Choď na obsah Choď na menu
 

Úvod do knihy proroka Micheáša

 

220px-micah_prophet.jpgMicheáš pochádzal z mesta Morasti, ktoré sa nachádzalo v Judsku. Jeho meno znamená „Kto je ako Boh?“. Pôsobil za judských kráľov Joatama (752-736), Achaza (736-721) a Ezechiáša (721-693). Bol vrstovníkom proroka Izaiáša, s ktorým má aj spoločné proroctvo o budúcej sláve Siona (4, 1-3 = Iz 2, 2-4). Napomínal národ za jeho hriechy, ako sú modloslužobníctvo, chamtivosť, násilie, nemorálnosť a vykorisťovanie, predpovedal tresty kráľom a kňazom, sudcom, falošným prorokom, úpadok severného kráľovstva a zbúranie Jeruzalema spolu s chrámom. Ale aj tešil ľud prísľubom návratu židov z babylonského otroctva a správou o kráľovstve Mesiáša, aké má byť vybudované na Sione (Novozákonná Cirkev). Prorokoval tiež o tom, ako národy prídu v pokániu k Bohu, uveria v Neho a On sa nad nimi zľutuje. „Zase sa zmiluje nad nami, zmyje naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše viny.“(Mich 7, 20)

Jeho knihu možno deliť na 3 časti:

  1. (Kap. 1-3) obsahuje hrozby proti Judsku a Samárii
  2. (Kap. 4-5) opisuje mesiášske proroctvá
  3. (Kap. 6-7) vyčíta národu nevďačnosť a končí nádejou na spásu, že v budúcnosti, keď bude panovať Mesiáš, prevládne skutočný pokoj, spravodlivosť a právo

O Božskej inšpirácii Micheášovho spisu nemožno pochybovať. Už prorok Jeremiáš (26, 18) spomína slová tohto proroka (3, 12). Cirkev podľa starobylej kresťanskej Tradície vždy učila, že jednotnosť obsahu, myšlienok, slohu a reči nedovoľuje knihu trhať na viac kusov, niektoré z nich Micheášovi upierať a pokladať ich do neskorších dôb. Preto tu neobstoja a odporujú Tradícii námietky heretika J. Heribana, podľa ktorého vraj „zbierku Micheášových výrokov neskôr rozšírili o viaceré aktualizačné dodatky“, alebo že „text 7, 8-20 pravdepodobne nepochádza od Micheáša.“ (Porov. Úvod do knihy proroka Micheáša, J. Heriban, s. 1939)

V Novom zákone vidieť naplnenie starozákonného proroctva od Micheáša u evanjelistu Matúša, kedy veľkňazi a zákonníci dokazovali Herodesovi, že sa Spasiteľ narodí v Betleheme. (Mt 2, 1-5 = Mich 5, 1) Napokon aj samotný Boží Syn, Pán Ježiš Kristus uvádza citát (Mt 10, 35-36) z knihy proroka Micheáša (Mich 7, 6)

Povzbudenie pre Kristovu cirkev

Ako kresťania sa môžeme inšpirovať z Micheášovej knihy napríklad tým, v čom spočíva pravá nábožnosť: „Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.“ (Mich 6, 8)