Choď na obsah Choď na menu
 

Výroky pápežov o islame - v minulosti a dnes

 

Otázka č. 1: Čo vždy učila katolícka Cirkev prostredníctvom pápežov o náboženstve islamu?

Odpoveď: Tu sú výroky niektorých z nich

Bl. Urban II. († 1099) dal výzvu v Clermonte pred križiackou výpravou v r. 1095:

„Chceme vás upovedomiť o nebezpečenstve, ktoré ohrozuje vás a celý veriaci svet. Otrasné správy k nám prišli o udalostiach, ktoré sa stali v oblasti Jeruzalemu a v okolí mesta Konštantínopol; správy, že ľud z Perzského kráľovstva (Turci), rasa úplne cudzia Bohu, vtrhla na kresťanské územie ohňom a mečom... Úplne zrovnali so zemou niekoľko Božích chrámov a obrátili iné kostoly na svoje zvyklosti a ku svojim kultom. Bez ostychu vyvrátili oltáre a znesvätili ich... Svätý hrob nášho Pána Spasiteľa je v rukách neveriacich, ktorí hanebne týrajú a svätokrádežne poškvrňujú miesta svojou necudnosťou... Jeruzalem je teraz držaný v zajatí svojimi nepriateľmi a uvrhnutý do otroctva tými, ktorí nepoznajú Boha, pretože sú pohanmi... Mesto volá a túži po slobode, prosí neustále, aby ste prišli na pomoc...“

Bl. Pápež Gregor X. († 1276)

„Zem, ktorú si Pán zvolil na našu spásu a ktorú posvätil svojou vlastnou krvou, aby vykúpil ľudstvo svojou smrťou, bola drzo napadnutá a je už dlhú dobu obsadená bezbožnými nepriateľmi kresťanského mena, rúhačskými a neveriacimi Saracénmi... Beštiálne tam vraždia kresťanský ľud na veľkú urážku Stvoriteľa, na rozhorčenie a smútok všetkých, ktorí vyznávajú katolícku vieru. Kde je Boh kresťanov? – to je ich nadávka, ktorou sa im neustále posmievajú...“

Pápež Kalixt III. († 1458)

Na sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna 1456 vyzýval všetkých biskupov, arcibiskupov a patriarchov, aby sa modlili za kresťanské vojsko pred bitkou pri Belehrade:

„Na prvú nedeľu každého mesiaca sa v každej diecéze majú konať procesie, kde sa má modliť, aby hroziaca turecká invázia mohla byť zvrátená; má sa slúžiť omša proti pohanom.“

Pápež Pius II. († 1464)

„Ale ako môžeme očakávať pokoj od národa, ktorý dychtí po našej krvi a ktorý sa už usadil v Uhorsku po tom, čo si podmanil Grécko?... Mohamed nikdy nepoloží zbrane, pokiaľ úplne nezvíťazí alebo nebude úplne zničený. Každý ich úspech bude len odrazovým mostíkom pri podmaňovaní si všetkých západných monarchií, zvrhnutí kresťanskej viery a nastolení zákona svojho fanatického proroka na celom svete...“

Pápež Lev X. († 1521)

„Stavajú sa (Turci) k ceste pravého svetla a spásy s úplným pohŕdaním a neústupnou slepotou. Útočia na životodarný kríž, na ktorom náš Spasiteľ zomrel, aby svojou smrťou zničil smrť a nevýslovným tajomstvom jeho presvätého života obnovil život.“

Pápež Lev XIII. († 1903)

V modlitbe zasvätenia ľudstva Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ktorá sa každoročne čítala na sviatok Krista kráľa pred Sviatosťou oltárnou, prosí:

„Kraľuj všetkým tým, ktorí sú stále v temnote modloslužby alebo islamu a neodmietni ich priviesť do svetla a kráľovstva Božieho.“

Zhrnutie katolíckeho učenia o islame: Islam nepozná a neverí v pravého Boha, je nepriateľom Boha i celého kresťanstva,  patrí medzi pohanské, násilné a  rúhavé náboženstvo.

Otázka č. 2. : Dnes sa všeobecne preferuje učenie, hlásané už za bývalého pápeža – apostatu Jána Pavla II., že katolícky kresťan uctieva rovnakého Boha ako náboženstvo islamu.

Odpoveď: Toto je blud! Náuka najväčšieho moslimského proroka Mohamedova jednoznačne protirečí Bohom zjavenej kresťanskej viere. Moslimská kniha Korán popiera základné pravdy spasiteľnej viery, ako učenie o Svätej Trojici, Božstvo Kristovo, aj jeho vykupiteľskú smrť na kríži. Preto moslimský Alah nemôže byť, a ani nie je, totožný s kresťanským Bohom a  žiadny kresťan ho nesmie uctievať!  

Otázka č. 3.: Ako možno chápať výroky súčasného tzv. pápeža Františka, že všetci ľudia (teda aj moslimovia) sú „Božími“ deťmi, Korán je vraj posvätná kniha ako Biblia a že islam sám o sebe nie je násilný?

Odpoveď: Vyhlásenia lžipápeža Františka sú heretické a nezlučiteľné s učením Písma Svätého aj         s cirkevnou Tradíciou! Sv. Don Bosco hovorí: „Mohamedovo náboženstvo sa skladá z ohavnej zmesi judaizmu, pohanstva a kresťanstva. Mohamed šíril svoje náboženstvo nie prostredníctvom zázrakov či presvedčivých slov, ale prostredníctvom zbraní... Korán predstavuje celý rád chýb, pričom tie najzávažnejšie sú proti morálke a uctievaniu pravého Boha.“

Bergoglio navyše potvrdil svoju viditeľnú apostáziu (odpadnutie) od Krista, i od učenia Cirkvi, verejne aj tým, že viackrát  počas obradov na zelený štvrtok umýval a bozkával nohy mohamedánom, čím sa de fakto podriadil učeniu islamu. 

Otázka č. 4.: Čo je úlohou pápežstva, najmä vo vzťahu k islamu? Môže cirkev konať tzv. medzi náboženský dialóg s islamom?

Odpoveď: Prvoradou povinnosťou pápeža je chrániť nepoškvrnený poklad pravej viery pred  herézami a hlásať  spásu a odpustenie hriechov v mene Pána Ježiša Krista všetkým neveriacim. Božie slovo svedčí: „A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.“ (1 Jn 5, 11 – 12). Vytvárať s islamom tzv. medzináboženský dialóg je zradou Kristovho evanjelia, aj celého kresťanstva!

Otázka č. 5: Čo by povedali pravoverní pápeži Františkovi, a tým, ktorí s ním tvoria vnútornú jednotu, dnes?

Odpoveď: Jednoznačne by mu pripomenuli slová apoštola Jána: „To je antikrist, kto popiera Otca i Syna.“ (1 Jn 2, 22) a tiež Ježišovo varovanie: „hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete.“(Lk 13, 5)

 

Rehoľníci SBM                                     Jarok 6. 8. 2018                                                                                                        

(Uvedené citáty o islame pochádzajú z knihy Predchodca antikrista? Pápeži a svätí svedčia proti islamu vydanej Inštitútom Leva XIII.)