Choď na obsah Choď na menu
 

Modlitba v naliehavej potrebe

(Siedmik)

 

Modlitba zahŕňa sedem dní. Ak ide o veľmi vážnu vec, je možné sa ju modliť opakovane 7 týždňov. Na 50-ty deň bol zoslaný Duch Svätý. 50-ty rok bol Božím milostivým rokom. „Ak budete o niečo prosiť Otca v Mojom mene, dá vám to.“ (Jn 16,23)

 

I. Pondelok

Ó, Múdrosť večná a vtelená, najmilší a klaňania najhodnejší Ježišu, pravý Bože a pravý človeče, jediný Synu Otca večného a Márie, vždy Panny! Hlboko sa Ti klaniam v lone a sláve Tvojho Otca, kde si bol po celú večnosť, a v panenskom lone Márie, Tvojej najdôstojnejšej Matky v čase Tvojho vtelenia. Vzdávam Ti vďaky za to, že si zmaril sám seba a prijal spôsob otroka (Fil 2,7), aby si ma vytrhol z krutého otroctva diablovho. Teraz prijímam a až do smrti chcem prijímať túto pokoru.

Môj Pane, aj keby som vynikal pôstom, modlitbou, štedrosťou, nevinnosťou alebo akoukoľvek inou cnosťou, to všetko sa bez pokory rozpadne a zhynie.

Život je krátky, nepoznám deň ani hodinu svojej smrti. A Ty ma vyzývaš, aby som bol pripravený na smrť, na Boží súd a večnosť. Preto mám dnes žiť z viery, akoby to bol prvý a zároveň posledný deň v mojom živote. Pane Ježišu, Ty teraz klopeš na dvere môjho srdca. Ja Ti teraz otváram a prijímam Ťa za svojho Spasiteľa a Pána. „Prijímam“ (niekoľkokrát to v duchu s vierou zopakuj). Teraz o mne platí: „Tým, ktorí Ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ (Jn 1,12)

(3x Zdravas Mária)

 

II. Utorok

Ježišu, vyznávam Ti svoju veľkú a skrytú pýchu, v skrytosti svojho srdca sa totiž pokladám za najlepšieho, za najdôležitejšieho a za najzbožnejšieho. Keď môžem vykonať niečo dobré, tak ešte viac vo mne rastie pocit nadradenosti, nenahraditeľnosti a ešte viac odsudzujem blížnych. Som väčší hriešnik než tí, ktorých odsudzujem, pretože to, čo odsudzujem, to sám robím. Dostal som viac milostí a svetla, a napriek tomu neprinášam „ovocie hodné pokánia“ (Mt 3,7-10). Som plný pýchy, hnevu, závisti, kritiky, svojvoľník, ktorý sa búri proti vôli Božej. Som najväčšou prekážkou svojim blížnym, aby mohli uveriť, obrátiť sa a rásť vo svätosti. Od večných trestov sa môžem zachrániť len pokorou, o ktorú sa musím denne usilovať. Môj Ježišu, od Teba sa mám učiť tichosti a pokore (Mt 11,29). Dívam sa na tŕňovú korunu na Tvojej hlave, vidím sliny na Tvojej tvári, trstinu v ruke, šarlátový plášť, počujem tie posmešné slová! Ty nevinný trpíš za mňa! Za moje minulé hriechy: reptanie, svojvoľnosti, pôžitkárstvo a rôzne pohoršenie mi tu na zemi patrí bitie, pľuvanie, pohŕdanie a zosmiešňovanie. To je pre mňa to najväčšie dobrodenie, ktoré musím neustále vyhľadávať, byť zaň vďačný a ďakovať každému, kto ma bude tupiť a ponižovať. (Poďakuj Ježišovi za konkrétne poníženie a utrpenie, ktoré dopustil z lásky k tebe.)

