Choď na obsah Choď na menu
 

Rozhovory Františka s Eugéniom Scalfarim

 

Dňa 15. marca tohto roku priniesla talianska spravodajská stránka La Republika ďalší článok Eugenia Scalfariho, ktorý vznikol na základe jeho rozhovorov a listov s „pápežom“ Františkom.

Jednou z tém rozhovorov bola misia pre neveriacich. Bergoglio tvrdí, že „misijná Cirkev neprevádza prozelytizmus, snaží sa nájsť dobro v ich dušiach.“ Pýtame sa: O akej cirkvi tu František hovorí, keď sa pohania podľa neho nemusia obracať na kresťanskú vieru? Veď Kristus sám hovorí apoštolom o misijnom poslaní katolíckej cirkvi:  „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.(Mt 28,19-20) Taká „cirkev“, akú prezentuje Bergoglio, nie je Kristovou cirkvou, ale len anti misijnou a anti evanjeliovou organizáciou s nálepkou „katolícka“. Skutočná katolícka cirkev hlása živé Božie slovo a vyzýva nekresťanov k nutným podmienkam večného života: „kajajte sa a verte evanjeliu.“(Mk 1,15) Žiadny človek, nech by bol akokoľvek dobrý, bez pokánia z hriechov a bez prijatia Krista, spasený nebude!

 Inou z tém dialógu E. Scalfariho s Františkom bola otázka nesmrteľnosti ľudskej duše. Inými slovami, podľa Františka sú neveriace duše po smrti tela anulované, žiaden trest pre ne nie je, a je pre nich všetko skončené. Tento bludný názor dnes zastávajú napr. aj Svedkovia Jehovovi, či Cirkev adventistov siedmeho dňa. Pán Ježiš ale o večnosti duše hovorí: Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu.“(Mt 10,28); a o večných mukách zatratených duší zasa: Potom povie aj tým, čo budú zľava: “Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!... A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života." (Mt 25,41.46) Bergoglio sa svojim bludným výrokom o anulácií duší stavia proti Božiemu slovu, aj proti katolíckemu učeniu svätých otcov!

Ďalšou časťou debaty bol dialóg medzi náboženstvami. Pseudo pápež tvrdí: „Keď je možný dialóg medzi rôznymi osobami, rôznymi kultúrami, rôznymi civilizáciami a rôznymi náboženstvami, môže misijnú cirkev stimulovať k dobru a obmedzovať egoizmus.“

Aký podnet k „dobru“ prináša pre cirkev medzináboženský dialóg? Čo je najväčším dobrom pre cirkev a svet? Jednota s inými náboženstvami neprinesie žiadne dobro, ako pre cirkev, tak ani pre svet. Naopak. Božie slovo svedčí, že Boh daruje večný život a požehnanie len tým, ktorí zachovajú jeho nariadenia a sú Mu poslušní. Ale tí, ktorí sú Bohu neverní a klaňajú sa falošným bohom – démonom (Ž 96,5), budú prekliati a naveky zahynú (Dt 30,15-20). Skutočným dobrom a šťastím ako pre svet, aj pre cirkev, je úprimné pokánie z hriechov a prijatie spásy v Ježišovi Kristovi. „Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 3,23-24). František ale tvrdí niečo iné, ako hovorí Biblia, aj všetky pravoverné cirkevné koncily. Pre neho je „dobrom“ cirkvi aj pre duše nehovoriť o pokání, o spasení v Kristovi, o odsúdení modlárstva, o Božom súde, o pekle. Podľa neho je „dobrom“ pre ľudí synkretizmus s pohanstvom a obmedzenie egoizmu je v tom, aby sme sa vzdali presvedčenia, že len kresťanstvo je Božím Zjavením, lebo existujú aj  iné cesty k „spáse.“Tento Bergogliov postoj k nekresťanským vierovyznaniam nie je žiadnym dobrom pre duše, ale naopak najväčším podvodom, lebo ich vedie do večného zatratenia v pekle!

Scalfari vyzdvihuje v svojich rozhovoroch Františkovu náuku a tvrdí, že má veľký zmysel pre tých, ktorí neveria, pretože sa týka aspektu hlboko ľudského, nezávislého na viere v Boha a v Krista, jeho Syna.

Scalfari správne odmaskoval Františka. Jeho náuka je naozaj proti kresťanská a nezávislá na viere apoštolov, aj pravovernej Cirkevnej Tradícii. Bergoglio nemá ducha Kristovho, ale ducha antikristovho. Veď on popiera základné pravdy katolíckej viery, ako: Božstvo Ježiša Krista, jedinečnosť spásy v  Kristovi, nesmrteľnosť duše, či večnosť pekla. Každý veriaci môže vedieť, že on hlása absolútne niečo iné, ako učil Kristus, svätí apoštoli, aj katolícke dogmy. Viditeľne dokazuje, že nie je katolíkom, lebo za hlásanie iného evanjelia podľa listu sv. Pavla Galaťanom 1, 8-9, spočíva na ňom Božie prekliatie a je vylúčený z katolíckej cirkvi!  Ako nájsť východisko v súčasnom stave?

Milý katolík, ak chceš byť spasený, tak musíš urobiť tieto kroky viery:

  • Oddeľ sa od ducha Assisi – ducha antikrista, ktorého má súčasná „cirkevná“ hierarchia, aj od apostatu Františka vo Vatikáne. Trojjediný Boh hovorí i tebe: „Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia!" (Sk 2,40).
  • Ako vzor k obnove tvojho vzťahu ku Kristovi a k zrieknutiu sa heréz ti môže poslúžiť formulár na vyznanie viery Byzantského katolíckeho patriarchátu - http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=29584
  • Zasväť jednu hodinu každý deň pre osobný rozhovor s Bohom. Začni čítať Bibliu.
  • Uč sa rozlišovať medzi Duchom Božím a duchom antikrista. Kto chce byť spasený, musí prijať Ducha Božieho (Rim 8,9) a musí vytrvať v duchovnom boji až do konca (Mt 24,13) i za cenu mučeníckej smrti.

        Rehoľníci SBM                                  Žilina, 14.4.2015