Choď na obsah Choď na menu
 

Úvod do Knihy proroka Zachariáša

Autor knihy

zechariah.jpgPôvodca spisu, Zachariáš, syn Barachiášov, pochádzal z kňazského rodu. Jeho meno znamená „Pán sa rozpamätal“. Bol vrstovníkom proroka Aggea a svoj prorocký úrad začal v druhom roku Dária Hystaspesa (521 – 486 pred Kr.) Podľa knihy Ezdrášovej aj on prispel, podobne ako Aggeus, k znovu postaveniu chrámu v Jeruzaleme, ktoré sa napokon uskutočnilo v r. 516 alebo 515.  

Knihu delíme na dve časti:

1., Časť (kap. 1-8) začína výzvou k izraelitom, aby sa vrátili k Pánovi, aby sa On mohol vrátiť k nim. Keď Zachariáš povzbudzoval ľud k dokončeniu obnoveného chrámu, dostal od Boha víziu 8 videní, ktoré uisťovali židov v Judsku, že Bohu záleží na jeho ľude a vládne nad jeho budúcim osudom. Prvých 5 vízií hovorí o nádeji a potešení, zvyšné 3 o súde. Vo štvrtom prorockom videní je Mesiáš nazvaný ako Boží služobník, Výhonok a Kameň, ktorý odstráni hriechy (3, 8-9). Krásnym starozákonným mesiášskym proroctvom je i korunovačná scéna Mesiáša, ako Kráľa a Veľkňaza, ktorého predobraz zastupoval Jozue. (6, 9-13) Vybudovanie nového, budúceho Pánovho chrámu Mesiášom znamená, že On postaví nové Kráľovstvo Božie, ktoré sa napr. aj v Ezechielovi opisuje ako chrám (Ez 40). Boh v tejto stati okrem iného sľubuje, že mnohé národy sa raz obrátia na pravú vieru (8, 20-23).

2., Časť (kap. 9-14) tvoria dva oddiely apokalyptického proroctva a každé z nich je uvedené slovom „výnos“, alebo „výrok“ (9, 1; 12, 1). Prvý výnos obsahuje prísľub mesiášskej spásy pre Izrael (Cirkev) a odhaľuje, že budúci Mesiáš, nazvaný Pastier, ktorý dokoná túto spásu, bude najskôr odmietaný a zmarený. (11, 4-17; porov. 13, 7) Ďalší výnos (12, 1- 14, 21) hovorí o obnove a obrátení Izraela. Boh predpovedá, že budúci Boží ľud bude mať ľútosť a bude nariekať nad „tým, ktorého prebodli“. (12, 10) V ten deň vytryskne prameň na očistenie od hriechov pre Dávidov dom (13, 1), Boží ľud povie „Pán je môj Boh“ (13, 9) a Mesiáš bude vládnuť ako Kráľ nad Jeruzalemom (môže znázorňovať i Cirkev), viď Kap. 14.

V stručnosti možno zhrnúť, že Zachariáš mal pri písaní dvojaký zámer:

A., Kapitoly 1-8 boli spísané kvôli tomu, aby povzbudili ostatok izraelitov v Judsku, aby dokončili výstavbu chrámu a vytrvali, dokiaľ nebude úloha splnená.

B., Kapitoly 9-14 boli napísané s cieľom, aby povzbudili ten istý ľud, ktorý bol skľúčený, keď dokončievali chrám, že sa ešte neobjavil Mesiáš a aby vyjavili, čo to bude znamenať, keď Mesiáš skutočne príde.

Spory o autorstvo knihy

Liberálni exegéti neobchádzajú svojimi nevereckými výmyslami ani túto prorockú knihu. Biblista Heriban píše: „Biblisti sa zhodujú na tom, že Kniha proroka Zachariáša v dnešnej podobe nepochádza od toho istého autora a jej časti nevznikli v tom istom období...viacerí biblisti pokladajú aj druhú časť za dielo dvoch rozdielnych anonymných autorov a označujú ich názvami Deutero-Zachariáš (značka Dt Zach, hl. 9-11) a Trito-Zachariáš (značka Tr Zach, hl. 12-14).“

Tieto nezmyselné teórie v skutočnosti nemôžu obstáť. Jednak odporujú Cirkevnej Tradícii a po druhé znehodnocujú pravdivé argumenty zachovania celistvosti knihy. O jednom autorovi a jednote spisu svedčia viaceré fakty. Napríklad: V druhej časti sa vyskytujú podobné myšlienky ako v prvej, o Mesiášovi kráľovi sa hovorí 6, 9-13 a tiež 9, 9n.; o obrátení pohanov 2, 15; 6, 15 a tiež 8, 23; 14, 16. Ďalej je to spoločný výraz „Pán Zástupov“: 1, 6 a tiež 10, 3; 14, 16. Pritom aj reč diela je jednotná; v oboch jej častiach sú rečové zvláštnosti, ktoré sú v iných knihách Starého zákona zriedkavé.

Božskú inšpiráciu potvrdzuje NZ

Božský pôvod diela v Novom zákone je dostatočne zaručený. Spomeňme napríklad Sv. Matúša (21, 4) a sv. Jána (12, 15), ktorí sa pri slávnostnom vstupe Ježiša do Jeruzalema, ako Kráľa pokoja, odvolávajú na Zachariášovo proroctvo 9, 9: „Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.“

 Matúš taktiež spomína v nadväznosti na Zachariáša, že budúci Vykupiteľ bude zradený za 30 strieborných: „Odvážili mi teda mzdu, tridsať strieborných.“ (Zach 11, 12-13). Spasiteľ pred svojim zajatím na Olivovej hore cituje Zach 13, 7: „Udri pastiera, nech sa stádo rozpŕchne“. Apoštol Ján (19, 37) pri prebodnutí Kristovho boku na kríži podáva proroctvo Zach 12, 10: „potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli“. Toto je jedno z mnohých mesiášskych proroctiev, jednoznačne hovoriace o Ježišovej vykupiteľskej smrti, ktoré sa naplnilo na Kalvárii. Narážku na tento verš badať aj v Knihe Zjavenia sv. Jána, kde sa spomína v súvislosti s Kristovým druhým príchodom na konci sveta a s následným posledným Božím súdom: Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.“ (Zjv 1, 7) Napokon starozákonná predpoveď o zasľúbenom Mesiášovi tvrdí aj to, že ako Kráľ a vládca nad všetkými národmi založí svoje slávne večné kráľovstvo. (Zach 14, 6-19; porov. Zjv 11, 15; 21, 24-26; 22, 1-5)

Odkaz pre Cirkev

Novozákonná Kristova Cirkev sa môže inšpirovať  Knihou proroka Zachariáša predovšetkým tým, že sa zamyslí nad svojimi životnými cestami, teda ako žijeme a ako napĺňame životný plán, ktorý má Pán Boh s nami. Pokiaľ tak nečiníme, treba počuť výzvu hneď z úvodu knihy, ktorá svedčí o návrate k Bohu. (Zach 1, 3) Od Zachariáša sa môžeme poučiť aj tým, že pôst nezahŕňa len zriekanie sa telesných žiadostí, ale i zmenu životného štýlu. „Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!“ (Zach 7, 9-10)

(Ako jeden zo zdrojov uvedených v liste je Studijní bible s výkladovými poznámkami, Úvod: Zacharjáš, s. 1473 – 1475)