Choď na obsah Choď na menu
 

Zmena učenia: Diecéza pripúšťa rozvedených jednotlivo k prijímaniu

 

163724985-bb226b51-3306-4ff4-b274-4ec0377fd555.jpgKatolíci, ktorí sa po rozvode znova „zosobášia“, môžu v Rímskej diecéze pristupovať v určitých prípadoch k Eucharistii! Týmto nedávno šokoval kardinál Agostino Vallini, ktorý takto aplikuje do praxe protikresťanskú pápežskú exhortáciu „Amoris laetitia“.

O čom je táto exhortácia? Tento protikatolícky dokument de facto spochybňuje zdravú katolícku náuku o rodine, postavenej na učení Biblie a cirkvi. Ide najmä o podmienky  k prijímaniu sviatostí pre rozvedených a znova zosobášených, či o nerozlučiteľnosti sviatosti manželstva. Zneužíva kresťanské termíny pod rúškom falošného milosrdenstva na vytváranie  situácií, ktoré vedú k ťažkým hriechom, zvlášť cudzoložstva. I toto je jedným z jasných znamení, že Vatikán zamenil kresťanské učenie za svoje nové náboženstvo. Čo hlása? Popiera Písmo Sväté v jeho základných pravdách (Božstvo Kristovo, jeho zázraky, kresťanstvo stavia na roveň pohanských náboženstiev...) a tiež odhodil i Cirkevnú  Tradíciu. Tvári sa ako „katolícky“, ale pritom pod cirkevnými pozitívnymi pojmami, či gestami, zneužíva svoju autoritu na zvádzanie ako veriacich, tak aj neveriacich do večného pekla.

Iný reálny príklad, ako dôsledok „nového učenia“ Vatikánu. Profesor Kobylinski z Poľska, sa nedávno takto  verejne vyjadril k tzv. decentralizácii cirkvi, o ktorej rokoval pseudopápež František a jeho poradcovia. „Toto je Kopernikovský prevrat, bude dochádzať k zmene chápania mnohých otázok, ktoré boli 2000 rokov nemenné… Ide o  premodelovanie náboženskej výuky...ide o začlenenie do globálneho planetárneho procesu… pápež môže bývať v Amerike… Pápež bude de facto len symbolom...“ Čo majú za cieľ tieto tzv. Kopernikovské prevraty a začlenenie výuky do globálneho planetárneho procesu? Je to likvidácia pravoverného apoštolského učenia,  v ktorom je spása; a  tiež všetkých Božích náuk, ktoré Cirkev vždy učila a hájila! Navyše je tu jednoznačný návrh definitívne zlúčiť všetky vierovyznania v  tzv. globálnom procese  do jedného svetového náboženstva – ale bez pokánia a bez Krista ako jediného Spasiteľa sveta - teda náboženstva antikrista. Toto dnes presadzujú najmä tajné globálne elity slobodomurárov skrze tzv. Nový svetový poriadok (NWO). A Vatikán namiesto toho, aby upozorňoval veriacich na hriechy vo svete a kázal spásu v Božom Synovi, Ježišovi Kristovi, spolupracuje na genocíde cirkvi, aj celého sveta!

Aké je riešenie pre katolíckych kresťanov, aby si zachránili svoje duše a ubránili si nemennú vieru v Trojjediného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého? Oddeliť sa od odpadlíckej náboženskej hierarchie i za cenu zosmiešňovania, či straty dobrého mena a zostať oddaní Božiemu evanjeliu, za ktoré zomierali svätí kresťanskí mučeníci.     Ježiš hovorí: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5,11:12)

Znova pripomíname, že na Františkovi I. spočíva  podľa Listu Galaťanom 1, 8-9 a v súlade s vieroučnou bulou Cum ex apostolatus officio pápeža Pavla IV. za hlásanie heréz, ale aj na tých, ktorí s ním súhlasia,  niekoľkonásobná Božia exkomunikácia – anatéma. Bergoglio je neplatným pápežom a pápežský úrad okupuje nezákonne. Všetky sviatosti ním vysluhované, ako i tých cirkevných hierarchov, ktorí sú s ním v duchovnej jednote, sú neplatné! Za týchto nepriateľov Cirkvi sa katolíci majú modliť, odpúšťať im, ale kvôli spáse svojej vlastnej duše ich nesmú poslúchať. A kto dnes skutočne patrí do Kristovho mystického Tela – svätej Cirkvi? Do Katolíckej cirkvi patria v súčasnosti len tí veriaci, ktorí zachovávajú neporušený poklad katolíckej viery, pravovernú Cirkevnú Tradíciu a oddelia sa od všetkých heréz, a tiež apostatov (odpadlíkov) hlásajúcich iné evanjelium. (por. Gal 1:9) Len o tomto pravovernom Božom stáde platí Ježišovo slovo o Jeho cirkvi, že Ju pekelné brány nepremôžu. (Mt 16:18).

Rehoľníci SBM                                                                                                                                                Jarok, 11. 1. 2017