Choď na obsah Choď na menu
 

Štvavá kampaň proti pravoverným katolíkom

 

V posledných dňoch možno pozorovať náhlu štvavú kampaň proti pravoverným katolíkom, ktorí sa oddelili od apostatickej cirkevnej štruktúry, pretože odmietajú jej súčasné herézy. Ide predovšetkým o tieto:

1.     Náboženský synkretizmus reprezentovaný tzv. duchom Assisi,

2.     Historicko-kritickú teológiu, ktorá popiera inšpiráciu Svätého Písma a všetky zázraky, o ktorých Biblia svedčí,

3.     Nekritické prijímanie okultných praktík cirkevnými predstaviteľmi (homeopatia, akupunktúra, hypnóza, populárne formy veštenia, atď.).

4.     Pravoverní katolíci odmietajú aj blahorečenie Jána Pavla II., ktorý tento heretický prúd v cirkvi aktívne podporoval.  

Je viac ako pravdepodobné, že pri práve prebehajúcom očierňovaní pravoverných sa nejedná o jednotlivé náhodné vyjadrenia príslušníkov apostatickej cirkevnej štruktúry, ale o organizovaný plán sledujúci likvidáciu pravovernej katolíckej cirkvi. Verejne prezentovanou príčinou tejto zmeny stratégie oficiálnej cirkevnej štruktúry je tvrdenie, že pravoverní katolíci predstavujú nebezpečnú sektu ohrozujúcu spoločnosť. Aká je ale skutočná príčina? Presne opačná! Naši kritici sa dobre presvedčili o tom, že nie sme autodeštruktívnou skupinou uzatvorenou do seba, ale naopak sme prirodzene a zdravo sa rozvíjajúcim cirkevným spoločenstvom. Práve túto skutočnosť vnímajú ako ohrozenie svojej cirkevnej štruktúry, v ktorej sa sektárske a manipulatývne prvky naopak skutočne nachádzajú, čoho dôkazom je aj demagogický spôsob, akým svojich veriacich informujú o našej pravovernej katolíckej cirkvi – zamlčujú im samotnú podstatu problému, ktorá spočíva v nasledovnom: ich štruktúra zmenila odveký obsah spasiteľnej náuky, zatiaľ čo naša ho zachováva a od ich súčasných heréz sa oddeľuje.

 

V rámci zmeny svojej stratégie sa apostatická hierarchia uchýlila napr. k nasledovnému:

 

1.   1. Vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery (22.2.2012), spochybňujúce platnosť biskupských vysviacok pravoverných biskupov synodu UPHKC. (Pritom neudávajú žiadne argumenty, ktoré by mali svedčiť o údajnej neplatnosti týchto svätení. Kongregácia tvrdí, že také argumenty vlastní, neuvádza však ich charakter. Je jasné, že podobné argumenty neexistujú a ide iba o dohady, pretože biskupi UPHKC nikomu neoznámili mená biskupov, ktorí im biskupskú vysviacku udelili.)

2.      2. Štvavý demagogický „pastiersky list“ pražského exarchu L. Hučka, ktorý bol čítaný a vyvesený v pražskej gréckokatolíckej katedrále sv. Klimenta. Na internete pravdepodobne dostupný nie je, pretože zámerom tohto Hučkovho listu plného štvavého očierňovania a nadávania do siekt bolo zastrašenie príslušníkov ukrajinskej národnosti žijúcich v Prahe s cieľom, aby sa títo nepripojili k pravovernej cirkvi.

3.      3. Dve správy KBS opakujúce nepravdy vyhlásené Kongregáciou. Výsledkom týchto očiernení pravoverných je napr. rozpaľovanie náboženskej nenávisti v niektorých obciach, kde sa skupiny pravoverných katolíkov nachádzajú. Ide o trestné činy porušujúce medzinárodne uznávané a ústavne zaručované práva na slobodu náboženského vyznania páchané príslušníkmi apostatickej cirkevnej hierarchie. K tejto aktivite sa pridávajú aj rôzny „literáti“, ktorí v štvavej kampani proti pravoverným zrejme vidia vhodnú príležitosť na svoje zviditeľnenie a kariérny postup. (por. napr. článok Mgr. Dariusza Żuk-Olszewského)

4.     4. Obdobné očierňovanie, k akému súčasne dochádza na Ukrajine. (Televízne relácie prinášajúce správy o údajných sektárskych prvkoch v skupinách pravoverných katolíkov, „pastierske listy“ a kázne nesené v takom istom duchu.)

Pri tejto kampani proti pravoverným dochádza k tým najhorším obvineniam, vrátane tvrdení, že ide o sektu s kabalistickými a okultnými praktikami, s prvkami mágie; že sa tu uzdravuje pomocou napojení na diabla; že predstavitelia „sekty“ sa dopúšťajú fyzického a psychického teroru; že ide o skupinu s autodeštruktívnymi tendenciami apod. Pri všetkých týchto tvrdeniach sa zásadne neuvádzajú dôkazy toho čo sa tvrdí. Tragické je, že teraz sa na takéto hrubé očierňovanie podujali aj vrcholní predstavitelia náboženskej organizácie, ktorá si osobuje výhradné právo nazývať sa Katolíckou cirkvou.

Treba ešte podotknúť, že aj proti samotnému zakladateľovi skutočnej Katolíckej cirkvi, Ježišovi Kristovi, boli vznášané presne tie isté obžaloby. Je iba samozrejmé, že aj dnes musia tieto klamlivé očiernenia znášať jeho nasledovníci, príslušníci pravej Katolíckej cirkvi založenej naším Spasiteľom. On hovorí: Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?! ... Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. (Mt 10,24-30)

 

 

 

 

Rehoľníci Spoločnosti sv. Bazila Veľkého, Jarok, 2. 4. 2012

 

 

Sťahuj: Štvavá kampaň...