Choď na obsah Choď na menu
 

Ľudské práva pre všetkých - alternatívny dokument k stratégii ľudských práv

 

 

Dokument Ľudské práva pre všetkých vypracovali viacerí odborníci

Dňa 9. decembra 2014 sa v Dome novinárov v Bratislave konala tlačová beseda občianskeho združenia Fórum pre verejné otázky.

Na tlačovej besede bol predstavený dokument s názvom "Ľudské práva pre všetkých". Uvedený materiál je alternatívny dokument k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ktorý pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Alternatívny dokument vypracovali JUDr. Martin Dilong M.I.L., MUDr. Mária Orgonášová, CSc., PhDr. Janka Šípošová, CSc., Mgr. Miroslava Szitová, Ing. Mgr. Pavol Kossey, Mgr. Ján Kmeť, Mgr. Martin Gazdík.

Na tlačovej besede vystúpili: Mária Orgonášová, Ján Kmeť a Martin Dilong.

 

Osoby s rozličnými druhmi a stupňami zdravotného postihnutia a ich rodiny, čelia mnohým znevýhodneniam a prekážkam pri uplatňovaní si svojich práv

Mária Orgonášová, lekárka, čestná prezidentka Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR zdôraznila: „Pred niekoľkými dňami bola v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá je poradným orgánom vlády SR, schválená Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Materiál má byť ešte v tomto roku zaslaný na vládu SR. I keď jeho príprava trvala viac ako dva roky, viaceré dôležité aspekty neboli uspokojivo riešené a preto sme pripravili alternatívny návrh.“

V roku 2010 bol vládou SR prijatý a v NR SR ratifikovaný významný dokument OSN (z roku 2006) "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“. Tento dokument je pre zmluvné krajiny právne záväzný a má prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi. Implementácia jeho požiadaviek sa síce už aj u nás monitoruje, ale zatiaľ ešte príslušné zákony neboli novelizované a ešte často sme svedkami toho, že osoby s rozličnými druhmi a stupňami zdravotného postihnutia a ich rodiny, čelia mnohým znevýhodneniam a prekážkam pri uplatňovaní si svojich práv v jednotlivých oblastiach spoločenského života.

„Pretrvávajú praktické problémy v oblasti prístupnosti (budov, priestranstiev, dopravy a informácií), dostupnosti kvalitnej zdravotnej či dlhodobej starostlivosti, rovnako problémy so získaním plnohodnotného zamestnania či systematickej verejnej podpory organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Osobitným problémom je zneužívanie inštitútu zbavovania osôb so zdravotným postihnutím (najmä mentálnym) ich spôsobilosti na právne úkony, čo im následne zabraňuje uplatňovať si práva a slobody v bežnom živote. Platná legislatíva dokonca obsahuje aj diskriminačné obmedzenia,“ dodala Orgonášová.

Konštruktívne riešenia Fóra pre verejné otázky

Ján Kmeť, manažér v oblasti sociálnych služieb, uviedol, že Stratégia ľudských práv na Slovensku v oblasti sociálnych záležitostí musí byť zameraná predovšetkým na práva zakotvené v ústave SR, konkrétne právo na prácu, pomoc štátu občanom a rodinám, ktorí sa ocitnú v hmotnej núdzi a ochranu manželstva, rodičovstva a rodiny. Vzhľadom na právo na prácu je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie účinnosti a efektivity pomoci štátu občanom, ktorí prišli o prácu a majú záujem pracovať. Tiež je potrebné zmeniť podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi a zmeniť mechanizmus výpočtu výšky dávky a príspevkov v hmotnej núdzi tak, aby nebol diskriminačný pre rodiny v porovnaní s jednotlivcami. V prípade ochrany manželstva, rodičovstva a rodiny je žiaduce prijať opatrenia na posilnenie personálnych kapacít v oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej prevencie, najmä formou terénnej sociálnej práce v rodinách.

Počas tlačovej besedy právnik Martin Dilong z Fóra pre verejné otázky uviedol: “Nechceme iba poukazovať na vážne nedostatky vládneho dokumentu. Chceme konštruktívne tvoriť a ponúknuť riešenia. Dokument ľudské práva pre všetkých má silný sociálny rozmer. Považujeme za prioritné, aby stratégia v oblasti ľudských práv tento fakt zdôraznila. Je potrebné viac a účinnejšie bojovať s nezamestnanosťou, posilniť právne garancie, aby zamestnávatelia vyplácali riadne a načas mzdu svojim zamestnancom. Hlavne v chudobnejších regiónoch Slovenska uvedené dve veci – nezamestnanosť a nevyplácanie mzdy predstavuje najvážnejší sociálny problém. Je potrebné robiť postupné kroky, aby životná úroveň obyvateľov, osobitne rodín na Slovensku rástla. V tejto oblasti odporúčame – zlepšovať podnikateľské prostredie, prijať ekonomicko-sociálne opatrenia v prospech podpory rodiny – zníženie daňového základu aspoň o časť zaplatených úverov, otcovskú dovolenku vo výške 1 týždňa (nad rámec zákonnej dovolenky) pri narodení dieťaťa, zvýšenie odpočítateľnej položky z daňového základu pre manžela/manželku a deti, zľavy vo verejnej doprave pre rodiny s deťmi a ďalšie opatrenia, ktoré sú podrobnejšie uvedené v našom dokumente.

„Ako dôležité opatrenie považujeme podporiť rozvoj moderného vzdelávacieho systému, kde bude viac stabilizačných garancií pre učiteľov a zamestnancov škôl. Dôležitou súčasťou priorít nášho dokumentu je tiež účinná podpora ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť,“ dodal Dilong.

Fórum pre verejné otázky doručí dokument Ľudské práva pre všetkých členom vlády SR a ďalším významným predstaviteľom verejného života 

Jednotlivé hlavné problémy, ale aj ich riešenia sú rozpracované v kapitolách: Filozoficko-sociologický rámec, Ochrana života, Ochrana a podpora rodiny, Sociálne záležitosti, Právo na vzdelanie, Práva seniorov, Zdravotne postihnuté osoby, Životné prostredie a Obete násilia.

Fórum pre verejné otázky doručí dokument Ľudské práva pre všetkých členom vlády SR a ďalším významným predstaviteľom verejného života budúci týždeň. Súčasne ich požiada o stiahnutie návrhu existujúceho vládneho dokumentu - Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ktorý pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Fórum pre verejné otázky je tiež presvedčené, že pri koncipovaní stratégie v oblasti ľudských práv je potrebné ako prioritné problémy riešiť problémy v sociálnej oblasti, zamestnanosť, moderné vzdelávanie, chrániť a podporovať rodinu a ľudský život vo všetkých jeho vývojových štádiách. Vládny návrh tieto dôležité priority v oblasti ľudských práv nerieši, alebo ich spomína iba okrajovo.

red

Zdroj: TU