Choď na obsah Choď na menu
 

Výklad SBM úvodu do knihy proroka Zachariáša od J. Heribana

 

zechariah.gifProrok Zachariáš, syn Barachiášov a vnuk Adov, bol zrejme z kňazského rodu (Neh 12, 1; 4,12.16) Jeho meno znamená „Pán sa rozpamätal“. Bol súčasníkom proroka Aggea(porov. 1,1 s Ag 1,1 a Ezd 5,1; 6,14) Podľa knihy Ezdráš sa aj on zaslúžil o znovu postavenie chrámu v Jeruzaleme. Doba vzniku knihy patrí medzi roky 520 – 470 pred Kr. Jeho proroctvo delíme na dva diely. Prvý diel (Kap. 1-8) začína prosbou k židom, aby sa obrátili späť k Bohu, že by sa On mohol obrátiť k nim. Keď Zachariáš povzbudzoval národ k dokončeniu obnoveného chrámu, dostal od Boha osem videní a jeden náznačný úkon, ktoré povzbudzovali izraelské spoločenstvo v Judsku a Jeruzaleme, že Bohu záleží na svojom ľude, chce ho spasiť a vládne nad jeho budúcim osudom. Päť prvých proroctiev (napr. o Pánových jazdcoch, očistení Veľkňaza, zlatý svietnik medzi dvoma olivami) obsahuje nádej a útechu ľudu. Posledné tri sa týkajú Božieho súdu (Lietajúca kniha klatieb, žena unesená na džbáne, štyri vozy). Druhý diel knihy (Kap. 9-14) tvoria dve časti apokalyptického proroctva, pričom každé z nich je uvedené slovom „výnos“ (9,1; 12,1) Prvý výnos tvorí prísľub mesiášskej záchrany pre Izrael a tvrdí, že budúci Mesiáš ako Pastier, ktorí zavŕši spásu, bude najskôr odmietnutý (11,4-17; porov. 13,7) Druhý výnos hovorí o obnove a obrátení Izraela. Boh predpovedá, že Boží ľud bude nariekať nad zabitým pastierom, nad „tým, ktorého prebodli“(12,10). V ten deň vyrazí prameň pre očistenie od hriechov pre Dávidov dom(13,1) a obrátený Izrael povie „Pán je môj Boh“ (13, 7-9) Posledná hlava spomína Mesiáša, ktorý bude panovať nad Jeruzalemom (Kristovou cirkvou) ako kráľ (Kap- 14).

Autor všetkých kapitol tohto spisu je podľa kresťanskej tradície jeden – prorok Zachariáš, a nie žiadni viacerí tzv. anonymní autori ako Deutero Zachariáš (hl. 9-11), alebo Trito Zachariáš (Hl. 12-14. - Pozri Úvod do knihy proroka Zachariáša od J. Heribana) O tom, že celé dielo je súborom jedného autora, svedčí aj to, že i v kapitolách 9-14, ktoré spochybňujú heretickí teológovia, sa vyskytujú podobné výrazy, ako v prvotných kapitolách. Napríklad o Mesiášovi – kráľovi  sa hovorí v 3,8; 6,12 a tiež v 9,9. O obrátení pohanov sa píše v 2,11; 6,15 a tiež v 8, 22 a 14,16 atď. Aj reč knihy je jednotná a v oboch častiach sa vyskytujú rečové zvláštnosti, ktoré sú v iných knihách SZ zriedkavé.

Na záver treba zdôrazniť, že už spomínané Zachariášove proroctvá o Mesiášovi, sa naplnili na Božom Synovi, Ježišovi Kristovi. Podľa Novozákonných pisateľov sa takto uskutočnili predpovede o Kristovi: 1. Kristus (pomazaný) príde v poníženej podobe a v nízkom postavení. (9,9; 13,7; Mt 21,5; 26,31.56) 2. Obnoví Boží ľud krvou svojej zmluvy (9,11; Mk 14,24). 3. Bude pastier poblúdených a rozptýlených oviec (10, 2; Mt 9,36). 4. Má byť zradení a odmietnutí(11, 12- 13; Mt 26,15; 27,9-10) 5. Bude prebodnutý( 12,10; 13,7; Jn 19,37). 6. Opäť sa však vráti ako slávny Panovník, aby oslobodil svoju Cirkev od jej nepriateľov( 14, 1-6; Mt 24, 30-31; Zjv 19,15) 7. Bude panovať ako kráľ a to pokojom a spravodlivosťou (9, 9-10; 14, 9.16; Rim 14,17; Zjv 11,15) 8. Nad všetkými národmi založí svoju večnú mesiášsku ríšu (14,6-19; Zjv 11,15; 21,24-26; 22, 1-5) 9. Z budúceho Jeruzalemu (Kristova pravá Cirkev) sa bude rozlievať Božie požehnanie na všetky strany a obnovený Jeruzalem bude prebývať v bezpečí (14, 8-11) Nepriatelia Jeruzalemu (Božej cirkvi) budú zasiahnutí veľkou ranou(14, 12-15), pohania sa obrátia k pravého Bohu a tí, ktorí tak neurobia, budú potrestaní(14,16-19). Potom bude Božie stádo – Kristova cirkev, svätá (14,20 n.)