(3x Zdravas Mária)

 

III. Streda

Ježišu, ja, ___________, úbohý hriešnik, obnovujem a potvrdzujem v prítomnosti Tvojej Matky svoje krstné sľuby:

• zriekam sa navždy satana,

• zriekam sa navždy všetkej jeho pýchy,

• zriekam sa navždy akejkoľvek spolupráce s ním.

Ďalej sa zriekam všetkých nečistých démonov, ktorí poškvrňujú a zotročujú predovšetkým moje telo: démona obžerstva, smilstva, alkoholizmu, démonov hypochondrie, lenivosti, mamony, konzumu … Dobrá Matka, aby teraz vo mne nezostalo prázdne miesto, vypros mi u Ježiša ducha sebazáporu a čistoty!

Ďalej sa zriekam všetkých démonov, ktorí poškvrňujú a zotročujú predovšetkým moju dušu: ducha klamu, strachu pred nasledovaním Teba, ducha hnevu, závisti, kritiky, posudzovania, sebaľútosti, rúhania, vzbury, duchov, ktorí pôsobia v dnešnej dobe skrze nečistú hudbu, časopisy, literatúru, televíziu, internet a verejnú mienku. Zriekam sa ducha pýchy, bludu, farizejstva, liberalizmu, racionalizmu, gnosticizmu a všetkých náboženských démonov zneužívajúcich city a rozum a ničiacich živú vieru. Zriekam sa všetkých démonov, ktorí skrze verejnú mienku pokladajú zlo za dobro a dobro za zlo. Dobrá Matka, vypros mi u Pána Ježiša ducha pravdivej sebakritiky a poslušnosti, aby tak miesto v mojej duši nezostalo prázdne.

(3x Zdravas Mária)

 

IV. Štvrtok

Ďalej sa zriekam všetkých nečistých démonov, ktorí poškvrňujú a zotročujú predovšetkým môjho ducha: sú to démoni, ktorí prešli skrze špiritizmus, hypnózu, homeopatiu, ľudových liečiteľov, psychotronikov, paradiagnostikov, veštcov, magnetizérov, astrológov, bielych a čiernych mágov a ich činnosť. Zriekam sa démonov, ktorí prešli skrze jógu, zen, reiki, Silvovu metódu, transcendentálnu meditáciu, horoskopy, kondiciogramy, akupunktúru, čínske masáže a iné orientálne praktiky, skrze čítanie okultnej literatúry, skrze rôzne praktiky a sympatie vyvolané masmédiami a verejnou mienkou ovládanou démonickými silami!

Zriekam sa démonov, ktorí prešli ako temné dedičstvo z 3. až 4. pokolenia za to, že moji predkovia dali vieru rôznym formám mágie, veštenia, špiritizmu a magnetizérstva.

(Uvedom si pred Bohom, že sa teraz zriekaš. Niekoľkokrát v duchu zopakuj: „Zriekam sa.“)

Všetkých týchto démonov, ktorým som sa vedome či nevedome otvoril alebo ich zdedil, sa úplne zriekam. Dobrá Matka, vypros mi, nech do prázdneho miesta vo mne zostúpi v plnosti Duch Svätý, ktorého si prijala spolu s apoštolmi v deň Turíc (Sk 2).

(3x Zdravas Mária)

 

V. Piatok

Ďakujem Ti, Pane Ježišu, Synu Boží, že si zomrel za mňa na kríži a Tvoja krv ma teraz očisťuje od každého hriechu (1Jn 1,7). Ty si smrťou na kríži zlomil silu hriechu i diabla. Krstom som bol ponorený do Tvojej smrti (Rim 6,4). Pred smrťou si povedal: „Žíznim!“ Bol to nielen fyzický smäd, ale aj vnútorná túžba po dokonaní diela spásy. Ježišu, aj ja s Tebou teraz žíznim po svojej spáse i spáse svojich blížnych.

Vo zvolaní „Eli, Eli, lema sabakthani“ si vyjadril moment najťažšieho boja, keď si vzal na seba aj všetky moje hriechy a bol si mučený démonmi temnoty.

