Choď na obsah Choď na menu
 

Slobodomurárstvo je protikresťanské hnutie

 

Mnohí ľudia si aj dnes myslia, že slobodomurárstvo je iba konšpiračná teória, ktorá nemá reálny základ. Ak takto uvažujú, tak nahrávajú na smeč slobodomurárom, ktorým vlastne vyhovuje, aby sa o nich uvažovalo iba ako o fikcii. Tu však treba povedať, že slobodomurárstvo má svoje reálne opodstatnenie, svoju históriu a svoje učenie. Z tohto dôvodu môžete  napríklad v Bruseli navštíviť slobodomurárske múzeum.

(http://www.brusselsmuseums.be/en/museum/39-belgian-museum-of-freemasonry ).

 V Čechách sa slobodomurárstvu ako duchovnému fenoménu venuje väčšia publicita a je predmetom religionistického výskumu. V konečnom dôsledku sú už dnes  aj  u nás v kníhkupectvách mnohé publikácie s touto tematikou.

K slobodomurárstvu sa vyjadrovali i pápeži, napr. Lev XIII., v dokumente Humanus Genus z roku 1884 píše:

Strhnite masku slobodomurárstva, a pozrite sa naň, aké je v skutočnosti“.

Pamätajme, že kresťanstvo a slobodomurárstvo sú svojou povahou nezmieriteľné“.

Pius IX považuje slobodomurárstvo za

„Synagógu Satana, ktorá radí svoju armádu do šíkov na odpor Kristovej Cirkvi“.

AVŠAK

Jezuita Cahill vo svojej publikácii (pozri zdroje) píše, že už počas II. Vatikánskeho koncilu a v narastajúcej miere po ňom, bola uznaná potreba dialógu so slobodomurármi. Bol pripustený názor, že hnutie sa natoľko zmenilo, že eventuálne každý katolík by mohol bez problémom patriť do lóže.

História slobodomurárstva

Vzniklo v 17. storočí, kedy skupina slobodných stavbárov (murárov), ktorí mali svoje privilégiá, prijali do svojich radov členov sekty Rosenkruciáni. V 18. stor. pribudli nemeckí Ilumináti, ktorí priniesli jednak výrazný prvok protináboženský (marxizmus) a anarchistický. Ten sa prejavil v odmietaní občianskych povinností. Navyše v celej organizácii sa v podstate od počiatku prejavoval silný židovský vplyv. Totižto židia, keď sú už raz do lóže prijatí, veľmi rýchle ju ovládnu. Ale napr. lóža B´nai B´rith (Synovia aliancie) je úplne židovská. Treba však pripomenúť, že v minulosti  cech murárov nebol iba cechom robotníkov, ale aj priemyselným združením (už v stredoveku vznikli napr. gildy). Mali mnohé výsady, stačí sa pozrieť na krásu kresťanských chrámov po celej Európe, čo sa premietlo do uznávania a rešpektovania aktérov staviteľského umenia. Jeho zákonitosti a zručnosti sa odovzdávali z pokolenia na pokolenie.

Rosenkruciáni boli tajným združením, ktoré sa okrem ezoterických náuk zaoberalo alchýmiou, presnejšie premenou menejcenných kovov na zlato. (Ezoterika – zo starogréc. eso = „vzťahujúci sa k vnútornému“, ide o tajnú náuku určenú pre zasvätených). Neskoršie od týchto „materiálnych“ snáh upustili a začali hovoriť o zmene (alchýmii) ľudského vedomia, čiže myslenia a zmýšľania človeka,  prostredníctvom ich filozoficko-náboženskej doktríny. Takže stavbári, murári, získali prostredníctvom novej sekty  okultnú duchovnosť a rosenkruciánska sekta dostala postavenie, čiže spoločenskú prestíž a zároveň tak členovia získali dôležité pozície v spoločnosti.  

 

            Učenie, kult a princípy slobodomurárov

-         Neveria v Najsvätejšiu Trojicu, ale vo Veľkého architekta vesmíru, ide o deistickú (nie teistickú) predstavu boha, ktorý síce stvoril svet, ale viac do neho nezasahuje. Človeka nezaväzuje žiadny morálny zákon daný Bohom. Takže podobne ako v satanizme tu platí, tzv. thelematický zákon, zákon slobodnej ľudskej vôle, ktorá sa sama rozhoduje, čo je dobré a čo zlé. Božie slovo jasne odhaľuje Veľkého architekta: „A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti.“(2 Kor 11, 14-15)

