Choď na obsah Choď na menu
 

Reakcia na vyjadrenie kňaza – apostatu Juraja Vitteka v relácii TV Lux

V relácii na TV Lux v Kontexte zo dňa 19. 1. vystúpil kňaz – apostata, Juraj Vittek. Z jeho vyjadrení vyberáme.

Citácia J. V.: „Katolícka cirkev učením II. Vatikánskeho Koncilu a novým katechizmom Katolíckej cirkvi v súčasnosti nemení podstatu viery a jedinečnosti Ježiša Krista, Jediného Spasiteľa, prostredníka medzi Bohom a ľuďmi.“

Odpoveď: Katolícke učenie je nemenné, pretože jeho pôvodcom je sám Boh a náš Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Druhý Vatikánsky koncil ale minimálne v jednom zo svojich dokumentov, v deklarácii Nostra Aetate, jedinečnosť spásy v Ježišovi Kristovi spochybnil, pretože de facto tvrdí herézu,  že aj iné náboženstvá, ako napr. hinduizmus, budhizmus, islam, či židia, hľadajú „Boha“, aj keď bez viery v Krista! Dokonca sa v tejto Deklarácii tvrdí, že Cirkev má na ich spôsoby a správania, pravidlá a učenia hľadieť s „úprimnou úctou“, a nezavrhovať nič z toho, čo je v týchto náboženstvách „pravdivé a sväté“. 

Zdravo zmýšľajúci katolík sa pýta: ako sa pozerať s úctou na učenie islamu, ktorý sa rúha Božiemu Synovi a presne podľa Koránu reže hlavy kresťanov? Čo je pravdivé na hinduizme, ktorý uctieva milióny ohavných zvieracích  bohov – démonov, kde je krava, alebo odporný potkan viac ako človek; a ktorý tak isto zabíja kresťanov? Aká „svätosť“ je v budhizme, ktorý sa meditačnými „technikami“ otvára na zlých duchov – napr. na Šivu a vidí „záchranu“ v samospasiteľnosti? Toto sú systémy vedúce do pekla. Sväté Písmo jasne hovorí: „Ale to, čo (pohania) obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.“ (1Kor 10,20) Jedinou záchranou pred peklom a podmienkou  spásy je priznanie si hriechov a prijatie Pána Ježiša. Jedine Kristus svojou smrťou na kríži premohol hriech i diabla a vzkriesením nám otvoril cestu do Božieho Kráľovstva. Preto katolícka náuka znie: „Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.“(1 Jn 5,11-12) Spomínaný  Dokument II. Vat. Koncilu,  Nostra Aetate, nenazýva hriech pohanstva hriechom pohanstva, ani pravú vieru v Krista pravou vierou v Krista, čím jednoznačne mení pohľad  katolíckeho učenia na iné náboženstvá. Týmto degradoval kresťanstvo na úroveň pohanstva a zamlčal neveriacim večný život v Ježišovi!

Zmenu postoja kresťanskej viery k určitým témam badať aj v novom Katechizme katolíckej  Cirkvi (1992). Napríklad hriech homosexuality tam nie je označený za ťažký hriech, a ospravedlnenie tohto hriechu podáva katechizmus tým, že máme tieto osoby prijímať s úctou a nediskriminovať ich. Bolestné je, že týmto osobám tam vôbec nie je poskytnutá pravdivá Božia pomoc, a to pokánie z hriechu a oslobodenie od tohto nečistého ducha v Ježišovom mene.

Ďalšou témou je napr. peklo. Katechizmus nehovorí o pekle ako o mieste, ale len ako o stave definitívneho vylúčenia seba zo spoločenstva s Bohom. Tvrdiť, ako kňaz Vittek, že k zmene podstaty viery na II. Vatikánskom koncile a v novom katechizme nedošlo, je klamstvo a viditeľným znakom odpadu od spasiteľnej viery. Aj  v súčasnosti, ako si ukážeme ďalej,  jasne dochádza k vedomej zámene pravého evanjelia za „evanjelium“ falošné.

Citácia J. V.: „.Katolícka cirkev nikdy neučila rovnocennosť všetkých náboženstiev.“

Odpoveď: Katolícka cirkev ako stĺp a opora pravdy (1 Tim 4,15), od počiatku vždy bránila 1. Božie prikázanie pred modlárstvom a ohlasovala spásu len skrze  Ježišovo evanjelium. Niektorí heretickí teológovia však na II. Vatikánskom koncile dali zavádzajúcimi názormi o falošnej úcte k iným náboženstvám podnet na vznik rôznych medzináboženských „modlitbových“ stretnutí, ako  napríklad v Assisi, či v Astane, aby katolíci prijali názor, ktorý Vittek tvrdošijne o Cirkvi popiera, a to,  že „všetky náboženstvá vedú rovnako k Bohu“. V roku 1986 v spomínanom Assisi dal pápež – apostata Ján Pavol II., na stretnutí rôznych náboženstiev viditeľnými gestami najavo, že de facto všetky vierovyznania sú „rovnocenné“, keď sa napr. objímal s nekresťanmi a na uctievanie pohanských bohov – démonov dokonca umožnil inovercom použiť katolícke chrámy! (https://www.youtube.com/watch?v=NBxZXDwV02A) Pápež ich v Assisi nenapomenul, ani im neohlásil spásu, ktorá je jedine v Ježišovi. (porov. Sk 14,31). Tieto synkretistické gestá o „spoločnom bohu“ vyvrcholili na záver spoločnou modlitbou Otče náš. V roku 2002 na tom istom mieste Wojtyla vyhlásil blud, že  všetci, teda i satanisti, čarodejníci, okultisti a ostatní nekresťania, sú Božie deti!

