Choď na obsah Choď na menu
 

Rodová demokracia s pomocou rodového scitlivovania detí a mládeže


Súčasťou rodovej ideológie je okrem rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti vytvoriť aj rodovú demokraciu

1521926_484374055004418_1723301200_a.pngSlovenskí odborníci z radov lekárov, psychológov a ďalších profesií so znepokojením sledujú súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášania rodovej ideológie do škôl. Preto pri príležitosti dňa detí vydali vyjadrenie, ktoré poukazuje na vplyv rodovej ideológie na duševné zdravie detí.

Rodová ideológia okrem snáh rovnosti medzi mužmi a ženami tvrdí, že biologické pohlavie človeka je nepodstatné a každý má právo vybrať si, či sa cíti byť ženou, mužom alebo inak sexuálne/rodovo odlišným. Biologické delenie ľudí na mužov a ženy vytvára údajne v spoločnosti stereotypy správania, ktoré môžu viesť následne k diskriminácii. Preto sa čoraz viac začína požívať pojem rod – gender, ktorý definuje sociálno-kultúrne vytvorený konštrukt.

Súčasťou rodovej ideológie je okrem rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti vytvoriť aj rodovú demokraciu. Túto celospoločenskú sociálno-politicko-kultúrnu zmenu má štát aktívne zabezpečiť najprv pomocou rôznych smerníc, deklarácií a stratégií. Keďže tieto myšlienky ešte v spoločnosti nemajú plnú podporu spoločnosti, boli by ťažko schváliteľné v zákonoch. Preto je pre štátnych predstaviteľov propagandy potrebné zabezpečiť v spolupráci s tretím sektorom, vzdelávacím systémom a médiami akceptovanie uvedených trendov najmä v širokej verejnosti. Následne môže byť záväzne kodifikovaná v národnom zákondárstve. Všetky uvedené kroky majú slúžiť na rodové scitlivovanie verejnosti.

Primárnym cieľom scitlivovania sú najmä deti a mládež, ktoré je možné počas ich vývoja v značnej miere formovať. Úlohou pedagógov je následne vystavovať deti rodovo opačným podnetom na základe rodovo neutrálnych hračiek, prezentáciu rodovo opačných vzorcov správania či nabádaním ku skupinovým aktivitám a hrám s výmenou mužských a ženských rol. Cieľom rodovo citlivého výučbového procesu je "oslobodiť“ dieťa od zaužívaných rodových prejavov správania, ktoré získalo a osvojilo si v domácom prostredí, na základe pozorovania správania sa rodičov.

Odborníci uvádzajú, že zástancovia rodovo citlivého výučbového procesu tvrdia, že škola má poskytovať priestor, kde dieťa môže a má slobodne skúmať svoju sexualitu a rôzne formy sexuálneho prejavu – bez posudzujúceho a "neurotizujúceho“ vplyvu rodičov.

Z odborného medicínskeho a psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné, pretože môže vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostne stavy, depresie a iné.

Rodová ideológia – hoci sa usiluje tváriť "vedecky“ – podľa odborníkov ani zďaleka nezodpovedá vedeckým kritériám. V úsilí obhájiť svoje tvrdenia rodoví ideológovia bezdôvodne spochybňujú uznávané vedecké odbory a ich poznatky označujú za sexistické. S dešpektom sa dívajú na biológiu. Následne sa rodová ideológia presadzuje nie cez vedecký výskum a oponentúru odbornej obce, ale pomocou politického lobingu v národných a nadnárodných štruktúrách.

Predstavitelia odborníkov z radov lekárov, psychológov a iných odvetví tvrdia, že rodové scitlivovanie vo výchove detí a mládeže predstavuje najrizikovejšiu metódu experimentovania "pokusom a omylom“.

Aby bol štát dôveryhodným partnerom v pomoci výchovy detí rodičmi a garantom zdravého výchovného prostredia v edukačnom procese odborníci navrhujú, aby boli monitorované učebné pomôcky a ich idelogický obsah a následne boli riaditelia škôl upovedomení o nevhodných učebniciach. Predstavitelia tiež žiadajú, aby rodičia mali možnosť slobodne si zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre svoje dieťa.

Zároveň žiadajú, aby pedagógovia boli vzdelaní v oblasti rizík rodovej ideológie a ich negatívneho a nebezpečného vplyvu na vývin detí. Ďalšími požiadavkami sú zastavenie štátneho financovania rodových projektov, šírenie osvety o škodlivých účinkoch pre duševný vývoj detí a mládeže a prijatie legislatívnych opatrení, ktoré majú zabrániť núteniu detí k prijatiu postojov rodovej ideológie.

Zoznam lekárov, psychológov a iných odborníkov, ktorí poukazujú na škodlivosť na duševný a psychický vývin detí vplyvom rodovej ideológie si môžete pozrieť na: http://www.scribd.com/doc.

ru

Zdroj:hlavnespravy.sk