-         Ich hlavné symboly sú: 1. Biblia (nie ako výraz Božej autority, ale výraz viery v mravný svetový poriadok). 2. Pravítko (svetlo v človeku, symbol idey práva a povinnosti) 3. Kružidlo (svetlo okolo nás, symbol bratstva, služby ľudom). 4. Mystické číslo „3“(vychádza z gnosticizmu a novopytagoreizmu), 5. Trojuholník, niekedy vyznačený len tromi bodkami za podpisom. 6. Symbol pyramídy, na vrchole ktorej je oko (Viď jednodolárovú bankovku USA) majúce symbolizovať prítomnosť Lucifera (svetlonos). 7. Okrídlená postava s pochodňou v ruke (opäť Lucifer), ktorá spolu s planúcim červeným krížom poukazuje na protikresťanské zameranie. 8. Symbol planúcej hviezdy (päť alebo šesťcípa) má podľa nich vyjadrovať „múdrosť“, ktorá údajne ovláda lóže.

-       -  Do slobodomurárskych spolkov môže byť prijatý každý bez ohľadu na náboženstvo, len nesmie byť presvedčený, že to jeho je pravé.

-       - Ide o striktne organizovaný  útvar ľudí, ktorí vyznávajú zvláštny druh morálky a viery, morálka je úplne nezávislá od božskosti a od zákona Ježiša Krista.  

-       -Uctievajú Slnko a Falus ako synonymá boha a plodivej sily. Ich boh „Veľký architekt“ je bisexuálnou bytosťou, hermafrodit, On a Ona, dve pohlavia v jednom, muž a žena, vyjadruje sa kruhom a štvorcom.  Kruh je symbolom muža a zároveň egyptského boha Osirisa a štvorec – symbol ženy a súčasne bohyne Isis.  

-        - Rúhajú sa i posvätnému utrpeniu nášho Pána Ježiša, keď skratku I.N.R.I čítajú ako „Igne Natura Renovarum Integra“ ( všetka príroda je obnovená (slobodomurárstvom)).

-       -  Ezoterické slobodomurárstvo (t.j. slobodomurárstvo vnútorných kruhov a riadiacich síl) je totožné s doktrínou židovskej kabaly, čo je náboženstvo starých židovských siekt.

-     - Dôležitým princípom je – nedopustiť, aby sa zločiny individualizovali, ale generalizovali.


      Ciele slobodomurárov

 

-       -  Deštrukcia kresťanstva a úplné zvrhnutie celého náboženského poriadku sveta, odkresťančenie sveta.

-        - Odstránenie kríža a všetkých náboženských znakov zo všetkých legislatívnych zariadení, súdov, verejných nemocníc.

-        - Dosiahnuť materiálny pokrok, rozšíriť ducha nevery, bezbožnosť a podnecovať vzbury proti zákonnej autorite.

-          - Vytváranie chaosu v spoločnosti a paralelne falošné prezentovanie sa charitou a humanitárnymi akciami.

-               - Združiť ľudí do jednej obrovskej rodiny, ktorá môže a má nahradiť všetky cirkvi, aby tak nastolila jedinú cirkev - Cirkev humanity.

-      - RODINA MÁ BYŤ ZBAVENÁ SVOJHO BOŽSKÉHO POSVÄTENIA, ktoré jej priznávali dokonca i pohanské národy.

-  - Sekularizácia sobáša, zavedenie civilného sobáša i prostredníctvom odluky cirkvi od štátu.

-        -      Podporovať všetkými prostriedkami a za každých okolností Slobodu Reči, Slobodu Mysle, a Slobodu Svedomia v náboženstve a v politických otázkach. O tom svedčí aj ich vplyv na  Európsku úniu. Brian Freemantle, britský odborník na organizovaný zločin hovorí: „V Belgicku existujú aktívne lóže Orientu s členmi, ktorí sedia na najvyšších miestach v Európskej komisii. Sú schopní ovplyvňovať rozhodnutia a názory nevolenej exekutívy Európskej únie. Jedna zvlášť prominentná a politicky aktívna belgická rodina má silné väzby k lóži Orientu v zemi.“

-         - Zaviesť princípy slobody, rovnosti a bratstva do verejných inštitúcií.

-         -   Ovládnuť vzdelanie a cirkevnú správu, profesorské miesta a pulty prednášateľov ...

-         -    Riadiť sa heslom . „Nechajte klérus pochodovať pod vašou taktovkou vo viere, že pochoduje pod taktovkou apoštolov. Klaďte svoje siete do hlbočín sakristií, seminárov a konventov ...“

-       -  Odtiahnuť kňazov od oltárov a od praxe čnosti. Snažme sa zaplniť  ich mysle inými vecami.

-         -  Demoralizovať ľudí divadlami, literatúrou, medzinárodným športom, hrami, pitím a sexuálnymi výstrednosťami. Deštrukcia morálky pôžitkárstvom.  

