Choď na obsah Choď na menu
 

Judáši 21 storočia: "Kresťanskí teológovia" sú proti referendu. Tu je zoznam zradcov a stanovisko.

 

Stanovisko "teológov" k referendu 7. 2. 2015

Referendum o definícii manželstva, adopcii detí a sexuálnej výchove, ktoré sa bude konať 7. 2. 2015 sa dotýka etických otázok. Ako teológovia zaujímame k referendu ako takému a k jeho otázkam nasledovné stanovisko:

images.jpg1. Etické zásady spoločnosti sú výsledkom zložitého procesu interpretácie historických skúseností a deklarovaných ideálov. Uvedomujeme si, že občianska spoločnosť s rastúcim bohatstvom kultúrnych a náboženských tradícií musí vedieť vytvoriť priestor pre spolužitie rôznych etických zásad. Tento priestor však nemožno tvoriť hlasovaním v referende. Ako stabilný a bezpečný priestor pre všetkých ľudí dobrej vôle môže vzniknúť len v procese trpezlivej diskusie o rôznych interpretáciách ľudských dejín.

2. Referendum je misijne kontraproduktívne a kompromituje zvesť evanjelia Ježiša Krista v očiach spoločnosti. Poslaním kresťanov je šírenie zvesti, ktorá je ponukou pre každého človeka. Tento nástroj slúži na prezentovanie hodnôt, ktoré dokážu transformovať spoločnosť len vtedy ak si ľudí získajú na základe ich slobodného rozhodnutia. Cesta skratiek a autoritatívnych rozhodnutí v prospech kresťanských hodnôt sa už viackrát v minulosti ukázala ako zlá a poškodzujúca samotnú vec Kristovho evanjelia.

3. Rany spoločnosti nemôže zaceliť strach a nenávisť. Uvedomujeme si, že naša spoločnosť čelí mnohým výzvam, v ktorých ako kresťania zlyhávame. Kríza rodinných hodnôt je jednou z nich. Túto ranu však nemôže zaceliť presúvanie zodpovednosti na iných a účelové pestovanie strachu a odporu voči ľuďom a skupinám, ktoré sa nám javia ako príčina problémov. Tieto rany môže zaceliť len odvaha porozumieť procesom, ktoré sa v našej spoločnosti odohrávajú a hľadať láskavé riešenia na preklenutie rozdielov.

V Bratislave, 30. januára 2015.

Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., Katedra Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

doc. Mgr. František Ábel, PhD., Katedra Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš, evanjelický teológ, bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

S textom stanoviska sa do 2. 2. 2015 stotožnili nasledovní teológovia pôsobiaci v akademickom, cirkevnom alebo spoločenskom živote (v abecednom poradí):
Mgr. Pavol Bargár, M.St., Th.D., Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Mgr. Juraj Bohynik, teológ, katolícky kňaz v Sollenau, Rakúsko

Mgr. Radoslav Hanus, PhD., Katedra cirkevných dejín EBF UK v Bratislave

Michal Havran, D.E.A., evanjelický teológ a publicista

Mgr. Dušan Jaura, PhD., teológ a učiteľ náboženstva a etiky

PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D., Katedra politológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

ThDr. SSL. Miroslav Kocúr, PhD., Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, (BISLA)

Mgr. Martin Kováč, doktorand na Katedre Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Michaela Kušnieriková, Th.D., Inštitút ekumenických štúdií v Prahe

PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., DipTh., Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD., Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení Bratislava

Mgr. Maroš Nicák, Institut für Ökumenische Theologie, Georg-August-Universität Göttingen, Nemecko

Mgr. Daniel Pastirčák, teológ a spisovateľ, kazateľ Cirkvi bratskej

Prof. ThDr. PhDr. Imrich Peres, PhD., Katedra teológie a katechetiky, Pedagogicka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Anna Polcková, evanjelická farárka v Bratislave

Po publikácii stanoviska sa dnes k textu ešte pripojili ďalší teológovia a tiež osobnosti z prostredia slovenských cirkví:

Doc. Ing. Štefan Markuš, DrSc., jadrový fyzik, bývalý veľvyslanec SR v Maďarsku

Mgr. Jakub Pavlús, zborový kaplán. Zemianske Kostoľany

Mgr. Rado Gdovin, zborový farár - konsenior, Dobšiná

Mgr. Daniel Koštial, evanjelický farár v Banskej Bystrici

Mgr. Libor Bednár, PhD. evanjelický farár

Mgr. František Korečko, školský farár a učiteľ náboženstva

Bohuslav Piatko, šéfredaktor, DIALÓG, kresťasnký diskusný mesačník

Dávid Cielontko, študent, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Samuel Jezný, študent Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Prahe

MgA. Janko Siroma - učiteľ na ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava, organista v Bratislave, Dunajskej Lužnej, Srbsko-Kovačica, Jánošík

Mgr. Martin Švikruha, vydavateľ kresťanskej literatúry

Do 4. 2. 2015 do 7:00 sa k stanovisku pripojili ďalší signatári:

PhDr. Marta Ferjová, ev. farárka CZ Sabinov

Mgr. Jozef Vereščak, evanjelický farár v CZ ECAV Poprad – Veľká

Matej Kováčik, študent, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. Juraj Ševčík, teológ

MUDr. Peter Križan, CSc., genetik, predseda ok21

MUDr. Kristina Križanová, lekárka

Prof. Ingrid Mayerová, ArtD., dramaturgička, dokumentaristka, vedúca Ateliéru dokumentárnej tvorby, Filmová a televízna fakulta VŠMU

Mgr. Pavol Trúsik, Kurátor múzea sestier Royových, Stará Turá

Mgr. Štefan Panuška,doktorand na Katedre systematickej teológie

Zdroj: http://www.stopautogenocide.sk/clanky/ochrana-rodiny/judasi-21-storocia---krestanski-teologovia--su-proti-referendu.-tu-je-zoznam-zradcov-a-stanovisko..html