Choď na obsah Choď na menu
 

Stanovisko pravovernej katolíckej cirkvi (SBM) k niektorým skresľujúcim vyjadreniam slovenských médií publikovaných v súvislosti s vysviackou pravoverného katolíckeho biskupa M. R. Jarabicu

 

Imrich Gazda v článku Exkomunikovaného kňaza zo Slovenska vysvätili na biskupa, o pravoverných kňazoch napísal: „Začali postupne exkomunikovať biskupov, rehoľníkov či učiteľov teológie.“ Skutočnosť je taká, že my, pravoverní kňazi, sme nikdy nikoho neexkomunikovali a nikdy sme netvrdili, že máme autoritu k ukladaniu týchto cirkevných trestov. Vždy sme iba zverejňovali skutočnosť, že dotyční biskupi a kňazi do stavu exkomunikácie upadli sami svojím správaním a učením odporujúcim katolíckej viere. Tieto zverejnenia tzv. automatických exkomunikácií opierame o Božie slovo Gal 1, 8, ako aj o príslušné cirkevné kánony.

 

V tom istom článku pán Gazda napísal aj, že: „Predchádzajúca snaha o oficiálnu registráciu v Českej republike bola neúspešná. Pritom neuvádza, o akej snahe a akej registrácii hovorí. Dáva však túto správu do súvisu s Byzantským katolíckym patriarchátom na Ukrajine. V podstate preberá dezinformáciu KBS a ČBK. Preto uvádzame nasledovné:

Podľa našich informácií sa Byzantský katolický patriarchát nepokúša o žiadnu registráciu pred štátnymi orgánmi na Ukrajine ani v inom štáte. Čo sa týka registrácie „Ukrajinskej pravovernej grécko – katolíckej církvi“ pôsobiacej v ČR – tá podala žiadosť o registráciu na Ministerstve kultúry ČR a rozhodnutie o tejto žiadosti nebolo českým ministerstvom dosiaľ vydané. Preto možo hovoriť o klamstve zo strany ČBK, KBS a ďalších, ktorí v snahe, čo najviac očierniť všetkých pravoverných katolíkov, túto dezinformáciu preberajú. V určitom zmysle ide tiež o bezbožné prianie apostatickej cirkevnej hierarchie, ktorá proti spomenutej registrácii pred štátnymi úradmi podniká všetko možné, vrátane nezákonného rozpaľovania náboženskej nenávisti a šírenia hrubo očierňujúcich klamstiev s cieľom celkom likvidovať pravovernú katolícku cirkev, ktorú títo hierarchovia veľmi nenávidia. Všetky tieto skutočnosti sú veľavravným svedectvom v prospech pravoverných, lebo pravá cirkev vždy bola, je a bude prenasledovaná.

 

Televízia Joj v spravodajstve o 12.00 dňa 22. 8. 2012 v správe o našej tlačovej konferencii, uskutočnenej toho istého dňa, uviedla mylnú a nezmyselnú informáciu, že my pravoverní kňazi nesúhlasíme s postojom katolíckej cirkvi, že Boh je len jeden. Ide o hrubé prekrútenie a úplnú zmenu našich vyjadrení, čoho sa TV JOJ dopustila v príspevku, v ktorom nenechala priamo zaznieť ani jednu našu vetu.

Skutočnosť je taká, že my v súlade s dvetisícročnou katolíckou tradíciou veríme a vyznávame jedného Boha v Najsvätejšej Trojici. Tohto jediného pravého Boha Otca, ktorý pre našu spásu poslal svojho Syna aj Ducha Svätého, v skutočnosti popiera ex-pápež Benedikt XVI. On totiž tvrdí, že Boh, ktorého vyznávajú kresťania, je totožný s bohom, o ktorom učí korán, a ktorého vyznáva moslimské náboženstvo. Korán pritom učí, že boh nemá Syna a vysmieva sa z viery v Najsvätejšiu Trojicu.

