Choď na obsah Choď na menu
 

Zavádzajúci návrh zákona o tolerancii

 

Na oficiálnej internetovej stránke Európskeho parlamentu sa istý čas nachádza dokument s názvom Európsky vnútroštátny zákonný rámec na podporu tolerancie, ktorý vypracoval Výbor EU pre toleranciu (European Council on Tolerance and Reconciliation). 

 Z návrhu zákona vyberáme: 

Článok 1 - Definície

Pre účely tohto zákona:

(a) „Skupina“ znamená určitý počet ľudí spojených spoločnými rasovými alebo kultúrnymi koreňmi, etnickým pôvodom, náboženským vyznaním alebo jazykovými väzbami, rodovou identitou alebo sexuálnou orientáciou, alebo akýmikoľvek inými charakteristikami podobného charakteru.“  

(b) „Skupinové ohováranie“ znamená hanlivé komentáre vykonané na verejnosti a zamerané proti skupine v zmysle odseku (a) alebo jej členom s cieľom podnecovať k násiliu, osočovať skupinu, vysmievať sa skupine, alebo ju falošne obviňovať.

Článok  2 - Účel zákona

Účelom tohto zákona je:

...(e) Prijatie konkrétnych opatrení pre boj proti neznášanlivosti, najmä s cieľom odstrániť rasizmus, predsudky založené na farbe pleti, etnickú diskrimináciu, náboženskú neznášanlivosť, totalitné ideológie, xenofóbiu, antisemitizmus, antifeminizmus a homofóbiu. 

Z pohľadu súčasnej situácie v Európskej únii je zrejmé, čo sa týmito vyjadreniami o tzv. ochrane rôznych skupín ľudí myslí. Napríklad, ak niekto bude chcieť varovať  spoločnosť pokojnými manifestáciami pred šírením rodovej (gender) ideológie a  homosexualizmom, pretože ničia tradičnú rodinu a vedú k  likvidácii jedinca i národa, bude zaradený do „skupinového ohovárania“, a obvinený podľa čl. 1(c) zo „Zločinu z nenávisti“, čo bude preňho znamenať „akýkoľvek a akokoľvek definovaný trestný čin spáchaný proti osobám alebo majetku, ktorého obete alebo ciele boli vybrané z dôvodu ich skutočného alebo domnelého spojenia so skupinou definovanou v bode (a) či podpory alebo členstva v tejto skupine.“

Podobná situácia môže čakať i  rodičov, ak by nechceli akceptovať to, keď učitelia na hodinách sexuálnej výchovy budú ich deti učiť už od útleho veku o sexe a o výbere  sexuálnej orientácie. Budú označení za homofóbov  a zločincov, ktorí netolerujú „práva“ detí na ich sexuálny život, za čo môžu ísť do väzenia, ako to možno pozorovať napr. v Nemecku.

Toto však nie je všetko. Článok 7  hovorí o sankciách. Medzi aktivity považované za zločiny postihnuteľné ako trestná činnosť s priťažujúcimi okolnosťami, patria okrem iného: „Zločiny z nenávisti v zmysle definície podľa Článku 1(c) a podnecovanie k násiliu proti skupine v zmysle definície podľa Článku 1(a).“

Môže to znamenať napr. to, že ak  mladý človek  na už spomínanej pokojnej manifestácii verejne vyjadrí svoj nesúhlas s nanucovanou homodiktatúrou, podľa článku 7 budú „Mladiství odsúdení za spáchanie trestných činov uvedených v odseku (a) a budú musieť podstúpiť rehabilitačný program, ktorého cieľom bude vštepiť im kultúru tolerancie.“ 

Čiže tu sa pripravuje totalitný režim, ktorý potrestá tých, čo uznávajú normálne a zdravé hodnoty a ochráni tých, čo vedú abnormálny a neprirodzený spôsob života.  

Táto nadnárodná  antitolerancia sa má zaviesť podľa návrhu zákona i do vzdelávania a štát ju má pritom chrániť.

Článok 8  - Vzdelávanie

Vláda je povinná zabezpečiť, aby:

(a) „Školy, počnúc základnými, zaviedli predmety podnecujúce študentov k akceptácii rozmanitosti a podporujúce ovzdušie tolerancie voči iným kvalitám a kultúram.“

(f) Ministerstvá školstva zabezpečia, aby učebné materiály v bežných kurzoch neobsahovali žiadne narážky a znevažovania namierené proti akejkoľvek skupine podľa definície v Článku 1 (a).

(g) Bude sa podporovať – a podľa potreby subvencovať vládou – vydávanie kníh, hier, spravodajstva v novinách a časopisoch, výroba filmov a televíznych programov propagujúcich ovzdušie tolerancie.“

Štát by mal chrániť zdravé a morálne hodnoty a zlo by mal trestať. Žiaľ, dnes sme svedkami toho, že niektorí členovia vlády to, čo sa pripravuje v tomto návrhu zákona, teda toleranciu ku gender – gay ideológii, zastávajú a vnucujú ju najmä študentom, čím však nechávajú mladých ľudí, aby si sami touto falošnou ideológiou vykopali hrob.  

Kiež je tento dokument výzvou pre mnohých občanov Slovenska, aby pokiaľ sa ešte dá, bránili morálne, rodinné a kresťanské hodnoty a písaním listov upozorňovali politikov, že takéto zavádzajúce dokumenty si na Slovensku neželajú!

 Rehoľníci Spoločnosti svätého Bazila Veľkého  

Žilina  16. 12. 2013

 

Sťahuj: Zavádzajúci dokument o tolerancii