podporu a ochranu ľudských práv, ktorý vyzdvihuje  práva LGBTI osôb a diskriminuje všetky ostatné sociálne skupiny spoločnosti. Za toto by takíto ľudia vo vláde mali byť označení za vlastizradcov a spravodlivo potrestaní. Oni tým pádom dovoľujú školám a masmédiám postupne vštepovať už malým deťom amorálne myslenie a z mládeže vychovávať otrokov perverzných praktík. Vinu na tomto stave  nesie aj odpadnutá „katolícka“ hierarchia, ktorá neohlasuje pravé Kristovo evanjelium, ani nevedie duše k pokániu, pretože prijala už iného ducha – ducha synkretizmu s pohanstvom – ducha antikrista.

Aké nebezpečenstvo sa ale skrýva za homo agendou a čo prinesie postupné uzákoňovanie rovnako pohlavných párov? Je známe, že homosexualita veľkým percentom prispieva k šíreniu pohlavných chorôb, najmä AIDS, zvyšuje percento samovrážd, kriminálnych zločinov, depresívnych chorôb a vedie k autogenocíde spoločnosti, najmä však rodiny! Väčšina pedofilov sú homosexuáli.

Preto sa pýtame teba, aktívny homosexuál, ak čítaš tieto riadky a túžiš sa zmeniť: Myslíš si, že v takomto spôsobe života môžeš byť šťastný?

Homosexualita nie je normálna, je nešťastím pre jednotlivca, rodinu i pre spoločnosť a vedie k nešťastiu na zemi a k večnému zatrateniu po smrti.

Riešenie problému homosexuality

Písmo Sväté hovorí, že homosexualita je ohavný ťažký hriech v Božích očiach. Boh pred ňou varuje celé ľudstvo pripomínaním ohňa z neba, ktorý dopadol na Sodomu a Gomoru (Gn 19, Júd 17). Kde nájsť teda uzdravenie a záchranu? Za homosexualitou je nečistý démon. Božie slovo však aj homosexuálom ponúka riešenie. Pán Ježiš vyháňal nečistých duchov. Kristus zomrel na golgotskom kríži za naše hriechy a premohol moc zlých duchov, aj hriechu. Ježiš odpúšťa hriechy tým, ktorí si priznajú, že sú hriešni a uveria v Neho ako Pána a Spasiteľa sveta. Preto iba v Kristovi, a nikom inom, môže človek nájsť skutočné uzdravenie tela i duše a večný život v nebeskom kráľovstve. Biblia svedčí: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“(Jn 3,16-17) Prijímaš zmierenie s Bohom, ktoré môžeš získať len skrze pokánie a vieru  v Ježiša Krista? Apoštol Pavol nás povzbudzuje: A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.“(Rim 5,1)