Choď na obsah Choď na menu
 

Pravé náboženstvo

Správa:

Na stretnutí svetových náboženstiev za pokoj 27. októbra sa očakáva 300 predstaviteľov 12-tich náboženstiev z viac ako 50 krajín. 176 z nich sú nekresťanské náboženstvá. Katolícka cirkev bude zastúpená okrem iných 13 predsedami biskupských konferencií ako aj patriarchami a veľkoarcibiskupmi spojenými s Rímom. Z nekatolíckych kresťanských cirkví je 12 delegácií z protestantských cirkví a organizácií, ako aj 17 cirkví z Východu. Najvyšším hosťom pravoslávia bude ekumenický patriarcha Bartolomej I. z Konštantínopolu. Anglikánov bude zastupovať ich prímas arcibiskup Rowan Williams.

Najväčšou skupinou z nekresťanských náboženstiev budú budhisti so 67 osobami. Z islamu príde 50 predstaviteľov. Ako zástupcovia židovstva potvrdili účasť medzi inými delegácie z izraelského veľkorabinátu a «Komisie pre medzinárodné konzultácie», ako aj rímsky vrchný rabín Riccardo Di Segni. Z Ázie pricestuje 17 šintuistov, 5 hindov, 5 sikhov, 3 taoisti, 3 jainisti, 3 konfuciáni, ako aj jeden prívrženec zoroastrizmu a náboženstva bahai. Tradičné náboženstvá Afriky, Ameriky a Indie budú zastúpené 4 delegátmi, tzv. Nové náboženstvo Japonska 13.

(kat.net)

Komentár:

O čo v podstate ide pri tzv. stretnutí náboženstiev v Assisi? – Pozrime sa na to bližšie!

(Dobre položená otázka je ako záber veslom. Posunie vás o kúsok ďalej. A kto sa správne pýta, dostane správnu odpoveď.)

Čo je to vlastne „náboženstvo“?

Religionisti aj filozofi uvádzajú množstvo definícií, ale v podstate slovo „náboženstvo“ znamená súbor náuk a praktík, o ktorých sa tvrdí, že vedú k Bohu.

Je viacero náboženstiev alebo existuje iba jediné?

Existuje iba jedno náboženstvo, pretože je iba jeden Boh a jediná cesta k Nemu! Všetky ostatné „náboženstvá“ sú falošnými cestami k Bohu!

Čo sa myslí termínom falošná cesta?

Myslí sa ním cesta nepravá, ktorá v skutočnosti nie je cestou k Bohu, ale od Neho.

Čo sa myslí slovami „falošné náboženstvo“?

Týmito slovami myslíme systém náuk a praktík, ktoré o sebe tvrdia, že vedú k Bohu, ale v skutočnosti od Neho odvádzajú; tvrdia, že vedú do neba, ale v skutočnosti vedú do pekla. Tak všetky náboženstvá, okrem toho jediného pravého, sú náboženstvami falošnými, teda v podstate nie sú vôbec náboženstvami, pretože nevedú k Bohu. (Podobne napr. falošné zlato nie je v skutočnosti zlatom, iba tak vyzerá.)

Ktoré náboženstvo je to pravé?

To, ktoré nám zjavil pravý Boh vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi!

Čo je dôkazom pravosti evanjelia hlásaného Ježišom Kristom?

-         -     proroctvá patriarchov a prorokov Starého zákona,

-  - Ježišove učenie s mocou (Mk 1,22), zázraky – uzdravenia, vzkriesenia, aj Jeho vlastné zmŕtvychvstanie,

-         - naplnenie Ježišovho proroctva, že Jeho evanjelium sa bude hlásať po celom svete všetkým národom,

-              -  naplnenie Jeho proroctiev o zničení Jeruzalema a iných proroctiev,

-            -   mučeníctvo všetkých apoštolov, ktorí osobne poznali Ježiša a boli svedkami Jeho smrti a vzkriesenia,

-         - mučenícka smrť miliónov kresťanov na celom svete,

-       -existencia Kristovej cirkvi napriek prenasledovaniam , aj útokom zvnútra,

-        - zázraky, uzdravenia a vzkriesenia, ktoré sa skrze hlásanie evanjelia dejú aj dnes.

Pripúšťa evanjelium hlásané Ježišom Kristom a apoštolmi iné cesty k Bohu mimo Krista? Nie!

(„A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení." Sk 4,12; „A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ Mk 16,15-16; tradičná katolícka zásada: „Mimo Cirkvi niet spásy.“ – rozumej, podľa chápaní sv. Augustína, že v Cirkvi je ten, kto je v Kristovi.)

Môže teda existovať iné náboženstvo okrem toho zjaveného v Ježišovi Kristovi?

Ako sme už povedali vyššie: žiadne iné náboženstvo okrem kresťanstva nie je skutočnou cestou k Bohu, a teda v podstate ani nie je náboženstvom.

Je teda vôbec správne hovoriť o tzv. iných náboženstvách?

Ak niekto hovorí o iných náboženstvách, ba dokonca o spolupráci s nimi, nepovie, že ide o náboženstvá falošné a používa termín „náboženstvá“ ako keby kresťanstvo bolo jedným z mnohých náboženstiev (ciest k Bohu), je bludár a odpadlík.

Ktoré z tých dvanástich náboženstiev zastúpených 27. 10. 2011 v Assisi je to pravé? Ani jedno!

Prečo tvrdíme, že tzv. katolíci, ktorí sa modlia spolu s pohanmi, nie sú vyznávačmi pravého náboženstva?

Pretože ten, kto akceptuje iné náboženstvá mimo evanjelia Ježiša Krista a pripúšťa, že aj ony môžu byť cestami k Bohu, popiera tým samým pravdu, že evanjelium je jediným pravým náboženstvom a Ježiš jediným Spasiteľom a cestou k Bohu, čím sa zrieka Ježiša Krista a pravého náboženstva – to je, zrieka sa katolíckej viery a kresťanstva vôbec.

Prečo tvrdíme, že ten, kto pripúšťa spásu prostredníctvom iných náboženstiev, zrieka sa tým Krista?

Pretože pravda, že Ježiš Kristus je jediným Spasiteľom, je podstatnou pravdou kresťanskej viery!

Čo myslíme slovami „podstatná pravda kresťanskej viery“? Myslíme tým takú pravdu, bez ktorej už evanjelium nie je samo sebou, nie je evanjeliom Ježiša Krista, ale iným evanjeliom. (por. Gal, 1,8) (Podstata je to, čo robí vec samu sebou, teda niečo, čo keď odstránime, vec už nie je tým, čím bola.)

Ako nazývame človeka, ktorý sa zriekol kresťanskej viery? Voláme ho apostatom alebo odpadlíkom – tým, kto odpadol od Ježiša Krista!

O čo v podstate ide pri tzv. stretnutí náboženstiev v Assisi? V skutočnosti nejde o žiadne stretnutie náboženstiev, ale o stretnutie ľudí, ktorí sa zjednotia na tom, že spoločne odmietajú Ježiša Krista a Jeho pravé náboženstvo a budú spoločne uctievať falošných bohov = démonov.

„Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.“ (1 Kor 10,20)

 

                  Komentár: rehoľníci SBM, Jarok, 25. 10. 2011

 

Sťahuj: Pravé náboženstvo