Choď na obsah Choď na menu
 

Rozbor poznámky a tiež úvodu do knihy Levitikus od J. Heribana

 

Citácia J. H.: „Podľa teórie prameňov patrí celá kniha Levitikus ku kňazskému prameňu (= P), alebo lepšie ku kňazskej tradícii...Podľa mienky odborníkov Levitikus dostal dnešnú podobu až okolo r. 470 v Babylone; v r. 458 – 444 ju kňazi z Ezdrášovho kruhu začlenili do Pentateuchu a v Jeruzaleme ju slávnostne prečítali pred zhromaždením ľuďom. (porov. Neh 8-10)“

Komentár: Téme autorstva Pentateuchu (piatich kníh Mojžišových) sme sa už dávnejšie venovali. Chceme opäť zdôrazniť, že autorom tretej knihy Pentateuchu nie sú žiadni kňazi Ezdrášovho kruhu, ale Mojžiš. Teda vznik knihy sa nedá datovať do 5. Stor. pred Kristom, ale  do rokov 1445 – 1405 pred Kristom. Kniha Levitikus podáva napr. súhrn predpisov o rozličných potravinových a zvieracích obetách za zmierenie  ľudu s Bohom, zákony a ustanovenia pre kňazov, ale najmä povzbudzuje izraelský národ k svätosti života. Viac ako 5O- krát je v nej povedané, že jej obsah tvoria Božie slová, ktoré  boli dané Mojžišovi, aby ich sprostredkoval  Izraelskému ľudu a on ich aj následne zachoval v písomnej podobe. Nový zákon tiež jasne potvrdzuje za autora Levitikus Mojžiša. Je to samotný Pán Ježiš (Mk 1,44) a apoštol Pavol, ktorý rovnako poukazuje na stať z tejto knihy slovami: „Mojžiš píše o spravodlivosti...“(Rim 10,5) Apoštol Pavol v Liste Hebrejom učí, že zmierna krv obetovaných zvierat z knihy Levitikus je iba „tieň budúcich dobier“(Hebr 10,1). Táto krv zvierat ukazuje na večne platnú Kristovu krv vyliatu na kríži, ktorou nám Ježiš získal večné vykúpenie z moci hriechov a dokonale nás ňou posvätil (Hebr 9,12-14; 10, 19-20;13, 12.20). Levitikus v Novom zákone ďalej cituje napríklad i apoštol Peter, keď povzbudzuje kresťanov ku svätosti (1 Pt 1,15) a opäť Kristus, keď sa zmieňuje o druhom veľkom prikázaní, ktoré hovorí o  láske k blížnemu (Mt 22,39). Preto tzv. moderní odborníci, ktorí popierajú slová Božského Spasiteľa i svätého Pavla o Mojžišovom autorstve knihy Levitikus svedčia o tom, že neveria ani samotnému Božiemu zjaveniu, ktoré sa nám zachovalo skrze Božieho proroka Mojžiša.

 Sťahuj: Rozbor úvodu do Levitikus od J. Heribana