-        - Vytvoriť jednu svetovú vládu.  Kontraadmirál Chester Ward, bývalý člen Rady pre zahraničné vzťahy (CFR), varoval Ameriku pred konečným cieľom tajnostkárskej organizácie: „Najvplyvnejšia špička týchto elitárskych skupín má jeden spoločný cieľ: usiluje po dosiahnutí toho, aby sa Spojené štáty vzdali svojej suverenity a štátnej nezávislosti...Medzinárodní bankári z Wall Street...chcú predovšetkým svetový bankový monopol, chcú ho od akejkoľvek moci, aby nakoniec uchvátili svetovú vládu.“ Podobne sa vyjadrili i členovia Trilaterálnej komisie v roku 1976: „Pred 200 rokmi vytvorili naši otcovia nový národ; teraz sa musíme spojiť s inými, aby sme vytvorili nový svetový poriadok.“

 

      Organizácie slobodných murárov

-       -  Ide o hierarchické usporiadanie lóží (učeň, tovariš, majster ...) a náborových organizácií.

-         - V krajinách existujú lóže ako napr. Grant Orient, Klasický škótsky rítus, Modré lóže. V USA ich oficiálne orgány sú The American Freemanson a  The New Age, ktoré sú otvorene protikresťanské. Vydávajú svoj rovnomenný časopis The New Age. Navyše Grant Orient otvorene hovorí o božskosti človeka a je zajedno s hinduistickým Krišnom, budhistami, ktorí učia, že „najsvätejší svätostánok je v srdci človeka“.

-        - Medzi ďalšie organizácie patria najmä Skupina Bilderberg, Rothschildova finančná skupina, členovia a podporovatelia rodiny Rockefellerovej, Lions club, Rímsky klub, OSN, Svetová banka, Medzinárodný menový fond, a iné.

-         Zaujímavý je fenomén bieleho murárstva, ide o organizácie, ktoré vďačia za svoje zriadenie  slobodomurárskym lóžam.  Práve vďaka nim si slobodní  murári skryto presadzujú svoje zámery. Patria sem Y. M. C. A ( Young Men´s Christian Association) a spoločnosť ROTARY. Jej deklarovaný cieľ je „posmeliť a posilniť vysoké etické normy v obchode a v profesiách“. Ich ciele sú však protikresťanské, a preto Svätá stolica už v r. 1929 prijala rozhodnutie, v ktorom sa píše, že je nežiadúce pre biskupov alebo iných cirkevných predstavených dovoliť kňazom, ktorí sú im podriadení, stať sa členmi Rotariánov, alebo sa zúčastňovať na ich schôdzach, pretože Rotariáni majú jasný slobodomurársky pôvod.  Účasťou v tomto spolku sa človek dostáva pod jarmo slobodomurárskeho   vazalstva. Ide tu vlastne o „slobodomurárstvo bez záster“. I súčasný pápež - apostata František je členom Rotary klubu.

 

Záver: Pohanské a magické obrady, a ani žiadne humanitárne činnosti, ktoré slobodomurári praktizujú, nikoho nespasia, ani mu nedajú Boží pokoj a pravé šťastie tu na zemi, ani po smrti. Neočistia ľudí od ich hriechov, ani nevyriešia ich problémy. Práve naopak: skrze tieto okultné(z lat. occultus= tajné, skryté) obrady pôsobí satan a  temní padlí anjeli – démoni,  klamnou mystickou duchovnosťou  spútavajú a trápia ľudské duše.

Dobrou správou však je, že Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa odvrátil od hriechu a žil. Boh poslal svojho Syna na svet, aby nás oslobodil od temnoty hriechu a dal nám večný život. „veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva;  ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi“(Rim 3,23-24). Jedinou cestou k Nebeskému Otcovi je Boží Syn. Ježiš hovorí: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“(Jn 14,6). Božou odpoveďou pre človeka, ktorý hľadá zmysel života a túži po dobre a šťastí, nie je falošný okultizmus, ale prijatie a nasledovanie Ježiša Krista, ktorý zomrel za naše hriechy z  lásky k nám a zachránil nás pred večným zavrhnutím v pekle.  „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“(Jn 3,16)

 

Zdroje :

CAHILL, E. Slobodomurárstvo a protikresťanské hnutie. Dublin : M. H. Gill and son limited, 1995/6.

LENNHOFF, E. Svobodní zednáři. Praha : Petrklíč, 1993.

GRANDT, G. Černá kniha svobodných zednářu. Praha : Knižný klub, 2010.

Svobodné zednářství. Praha : Svam, 1992.

JEFFREY, G.R. Konec světa? Antikrist a nový světový řád. Veritas et pneuma publishers ltd, 1998.

 

Sťahuj: Slobodomurárstvo je protikresťanské hnutie