Choď na obsah Choď na menu
 

 

Výklad k stati z Jánovho evanjelia o Logose

 

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“(Jn 1,1).

V úvode svojho evanjelia apoštol Ján (1, 1-18) učí o Božskom Slove, či Logose, ktorým rozumie Božieho Syna, druhú Božskú osobu; ukazuje totiž na jeho pomer k Bohu Otcovi, vôbec k svetu a  zvlášť k ľudstvu. Svoju náuku o Slove čerpal zo Zjavenia, a to od Ježiša Krista, ktorého bol učeníkom (Zjv 19, 13). Istý podklad pre ňu však mal tiež zo Staro- zákonného zjavenia, a to v tých miestach, kde sa hovorí o Múdrosti Božej, ako o osobe (napr. Múdr 7, 21-30; 8,3; 9,9; Prís 8, 23-31), alebo o anjelovi Hospodinovom, ktorý vyniká nad všetkými anjelmi, hovorí v Božom mene a nárokuje si Božskú poctu. (Napr. Ex 23, 20-21; 3,2 a porov. s 3,4).  Niekedy sa v SZ Múdrosť sama nazýva ako Slovo („Memrat“).  Napríklad Múdr 18,15. Preto úplne chybne a hereticky súdili racionalisti(HKT), keď tvrdili, že svätý Ján prevzal učenie o Slove z Platónovej alebo Filónovej filozofie alebo od gnostikov; lebo od nich Ho ani nemohol prijať, pretože sa u nich vôbec nevyskytovalo. Jánovo učenie o Slove (Logose) je úplne iné ako bolo učenie spomínaných filozofov a bludárov.  

Apoštol Ján použil výraz Slovo pre Syna Božieho najskôr preto, pretože Ho pokladal za najvhodnejší k označeniu druhej Božskej osoby ako takej, skrze ktorú sa zjavuje Boh Otec, a tiež preto, lebo v tej dobe,  keď písal svoje evanjelium, niektorí bludári označovali spomínaným termínom iba akúsi domnelú bytosť, ktorá vraj povstala výronom z božskej bytosti a utvorila svet z „večnej“ hmoty.

Označenie Božieho Syna názvom Slovo v spisoch apoštola Jána (1 Jn 1,1;) taktiež svedčí o Božskej prirodzenosti  Kristovej, to znamená,  že Ježiš Kristus je jednej Božskej podstaty s Otcom, čiže je Boh, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť. „a to Slovo bolo Boh...a Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Toto je  podstatná pravda katolíckej viery, ktorá odporuje rôznym filozofickým a pohanským názorom, podľa ktorých je Ježiš len najdokonalejšia ľudská bytosť, alebo len jeden z múdrych učiteľov ľudstva. Napríklad Sekta svedkov Jehovových, aby poprela Kristovo Božstvo, si citát z Jánovho evanjelia vo svojom „písme“ upravila tak, aby odmietla túto základnú kresťanskú pravdu. Pán Ježiš však potvrdzuje svoju Božskú podstatu  v Písme Svätom aj iným titulom, ktorý patril v Starom zákone Bohu, a to: Ja Som, Ktorý Som (JAHWE). Kristus hovorí: „Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch" a „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som."(Jn 8, 24.58).

 

Sťahuj: Výklad o Slove Božom z Jánovho evanjelia