Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia na medzinárodnú konferenciu v Bratislave – Náboženstvo a migrácia

 

f1ed80dae8.jpgDňa 21. februára 2017 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia na tému „Náboženstvo a migrácia“. Stanovisko k nej  komentoval S. Zvolenský. Vyberáme niektoré jeho výroky a vyjadrujeme sa k nim.

Citácia S. Z.:  „ak chceme hľadať spôsob spolužitia s islamom, nemali by sme zabudnúť na fakt, že kresťanstvo sa s islamom nachádza napriek všetkým snahám o dialóg aj v permanentnom konflikte.“

Komentár: Prečo sa nachádza islam s kresťanstvom v permanentnom konflikte? Pretože tento konflikt vytvára islam. Islam je falošné náboženstvo, ktoré pochádza od diabla, a preto nenávidí kresťanstvo, ktoré pochádza z pravého Božieho Zjavenia Pána Ježiša Krista. Napätie islamu s kresťanstvom vychádza z duchovnej podstaty islamu,  ktorú  Zvolenský popiera a vidí jej pôvod len vo vojenskom zasahovaní západných krajín do moslimského sveta.

Citácia: „Stáročná historická skúsenosť hovorí, že všade tam, kde sa kresťanské komunity dostali pod nadvládu moslimov alebo boli časom prečíslení, väčšinou tieto komunity buď postupne zanikli alebo zanikajú. Ak k tomu prirátame vysokú pôrodnosť v moslimských krajinách; stretnutie s islamom, hoci aj v modernej dobe, vyvoláva oprávnené obavy.“

Komentár: Prečo Zvolenský  pravdivo nenazve podstatu islamského náboženstva? Je to  násilie a teror! Iste, islam si dnes nešíri cestu len skrze zbrane, ale aj cez vysokú pôrodnosť. Zvolenský však  opäť manipuluje a nevaruje pred pravou tvárou islamu.  

Citácia: „Západný postkresťanský svet sa podobá na pacienta, ktorý si privodil vážne zdravotné ťažkosti svojim životným štýlom... Naše obavy sú spojené s krízou našej identity. Masový odpad od kresťanskej viery znamená, že sme stratili oporné body našej civilizácie. Prítomnosť migrantov môže byť veľkou výzvou ku evanjelizácii, ale len za predpokladu, že sa nájde dostatok hodnoverných svedkov kresťanskej viery.“

Komentár: Aká je príčina toho, že sa postkresťanský svet podobá chorému pacientovi? Sú to vieroučné herézy v cirkvi, ktoré sa rozšírili najmä skrze tzv. historicko – kritickú teológiu (popieranie Božstva Kristovho, Božskej inšpirácie Písma Svätého...) a falošnú úctu k pohanským náboženstvám a k ich bohom – démonom. (Medzináboženské stretnutia v Assisi, v Astane...) Následkom bludov sa v západnej spoločnosti ako huby po daždi rozmohli okultizmus, rocková hudba, homosexualizmus, pedofília, pornografia, drogy, hnutie new Age, atď. Zvolenský však vôbec neodkrýva koreň odpadu od kresťanstva a tvári sa, ako keby bludy ani neexistovali, čím jasne svedčí, že sa s nimi stotožňuje! Aké je pravdivé východisko z tejto bolestnej súčasnej situácie? Je to kresťanská misia, ktorá bude v Kristovom Duchu postavená na hlásaní pokánia a prijatia Pána Ježiša za osobného Spasiteľa a Pána. Je otázne, že ako chce Zvolenský získať do evanjelizácie  imigrantov dostatok hodnoverných svedkov kresťanskej viery, keď on sám ním nie je.

Citácia: dialóg s islamom je nevyhnutný a správny. Tak nám to pripomína Druhý vatikánsky koncil, o toto sa usilovali všetci nasledujúci pápeži.“

Komentár: Písmo Sväté a apoštolská Tradícia katolíkom nič nehovoria o tzv. dialógu s pohanmi. Naopak, Katolícka cirkev ho vždy odsudzovala. Svätý Pavol hovorí:  Ale to, čo (pohania) obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.“(1 Kor 10, 20) Pán Ježiš Kristus poslal apoštolov hlásať evanjelium, a nie konať diskusné fóra o jednote s neveriacimi. „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.  Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“(Mk 16, 16)

II. Vatikánsky koncil, ktorý spomína Zvolenský,  bol heretický,  pretože spochybnil hlavné pravdy katolíckej viery a jednoznačne protirečil predchádzajúcim výrokom  pápežov aj koncilov!

Príklad. V deklarácii Nostra Aetate sa hovorí, že  mohamedáni vraj majú rovnakého Boha s kresťanmi. Toto je blud, ktorý zavrhuje  ako Biblia, tak aj Cirkevná Tradícia! MOSLIMSKÝ ALAH JE POHANSKÝ  DÉMON POLMESIACA, KTORÝ PATRIL K JEDNÉMU Z 360 BÔŽIKOV VYZNÁVAČOV MEKKY, A PRETO JE ISLAM ABSOLÚTNE NEZLUČITEĽNÝ S VIEROU TROJJEDINÉHO PRAVÉHO BOHA KRESŤANOV! V minulosti pravoverní pápeži (sv. Pius V., bl. Inocent XI.) bránili kresťanskú Európu pred expanziou polmesiaca. Dnes, žiaľ odpadlícky Vatikán, ju schvaľuje a podporuje. Pokiaľ Zvolenský pokladá islam za správny a tvorí jednotu s jeho duchom – ktorým je duch antikrista a smrti, tak dáva verejne najavo, že nie je kresťan, ale odpadlík – apostata, od viery v Ježiša Krista.

Citácia: „Migrácia je výzvou, ktorej sa nemusíme báť, ak si zachováme a prehĺbime vlastnú náboženskú a kultúrnu identitu.“

Komentár: Iste, ak sa nájdu statoční biskupi, kňazi, politici a občania, ktorí sa postavia proti mašinérii plánovanej likvidácie vlastnej krajiny, tak sa niet čoho obávať. Úprimný Slovák a katolícky kresťan má ale prirodzenú obavu. Ak Zvolenský a s ním zjednotená cirkevná hierarchia na Slovensku ničia kresťanskú identitu skrze hlásanie heréz, tak ako potom chcú brániť Slovensko pred moslimskou inváziou? 

Na záver sa každý zdravo uvažujúci človek pýta: Čo chcel pán Zvolenský svojim prednesom povedať? Išlo mu o manipuláciu  katolíkov, aby síce boli ostražití pred islamom, ale v podstate ho  rešpektovali, tvorili s ním dialóg a nebránili vstupu moslimským  utečencom do našej spoločnosti. Vedome zamlčal podstatu problému imigrácie a tou je plánovaná islamizácia! Tá má za hlavný cieľ  genocídu kresťanov, násilné zaujatie Európy  a uplatnenie  neľudského práva šaría.

Výroky Zvolenského, ktorý je v jednote so súčasným lži „pápežom“ Františkom, hlavným propagátorom islamizácie Európy, sú zradou Ježišovho Evanjelia, katolíckej Cirkvi, aj slovenského národa!

Rehoľníci

SBM                                                                                                             Jarok, 27. 2. 2017