Choď na obsah Choď na menu
 

Výklad k  poznámkam od J. Heribana z evanjeliu podľa Matúša – 2,2.

 

„Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť." (Mt 2,2).

Citácia: „Mudrci sa v gréckom texte volajú „mágoi“(mágovia). Pomenovanie označuje perských kňazov, ktorí pre svoju učenosť boli aj kráľovskými poradcami. Zaoberali sa prírodovedou, najmä hvezdárstvom a veštením z oblohy hviezd...Nevedno, koľko ich bolo. Z počtu darov sa usudzuje, že boli traja.“

three-wise-men-visit-jesus.jpgOdpoveď: Podľa tradície boli mágovia pôvodne vznešení a vzdelaní pohania, pochádzajúci z Perzie. Titul králi dostali pravdepodobne preto, lebo mali veľkú vážnosť u vladára, alebo pochádzali zo vznešeného rodu. Od IX. Storočia sú známi pod menami: Gašpar, Melichar a Baltazár. Traduje sa, že pochádzajú z potomstva Noemových synov. Meno Gašpar sa spája s Kaspickým morom, pri ktorom sa usadili  Jafetovi potomkovia. Melichar znamená kráľ svetla a spája sa s poludňajšími krajinami, s Egyptom a Etiópiou, kde prebývali potomkovia Chámovi. Baltazár je meno chaldejské a poukazu na Babylonskú ríšu, kde prebývalo Semovo potomstvo. Hviezda, ktorá sa im ukázala na východe, nebola obyčajná, ale bol to výnimočný svetelný zjav od Boha, aby králi lepšie spoznali Kristovo narodenie. Ako vedeli  usúdiť z hviezdy, že sa narodí Spasiteľ?

V starom zákone je veľa proroctiev o Vykupiteľovi, o ktorých sa dopočuli pohanské národy, konkrétne však od doby, kedy sa židia dostávali do zajatia a usadzovali sa medzi inými národmi. Tieto proroctvá dozaista poznali i mudrci najmä od proroka Daniela, ktorí za čias babylonského kráľa Nabuchodonozora hovoril o pravom Bohu a Mesiášovi. Je zrejmé, že poznali i proroctvo Baláma: „Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela. On rozbije spánky moabské a temeno všetkým synom Seta.“(Nm 24,17). Božím vnuknutím im bolo známe, že až sa narodí Vykupiteľ a kráľ z Judska, objaví sa na nebi veľká hviezda. Boh im to jasne viditeľne zjavil a sám ich podivuhodnou hviezdou priviedol do Jeruzalema.  Odtiaľ išli do Betlehema, kde sa poklonili Božiemu Synovi, Pánovi Ježišovi a dali mu svoje dary: zlato, kadidlo a myrhu. Zlato predstavuje Ježiša ako kráľa, kadidlo pripomína  Ježišovo Božstvo a myrha ukazuje na utrpenie a bolesť Mesiášovu. Čiže mudrci uverili v pravého Boha a Spasiteľa a zanechali pohanské hvezdárstvo. Potom sa z Betlehema vrátili späť do svojej krajiny, kde ich podľa Tradície pokrstil svätý apoštol Tomáš. Svätí otcovia nás vzhľadom na dary povzbudzujú, aby sme i my z pokladnice svojho srdca obetovali Božskému dieťaťu tieto dary: zlato lásky, kadidlo modlitby a myrhu sebazaprenia.

 

 Sťahuj: Výklad k evanjeliu podľa Mt 2,2