Choď na obsah Choď na menu
 

Súčasná situácia v Cirkvi a pravdivý postoj k zachovaniu viery

 

Dnešnú dobu môžeme charakterizovať ako dobu plnú konzumizmu, nemravnosti, nepokoja, násilia, rozkvetu neopohanstva, okultnej hudby,  nových pojmov ako gender, či juvenílna justícia a relatívnosti trvalých mravných hodnôt. Akoby platilo heslo: Temno vo svete a temno v Cirkvi. Prečo? Pravdivá odpoveď je táto: Kresťanstvo odpadlo od živého Boha!

Dňa 1. mája 2011 ex- pápež Benedikt XVI. tzv. „beatifikáciou“ Jána Pavla II. postavil na oltár k úcte ducha Assisi- ducha antikrista, a týmto činom samého seba vylúčil z Cirkvi (Gal 1,8). Týmto gestom pápež – apostata nastolil falošnú úctu k pohanským náboženstvám a vniesol do Cirkvi prekliatie s novým bludným učením, podľa ktorého sú modloslužobné náboženstvá tou istou cestou ku spáse ako  katolícka viera. Vatikán týmto postojom zmenil ducha i učenie. Verejne poprel jedinečnosť spásy v Ježišovi Kristovi,  čím zradil Ježišovo evanjelium, aj 2000-ročnú Tradíciu Cirkvi! Ovocím tohto odpadu cirkevnej hierarchie od katolíckej viery je to, že mlčí k súčasným hriechom a bludom, schvaľuje ich a vôbec nenazýva lož lžou, ani pravdu pravdou. Vatikán neukazuje ani na podstatu kresťanstva – a to na pokánie a na spásu nesmrteľných duší v mene Pána Ježiša Krista. Platí o nich, čo povedal Ježiš: Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.“(Mt 23,13)

Plody tohto odpadu od živého kresťanstva vidieť aj dnes v osobe antipápeža Františka, ktorý hlása iné evanjelium. Za toto na neho, ale aj na každého, kto s ním tvorí vnútornú jednotu, dopadá Božia anatéma – prekliatie! Apoštol Pavol hovorí: „Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty – anathema!“(Gal 1, 8-9) Zmenu katolíckej viery u Františka vidieť napr. v jeho manifeste Evangelii Gaudium. Píše: „Snívam o misijnom rozhodnutí, ktoré bude schopné všetko premeniť, aby sa zvyklosti, štýly, harmonogramy, slovník i všetky cirkevné štruktúry stali primeranou cestou k evanjelizácii súčasného sveta skôr než k sebazáchove.“ Čo myslí tým všetko premeniť? Z Františkových mnohých vyjadrení, čo je vo Vatikáne, je badať, o čo mu ide: zlikvidovať ešte akú takú živú vieru u posledných katolíkov, vyhnať z nich Božieho Ducha a dať im ducha iného – ducha sveta a  antikrista. (Viď jeho schvaľovanie pohanských náboženských tradícií a ich  „modlitieb“ k „Bohu“, tolerancia k ateistom i hriechu transsexualizmu a homosexualizmu, prijatie „liečby“ okultným taoizmom, odmietanie obrátenia nekresťanov na pravú vieru, podpora ateistickej evolúcie a iné.) Cirkevné štruktúry, slovník, štýly, harmonogramy, budú premenené, teda budú dané do služby, ale  proti obnove Cirkvi – jej satanizácie. Toto anti „misijné rozhodnutie“ je proti Kristovi, Jeho Cirkvi, aj proti pápežstvu.

Preto dnes každý katolík, ktorý túži ísť do večného života, sa musí radikálne rozísť s takou hierarchiou, alebo aj „veriacimi“, ktorí schvaľujú apostáziu (odpad) od kresťanskej viery a herézy súčasného pseudo pápeža Františka! Kto je poslušný takejto Judášskej odpadlíckej štruktúre, ide s nimi do pekla!

Taktiež kňaz, ktorý pri liturgii je zjednotený s Františkom a spomína jeho meno, tým zverejňuje svoj  jasný postoj, že prijíma aj ducha, ktorého má František – t. j. ducha Assisi – ducha antikrista. Sväté omše takýchto kňazov sú preto neplatné! Katolícki veriaci sú povinní takýchto duchovných napomenúť! Každý kňaz a každý katolík je v súčasnej dobe preto pred Bohom aj pred Cirkvou povinný vyznať pravú katolícku vieru. Prečo je potrebné vyznanie viery? Aby sa vedelo, v koho verím a koho sa zriekam; t. j. že verím v jedinečnosť spásy v Kristovi a odmietam diabla aj s jeho falošným pohanstvom i herézami, s ktorými tvorí jednotu dnešná „cirkevná“ hierarchia.

Preto, milý katolík, zriekni sa bludov a vyznaj spasiteľnú vieru, ktorá tu bola už od dôb apoštolov. Venuj každý deň aspoň hodinu pravdivému rozhovoru s Bohom, odovzdávaj mu svoje hriechy, svoje problémy a pros Ho o vytrvalosť až do konca, aj za cenu straty dobrého mena, priateľských vzťahov, či aj za cenu mučeníctva! Pomôckou k vyznaniu viery v Ježiša Krista, ako pravého Boha a pravého človeka, a k zrieknutiu sa démonov aj ich heréz, ti môže poslúžiť napr. aj tento formulár:

  1. Zriekaš sa historicko – kritického neomodernizmu a ducha ateizmu, ktorý je za ním? Zriekam!
  2. Zriekaš sa ducha Nostra aetate i tzv. ducha Assisi – ducha antikrista? Zriekam!
  3. Zriekaš sa ducha gender – gay ideológie a s ňou spojenou juvenilnou justíciou? Zriekam!
  4. Zriekaš sa satana a démonov, najmä tých, ktorí pôsobia dnes skrze rôzne skryté formy mágie, veštenia a špiritizmu(homeopatia, akupunktúra, hypnóza, veštenie kyvadlom, povery...) a ducha New Age? Zriekam!
  5. Zriekaš sa ducha, ktorý je za slobodomurárstvom? Zriekam!
  6. Veríš, že za nás, a teda aj za teba a za tvoje hriechy, Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži a na tretí deň vstal z mŕtvych, a to reálne a historicky? Áno, verím!
  7. Prijímaš Pána Ježiša za svojho Spasiteľa a odovzdávaš Mu svoj život? Áno!
  8. Prijímaš testament z kríža vyjadrený slovami Krista učeníkovi: „Hľa, Tvoja matka!“? Áno!
  9. Prijímaš v plnosti Ducha Svätého, aby si bol martýrom Kristovým ako apoštoli? Áno!

       Každý katolík, ktorý chce byť spasený, musí ostať verný spasiteľnej viere v Pána Ježiša Krista a oddeliť sa od ducha antikrista, ducha antievanjelia,  ktorého má dnešná apostatická cirkevná hierarchia na čele s Vatikánom.

Neboj sa urobiť krok viery a Boh ti dá svoje svetlo i milosť, čo máš robiť ďalej. Spasiteľ hovorí: „Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 32-33).