Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia na článok „Kardinál Jozef Tomko: Smäd po pokoji a duch Assisi“

 

index.jpgDňa 25. 9. 2016 vyšiel na Vatikánskom rozhlase článok s názvom: „Kardinál Jozef Tomko: Smäd po pokoji a duch Assisi“. Uvádza sa v ňom, že pápež – apostata Ján Pavol II. zvolal medzináboženské stretnutie do Assisi v roku 1986, aby sa svet vraj vyhol tretej svetovej vojne a bol tým zabezpečený „svetový“ mier. Toto nie je pravda. Hlavným cieľom Assisi bolo nastoliť cestu apostázie – odpadu od kresťanskej viery a zaviesť heretické učenie. Toto učenie hlása, že pohanské – démonické vierovyznania sú alternatívnou cestou ku spáse rovnako ako katolícka viera. Toto je heréza maxima! Tento podvod na katolíkoch kardinál Tomko zámerne zamlčuje frázami o hroziacej vojne a nebiblickom postoji „pokoja“ s nekresťanmi.

O stretnutí predstaviteľov svetových náboženstiev zvolaným Jánom Pavlom II. 27. októbra 1986 do Assisi tvrdí, že: „Každý z nich sa tam modlil za mier osobitne podľa svojej viery a svedomia, teda oddelene.“ Ako katolíci sa pre zachovanie spásnej viery oprávnene pýtame: Čo hovorí Božie slovo na „modlitby“ neveriacich? Lebo ničoty (dosl. démoni) sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia.“ (Ž 96,5) Modlitby pohanov teda nie sú zamerané na oslavu a poklonu pravému Trojjedinému Bohu, ale sú vzývaním démonov – zlých duchov. Tejto pravde kardinál Tomko neverí. Namiesto toho, aby ako biskup vyzval neveriacich na odvrátenie sa od ich hriechov a k viere v Jediného Spasiteľa sveta, Pána Ježiša Krista, o Assisi hovorí, že „nebol to teda nijaký synkretizmus, čiže akési vyznávanie mnohobožstva.“ Tomko tu vedome klame. Ján Pavol II. sa na záver stretnutia modlil spolu so všetkými modlitbu Otče Náš, k tzv. jednému Otcovi. TOTO GESTO BOLO SYNKRETIZMOM A HRIECHOM PROTI DUCHU SVÄTÉMU!

V článku tiež spomína rôznych pápežov, aj Druhý Vatikánsky koncil, ktorí sa usilovali zasadzovať o globálny mier medzi národmi vo svete. Je zarážajúce, že sa pritom ani len nezmienil o pápežovi Piovi XI., ktorý pravdivo odsúdil medzináboženské snahy o spájanie sa pohanov s kresťanmi z akýchkoľvek dôvodov. Citujeme z encykliky „Mortalium animos” zo 6.1.1928: Katolíci nemôžu vonkoncom schvaľovať takéto pokusy, ktoré vychádzajú z bludnej náuky, podľa ktorej sú všetky náboženstvá viac menej takisto hodné chvály a dobré, lebo vraj iba rôznymi spôsobmi vyjadrujú všetkým spoločné cítenie, ktoré nás povznáša k Bohu a vedie k uznaniu Jeho najvyššej zvrchovanosti. Prívrženci takejto teórie však nielenže sú obeťou klamu a omylu, ale tiež odmietajú pravé náboženstvo, falšujú jeho pojem a prepadajú nevedomky naturalizmu a ateizmu. Z tohto zjavne vyplýva, že všetci, ktorí takéto teórie a pokusy bezvýhradne schvaľujú, úplne sa zriekajú náboženstva Bohom zjaveného.“  

Zvlášť z poslednej vety citátu je jasné, že každý, kto schvaľuje tzv. ducha Assisi, ktorého má aj kardinál Tomko, je apostatom – odpadlíkom od katolíckej viery. Čiže je tým, ktorý sa „úplne zrieka náboženstva Bohom zjaveného“. Za vnútornú jednotu s týmto démonom náboženského synkretizmu spočíva na tých, ktorí ho prijali, Božia anatéma – vylúčenie z Kristovej cirkvi! (por.Gal1,8-9) Medzi cirkevných hierarchov, o ktorých píše v článku Tomko,  ktorí prijali tohto ducha New Age a vylúčili sa z Cirkvi, patrí napr. Benedikt XVI. Ten ho dňa 1. 5. 2011 povýšil neplatnou beatifikáciou Jána Pavla II., k uctievaniu. Ďalším je súčasný, neplatný „pápež“ František I., ktorý sa v Assisi v tomto roku takisto zjednocoval so všetkými náboženstvami v úsilí o svetový mier, „aj napriek rozdielom medzi náboženstvami... Lebo všetci (údajne) sme „Božími deťmi.“

Táto súčasná cirkevná hierarchia aj s tými, ktorí sa s ňou stotožňujú, odpadla od pravej kresťanskej viery, a preto aj sväté sviatosti vysluhuje neplatne. Každý katolík je povinný sa od týchto apostatov odlúčiť.

V závere si môžeme ako katolíci dať otázku: Existuje niekto, kto skutočne môže naplniť srdce pokojom a uhasiť jeho smäd po pravde a láske? Áno, je to JEŽIŠ. Boží Syn tým, že zomrel z lásky k nám za naše hriechy, zmieril nás s Nebeským Otcom a na tretí deň vstal fyzicky i historicky z mŕtvych.  Preto iba skrze Neho k nám prúdi Boží pokoj, ktorý v raji stratili Adam a Eva. Podmienkou prijatia Božieho pokoja v Kristovi je priznať si pred Bohom svoj hriech a uveriť v Pána Ježiša ako osobného Spasiteľa. Kristus hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ (Jn 14, 27) Teda Božie slovo aj celá katolícka Tradícia nás učia, ako sme už hovorili, že skrze nekresťanské náboženstvá, popierajúce pravú Božiu náuku, nemôže prichádzať pravý pokoj, ale nepokoj (viď napr. islam). Zjednocovanie sa katolíkov s bludnými antievanjeliovými náukami a ich „prorokmi“ je preto zradou Ježiša,  katolíckej Cirkvi a celej apoštolskej Tradície. Táto multináboženská jednota vytvára podvodný, nestály „pokoj“, za ktorým je Boží nepriateľ – satan. Jedným z jeho falošných prorokov, ktorí k nám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci (por. Mt7,15-16), je aj kardinál Jozef Tomko.

Rehoľníci SBM                                  Jarok, 12. 10. 2016