Pravú vieru v jedného Boha popreli Ján Pavol II. a Benedikt XVI. predovšetkým svojimi medzináboženskými stretnutiami v Assisi, kde sa modlili spoločne s pohanmi vyznávajúcimi mnohobožstvo. Tým sa títo pápeži-odpadlíci zjednotili s démonskými náukami vyznávajúcimi mnohobožstvo a odpadli od katolíckej viery v jediného pravého Boha, ktorý hovoril k Abrahámovi, Mojžišovi a prorokom, a ktorý sa nám v plnosti zjavil vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Uvedením tejto celkom chaotickej a nepravdivej informácie dali spravodajcovia TV JOJ najavo, že o kresťanskej viere nemajú ani potuchy.

Tým bizarnejšie znejú ich výroky, v ktorých nás opakovane nazývajú „exkomunikovanými kňazmi“. Tento termín je termínom kánonického práva, ktoré platí vo vnútri katolíckej cirkvi. Keď pán Zvolenský a Bezák vydali príslušné neplatné dekréty zverejňujúce našu údajnú exkomunikáciu, hovorili v zmysle cirkevného práva. Tým, že TV JOJ a ďalšie svetské médiá preberajú túto vnútrocirkevnú terminológiu, sa správajú,  ako keby katolícka cirkev bola na Slovensku doteraz štátným náboženstvom. Toto neodpustiteľné zaspatie doby je tým trápnejšie, že redaktori televízií zároveň prejavujú svoju hlbokú neznalosť právd katolíckej viery, čo je nakoniec všeobecným javom týkajúcim sa celej súčasnej slovenskej i celoeurópskej populácie. Táto všeobecná neznalosť katolíckej viery je svedectvom o vnútornej aj vonkajšej apostáze katolíckej hierarchie, ktorá, hoci je jednou z najvplyvnejších činiteľov slovenskej spoločnosti a má veľký priestor v médiách a školstve, nedokáže túto spoločnosť ani len informovať, čomu katolícka cirkev verí.

 

Deník SME v článku „Exkomunikovaní kňazi majú svojho biskupa“ nekriticky opublikoval vyjadrenie hovorcu KBS Jozefa Kováčika, ktoré tiež svedčí o neveľkej znalosti katolíckej viery. Kováčik totiž pre agentúru SITA povedal: "Spomínaná cirkev nie je katolíckou cirkvou. Sú teda zásadné pochybnosti o platnosti takéhoto svätenia." Toto vyjadrenie pána Kováčika je alebo sprostým klamstvom alebo žalostnou neznalosťou katolíckej náuky o sviatostiach. Cirkev vždy uznávala platnosť svätení udelených mimo katolíckej cirkvi. Je pravda, že bez dovolenia pápeža sú biskupské vysviacky už asi 1000 rokov v katolíckej cirkvi zakázané. Čo sa ale týka ich platnosti, tá nie je ani pri nedovolenej vysviacke narušená. Tak majú platné vysviacky a všetky ostatné sviatosti aj pravoslávni, ktorí pápeža neuznávajú, a na to či si môžu vysvätiť nového biskupa, sa ho prirodzene nepýtajú. Platnosť vysviacok pravoslávnych Vatikán uznáva.

Apostatická cirkevná hierarchia ale zámerne šíri zvesti o údajnej neplatnosti svätení biskupov, ktorí sa oddelili od heréz Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Nenachádza totiž lepší prostriedok ako svojich doposiaľ poslušných veriacich zastrašiť a zabrániť im tak v odchode do pravovernej cirkvi. Pritom KBS doposiaľ neuviedla relevantný argument na podporu svojho klamného tvrdenia o neplatnosti svätení pravoverných biskupov.