Vo zvolaní „Je dokonané“ si dokonal dielo spásy. Diabol a hriech bol porazený. Nie je treba nič dodávať, len si to uvedomovať a realizovať.

Tieto Tvoje slová sú vyvrcholením Tvojho umierania a týkajú sa aj mňa. Posledné slová vyjadrujú okamih Tvojej spasiteľnej smrti i za mňa: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Pane Ježišu, skrze krst som bol ponorený do Tvojho víťazstva na kríži – do Tvojej smrti. Silu Tvojej smrti mám vierou sprítomňovať pri zriekaní sa svojej vôle aj v malých veciach (lenivosť, strach …). Aj ja teraz vierou prežívam smrť spolu s Tebou – moment absolútneho víťazstva a odovzdanosti: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ (Lk 23,46) (Niekoľkokrát v duchu s vierou zopakuj: „Otče, porúčam svojho ducha.“)

(3x Zdravas Mária)

 

VI. Sobota

Pane Ježišu, predtým, ako si predniesol slová vzťahujúce sa na Tvoju smrť, si povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja Matka.“ (Jn 19,25-27) Aby som realizoval tajomstvo krstu, teda jednotu s Tvojou smrťou a Tvojím vzkriesením, musím duchovne stáť pod krížom ako Tvoj učeník (učeníčka). Učeníkom je ten, kto je ochotný stratiť všetko (Lk 14,33) i svoju dušu pre Teba a evanjelium (Mk 8,35). Teraz vedome v duchu pod Tvojím krížom strácam svoju dušu pre Teba a evanjelium (niekoľkokrát v duchu s vierou zopakuj: „strácam svoju dušu“).

V duchu pohliadni ukrižovanému Ježišovi do tváre. Aj tebe dáva svoj testament slovami: „Hľa, tvoja Matka!“ Povedz: „Prijímam.“ (Niekoľkokrát to v duchu s vierou zopakuj.) Učeník ju prijal do seba (eis ta idia, Jn 19,27). Ježiš prišiel na svet skrze Máriu a Ducha Svätého. Tak sa chce zrodiť a žiť aj v tebe. Uvedom si: matka nielen odovzdáva život, ale tiež učí správne žiť. Ježišova Matka učí žiť s Ježišom a v Ježišovi.

(3x Zdravas Mária)

 

VII. Nedeľa

Pane Ježišu, Ty si vstal z mŕtvych reálne a historicky, a tým si dokázal svoje Božstvo. Každý atóm, každá bunka i všetko živé svedčí o Božej múdrosti a všemohúcnosti. Ty si Boh.

V noci po sobote si vstal z mŕtvych a v ten deň si sa ukázal mnohým, a potom si sa ešte zjavoval 40 dní. Keď apoštoli prijali Ducha Svätého, svedčili o Tvojej výkupnej smrti, hlásali pokánie na odpustenie hriechov i Tvoje reálne vzkriesenie. Za toto svedectvo zaplatili aj svojimi životmi ako mučeníci. V krste som spojený nielen s Tvojou smrťou, ale zároveň i s Tvojím životom, s Tvojím vzkriesením (Kol 2,12). „Ježišu, Ty vo mne a ja v Tebe.“ (Niekoľkokrát to v duchu s vierou zopakuj.)

Každú nedeľu mám prežívať Tvoje vzkriesenie, ale aj plné prijatie Ducha Svätého, aby som bol Tvojím svedkom a bol ochotný tak ako apoštoli dať za Teba svoj život. Nech mi Duch Svätý dá svetlo a silu, nech Tvoj oheň vo mne spaľuje všetky formy egoizmu a nečistoty a zároveň nech ma zapaľuje čistou láskou k Tebe a horlivosťou pre spásu duší. Ty ma krstíš Duchom Svätým a ohňom. „Prijímam“ (niekoľkokrát to v duchu s vierou zopakuj).

(3x Zdravas Mária)

Stiahnuť:  Modlitba v naliehavej potrebe