Choď na obsah Choď na menu
 

Rozbor úvodu do Jakubovho listu od Jozefa Heribana

 

Citácia: „Podľa starodávnej tradície je autorom Listu Jakub Mladší, Pánov brat, syn Kleopasa a Márie(prov. Jn 19,25), brat Jozefa/Jozesa/, Júdu a Šimona(porov. Mt 13, 55; Mk 6,3; 15,40. 47; Júd 1). Mnohí si ho mýlia s Jakubom, Alfejovým synom(porov. Mt 10,3; Sk 1,13), jedným z dvanástich, lebo neprávom stotožňujú Alfeja s Kleopasom. Autor listu nebol učeníkom Ježiša Nazaretského, ale mal vedúce postavenie v jeruzalemskej cirkevnej obci(porov. Sk 12,17; Gal 2,9) asi preto, že bol Ježišovým príbuzným(porov. Gal 1,9: „Jakub, Pánov brat“) a že sa mu zjavil vzkriesení Kristus (porov. 1 Kor 15,7).“

Odpoveď: Čo pán Heriban sleduje formuláciou, že autor Jakubovho listu nebol učeníkom Ježiša z Nazareta? Toto vyjadrenie má, ako je to u HKT (Historicko – kritickej teológie) zvykom, viac rovín a významov.

1.Formuláciou, že „nebol učeníkom“ sa navádza dojem, ako by nemal s Ježišom nič spoločného a to je lož a blud. Človek, ktorý by nebol učeníkom Ježiša Krista, nemohol byť nástrojom Ducha Svätého ako autor biblickej knihy. Veď Nový zákon volá učeníkmi všetkých, ktorí uverili, hoci to bolo aj po Turíciach. Hebiban mal teda skôr povedať: „nebol z dvanástich, alebo uveril až po Ježišovom vzkriesení.“

2.Aj keby to ale Heriban takto povedal, podporil by tým tzv. teóriu o troch Jakuboch, ktorá tak isto nie je opodstatnená a podkopáva vieru v Božie slovo.

Koľko ich naozaj bolo?

Zástancovia tejto teórie rozlišujú troch Jakubov : 1. Jakub, Jánov brat, syn Zebedejov, apoštol; 2. Jakub menší, syn Alfejov(Kleofášov), apoštol; 3. Jakub, brat Pánov, spravodlivý, ktorý bol Jeruzalemským biskupom, ale nebol vraj apoštolom.

Ak boli traja Jakubovia, museli by sme o nich niečo vedieť ako z Evanjelia, tak i z Cirkevnej Tradície. Veď o každom apoštolovi sa zachovala nejaká správa. O Jakubovi Staršom (Zebedejovi) je zmienka v Sk 12,2 ako ho kráľ Herodes  dal zabiť mečom, čo sa stalo roku 42. O Jakubovi, tzv. bratovi Pánovom sú chvályhodné správy, že vynikal čnosťami, bol nazývaný spravodlivým a že bol biskupom v Jeruzaleme (Sk 12,17; 15,13; 21,18). Zomrel, keď bol zvrhnutí z chrámu a dobití kyjakom. A čo vieme o tzv. Jakubovi Mladšom(synovi  Alfeja)? Ak bol rozdielnou osobou od predchádzajúceho Jakuba, po zoslaní Ducha Svätého by sme potom o ňom nevedeli vôbec nič. Nikde o ňom nie je zmienka ani v Písme, alebo  v starých písomnostiach. Svätý Pavol v liste Galaťanom, v kapitole 1 a 2 používa tri krát zmienku o Jakubovi. Tu však nemyslí na Jakuba mladšieho, ale na Jakuba, Pánovho brata:  Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní.  Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.“ (Gal 1, 18-19). Pýtame sa: Bol Jakub, tzv. brat Pána apoštolom, či nebol? Bol, veď tu apoštol Pavol jasne hovorí, že mimo Petra z apoštolov nikoho nevidel než Jakuba, Pánovho brata. Teda Jakub, brat Pána, bol apoštolom. Tento Jakub, nazývaný tiež mladší, bol synom Alfeja a jeho manželky Márie Kleopásovej, ktorú apoštol Ján nazýva sestrou /príbuznou/ matky Pána. (Jn 19,25).

Tento názor podporuje aj všeobecná Cirkevná Tradícia (napr. Klement Alexandrijský, Origenes, Epifán, sv. Hieronym), podľa ktorej je  Jakub Mladší, Pánov brat  - apoštol a Jakub Alfejov tá istá osoba a nie dve rozdielne osoby. Všeobecná mienka Cirkvi tiež je, že meno Alfejus – Kleofáš sa pripisujú jednej osobe. Je to meno manžela sestry(príbuznej) Ježišovej Matky, otca bratov Pánových: Júdu, Šimona, Jozefa a Jakuba Mladšieho. Názov brat však neznamená doslovne pokrvného člena rodiny, ale označuje vzdialenejšieho príbuzného, tu konkrétne bratrancov Pána. Teda Heribanovo tvrdenie, že Jakub Mladší sa neprávom stotožňuje s Jakubom Alfejovým,(Kleofášovým) sa nezakladá na pravde a je mylné.

Ďalej Pavol, keď píše Galaťanom, v 2 kapitole a 9 verši, síce nehovorí o konkrétnom Jakubovi, ale myslí sa tým, že hovorí o jednom Jakubovi. Veď ak píšeme niekomu list a v tomto liste sa zmienime o nejakom známom, napr. Jakubovi, ktorého na začiatku jasne označíme, aby nevzniklo pomýlenie, o koho ide, rozumie sa tým, že keď sa budeme v tom liste a na tej istej strane ešte dva krát zmieňovať o Jakubovi, že myslíme na jednu a tú istú osobu. Teda v liste Galaťanom 1,19; 2,12 a 2,9 je ten istý Jakub nazvaný brat Pánov, ktorého sv. Pavol volá i stĺpom cirkvi. Mimo túto zmienku v Liste Galaťanom je reč o Jakubovi už len v Sk 15,13. Jedná sa o Jeruzalemský snem, na ktorom následne po svätom Petrovi hovoril Jakub a jeho slovo malo takú váhu, že popri Petrovom návrhu bol na cirkevnom zhromaždení schválený a prijatí i jeho návrh ohľadne obrátených veriacich z pohanstva. Tu opäť nie je naznačené, ktorý Jakub to bol. Ale Jakub Zebedeus v roku 42 bol sťatý mečom a tak sa usudzuje, že je tu už len jeden apoštol Jakub. Pokiaľ by žil Jakub Starší, iste by bolo uprednostené, o kom je reč. Zástancovia teórie troch Jakubov nemôžu nič o tomto treťom  povedať, len to, že údajne nebol apoštol a nazýval sa spravodlivým. Keby nebol učeníkom Ježiša Krista ako tvrdí i Heriban, ako by mu mohli apoštoli dať slovo na Jeruzalemskom sneme? Z tohto rozboru úvodu k listu Jakubovmu teda vyplýva nasledovné:

Vieme iba o dvoch Jakuboch. Je to apoštol Jakub starší(Syn Zebedejov) a Jakub mladší, apoštol. Syn Alfejov(Kleofášov), nazvaný tiež brat Pánov, spravodlivý a Jeruzalemský biskup je jedna a tá istá osoba a je totožný zo spomínaným druhým apoštolom. Tento apoštol, Jakub Mladší, brat Pánov je i autorom listu Jakuba. Tým je jasne poukázané, že žiadny tretí Jakub neexistuje, ale je to len výmysel smrtonosnej ateistickej teológie!

Sťahuj: Rozbor úvodu do Jakubovho listu