Preto je pokrytectvom tvrdiť, čo hovorí Vittek, že Cirkev nikdy neučila a ani neučí rovnocennosť všetkých náboženstiev.

Toto dovŕšenie protikresťanskej jednoty Cirkvi so svetovými náboženstvami oficiálne nastalo dňa 1. 5. 2011, kedy Benedikt XVI. schválil  skrze neplatnú beatifikáciu Jána Pavla II. tzv. ducha Assisi – ducha odpadlíctva a povýšil ho k úcte oltára. Byzantský katolícky patriarchát mnohými listami prosil Benedikta XVI., aby beatifikáciu zrušil a vyzval Cirkev k pokániu za stretnutia v Assisi. Nestalo sa tak a Duch Svätý bol z Cirkvi odňatý, pretože  cirkevná hierarchia prijala iného ducha – ducha synkretizmu s pohanskými náboženstvami, ktorý popiera základnú pravdu, že Ježiš Kristus je jediný Vykupiteľ a pravý a vlastný Boží Syn, teda pravý Boh jednej podstaty s Otcom. (https://www.youtube.com/watch?v=D_92CKHFS78)

Benedikt XVI. sa stal apostatom, vylúčil sám seba z Katolíckej Cirkvi a na Boží oltár sa dostala ohavnosť spustošenia, o ktorej hovorí prorok Daniel, aj Kristus. Takáto „Cirkev“ – ktorá odmietla Božieho Syna, Jeho sväté evanjelium aj učenie svätých otcov - už ale nemôže byť Katolíckou cirkvou. Súčasťou tejto klamlivej, antikristovej „cirkvi“, je i dnešný tzv. „pápež“ František I. (https://www.youtube.com/watch?v=gFghfXwYrIM)

Kde nájsť skutočnú Katolícku cirkev? Sv. Ignác Antiochijský hovorí: Kde je Kristus, tam je cirkev. (Smyr. 8,2) Kde nie je hlásaný živý Ježiš ako jediný Pán a Spasiteľ sveta v úplnej zhode s 2000 ročnou katolíckou Tradíciou, to už Kristova cirkev nie je. Ľudia, ktorí sa stotožňujú s duchom jedného svetového náboženstva - ako kňaz Vittek, očividne do Katolíckej cirkvi nepatria, pretože podľa Biblie sú za hlásanie falošného  evanjelia z nej vylúčení (porov. Gal 1, 8-9. Anathema – prekliatie, v tomto texte značí aj vylúčenie!)

Citácia J. V. : „nesmieme mať čierno biele videnie, podľa ktorého katolícke kresťanstvo je jediné, správne a všetky ostatné náboženstvá sú úplne celé nesprávne.“

Odpoveď: Úprimný katolík ostáva pri týchto slovách zhrozený. Zrejme pán Vittek, ktorý  spochybňuje základné pravdy katolíckej viery, už zabudol katechizmus.  V podstate popiera Kristove slová o založení jednej - Katolíckej cirkvi (Mt 16,18) ktorá je strážkyňou a hlásateľkou neporušeného pokladu pravej viery. Prvý Vatikánsky koncil hovorí: „Táto Cirkev, ktorú  získal vlastnou krvou, ktorú od večnosti miloval ako jedinú vyvolenú nevestu, založil a zriadil sám Ježiš, pôvodca a zavŕšiteľ našej viery...Nie to je totiž zmyslom evanjeliového zákona, aby každý sám pre seba, bez zväzku spoločenstva uctieval ako pravý ctiteľ Otca v Duchu a Pravde; náš Vykupiteľ chcel skôr svoje náboženstvo tak spojiť so spoločenstvom, ktoré založil, aby bolo s ním celkom zlúčené a priam zrastené, a aby mimo neho nejestvovalo nijaké pravé Kristovo náboženstvo.“

Ježiš založil jednu Cirkev - toto je katolícka náuka, ktorá je pravdivá a jasná. Vittekove antievanjeliové názory sú čierno biele a úplne protirečia vyhláseniam pravoverného koncilu.  Vittek dáva opäť najavo, že nie je katolíkom, ale odpadlíkom. Na úvod relácie bolo spomenuté heslo: Kto dobre rozlišuje, dobre učí. Ako častokrát, aj v tejto  relácii na TV Lux to tak žiaľ, nebolo, pretože Vittek nerozlišuje  pravú, spasiteľnú vieru od kacírskych omylov. Preto sa naň vzťahuje slovo apoštola Pavla z prvého listu Timotejovi: „Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov.(1Tim 4,1) Apoštol Pavol na záver tohto listu varuje nielen Timoteja, ale aj súčasných katolíckych kresťanov, že ak chcú byť spasení, musia si zachovať vieru apoštolov a vyhýbať sa herézam i ľuďom, ktorí ich propagujú; ako je napr. aj apostatický kňaz, Juraj Vittek. „Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy; veď niektorí, čo sa k nej hlásili, zblúdili od viery. Milosť s vami!“(1Tim 6,20-21)