Naproti tomu my tvrdíme, že neplatné sú vysviacky a všetky ostatné sviatosti udelené biskupmi a kňazmi, ktorí sú v súčasnosti zjednotení s Benediktom XVI. a máme k tomuto tvrdeniu jasné dôkazy. Príčinou ich neplatnosti je apostáza od kresťanskej viery.

Na vysvetlenie: Tzv. zločiny proti viere rozdeľuje katolícke kanonícke právo na tri stupne. Prvým stupňom je schizma, ktorá znamená oddelenie se od zákonnej cirkevnej vrchnosti. Druhým stupňom je heréza, čo je popieranie niektorej jednotlivej pravdy katolíckej viery. (Napr. viery v nanebovzatie Panny Márie, ako je tomu u protestantov a pod.) Tretím a najväčším stupňom porušenia viery je tzv. apostáza, čo znamená odvrhnutie celej viery, teda inými slovami to, že človek prestene byť kresťanom. Takejto apostázy sa dopustí napr. katolík, ktorý prestúpi k jehovistom, či sa stane moslimom alebo jednoducho príjme nejaké nekresťanské vyznanie.

Ako to súvisí s platnosťou vysviacok? Ak by sa katolícky biskup stal napr. právoslávnym, mohol by ďalej slúžiť liturgie, spovedať a svätiť ďalších kňazov a biskupov a všetky tieto jeho sviatosti by boli platné; a to napriek tomu, že sa dopustil aj schizmy (tým že sa oddelil od katolíckej cirkvi), aj herézy (tým, že poprel vieru napr. v neomyslnosť pápeža a pod.) Nedopustil sa ale apostázy, lebo ďalej je kresťanom, teda verí v Najsvätejšiu Trojicu, verí, že Kristus Ježiš je pravý Boh a iba v Ňom je odpustenie hriechov a spása, tak ako to verí pravoslávna cirkev. Ak by sa tento bývalý katolícky biskup ale stal napr. jehovistom a ako jehovista si doma ďalej slúžil omše a vysvätil ďalších biskupov, jeho svätenie by bolo neplatné. Tak to nedávno Vatikán prehlásil o biskupovi Milingovi, ktorý odišel z cirkvi a stal sa členom Moonovej sekty, ale potom znova v Amerike „vysvätil“ na biskupov nejakých ženatých mužov. Takéto vysviacky sú nepatné, a to z jednoduchého dôvodu: chýba tu kreťanská viera a správny úmysel. Koná sa síce obrad svätenia, ale svätiteľ už týmto obradom robí niečo celkom iné, než udelenie sviatosti ustanovenej Ježišom Kristom, a to preto, že už v Ježiša Krista neverí. Ak k niečomu takému dôjde, je biskupská vysviacka udelená neplatne a dotyčný nie je biskupom a nemôže ďalej udeľovať príslušné sviatosti. My máme dôkaz, že práve k tomuto došlo na Slovensku, keď biskupi v decembri 2009 odmietli vyznať, že Ježiš Kristus je jediným Spasiteľom a odmietli zriecť sa tzv. ducha Assisi, čo je názor, že k spáse môže človek dôjsť aj skrze iné – nekresťanské náboženstvá. Zaujatím tohto postoja sa slovenskí biskupi v decembri 2009 zriekli kresťanskej viery ako celku a stali sa odpadlíkami od kresťanstva – apostatmi. Preto všetky sviatosti nimi udelené, sú neplatné. Ak oni vysvätia nejakého biskupa, bude to neplatné. Takto neplatne bol vysvätený mons. Haľko, ktorý teda nie je biskupom.

Matej R. Jarabica, SBM biskupom je, lebo bol platne vysvätený od katolíckych biskupov, ktorí sa zriekli ducha Assisi aj všetkých súčasných aj minulých bludov a vyznávajú celú katolícku vieru.

Toto je postoj pravovernej katolíckej cirkvi.

 

V Jarku dňa 27.8.2012

biskup Matej R. Jarabica a řeholníci SBM

Sťahuj Stanovisko pravovernej...